بیمه مسئولیت مدیران ساختمان در قبال ساکنین

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیر یا هیئت مدیره ساختمان های مسکونی

در قبال ساکنین و اشخاص ثالث

موضوع این بیمه نامه عبارت است از مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مراجعین

ادامه مطلب