خسارت همگانی general average

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

خسارت همگانی general average

این نوع از خسارت به حمل و جابه جایی کالا در دریا اختصاص دارد. خسارتی است که ناخدای کشتی طبق اختیاراتی که به او تفویض شده است برای نجات کالا و کشتی یا هر دو، قسمتی از کالا یا ابزار و ادوات و متعلقات کشتی را به دریا میریزد. در این حالت خسارتهای وارده نه تنها بر عهده صاحبان کالایی که کالایشان به دریا ریخته شده یا مالک کشتی است، بلکه خسارت بین کلیه افرادی که به نحوی در آن سفر دریایی ذینفع هستند تقسیم میشود و هر یک باید به تناسب ارزش کالا یا کشتی خود سهمی از خسارت را پرداخت کنند.