بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (C.E.C.R)

Civil Engineering Completed Risks

خسارات فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشته و دراثر عوامل و حوادثی که در بیمه‌نامه نامبرده شده خسارت ببیند

ادامه مطلب