فرآیند نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در بیمه های مسئولیت پارسیان

  حداقل مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده های خسارت بیمه مسئولیت

١. مدارک احراز هویت زیاندیده (تصاویر کارت ملی و شناسنامه )

۲. تصویر قرارداد کاری زیاندیده

۳. لیست کارکرد کارکنان مربوط به ماه وقوع حادثه در پروژه های ساختمانی ارائه پروانه ساختمانی معتبر در زمان وقوع حادثه الزامی می باشد)

۴. اصل صورتحساب هزینه های درمانی

۵٫ تصویر برابر اصل کلیه مدارک بالینی مورد تأیید مرکز درمانی مربوطه

۶. اصل گواهی پایان دوره درمان، صادره توسط پزشک معالج

*   کلیه رادیو گرافی های مربوط به زمان حادثه و پس از پایان دوره درمان به همراه تمام مدارک مندرج در قسمت الف ( هزینه های پزشکی)

در صورت شکایت زیاندیده نزد مراجع قضایی، ارسال تصویر برابر اصل مدارک ذیل علاوه بر موارد فوق الذکر الزامی می باشد:

۱٫ کلیه اوراق بازجویی و شکوائیه

۰۲ گزارش نیروی انتظامی

۳. کلیه نظریه های پزشکی قانونی

۴. گزارشات بازرس اداره کار و یا کارشناس رسمی دادگستری

۵. کلیه آراء صادره در مراجع قضایی

۶. ابلاغیه رأی قطعی دادگاه

۱٫ مدارک احراز هویت متوفی و وراث قانونی ( تصاویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه)

۲. تصویر قرارداد کاری متوفی

۰۳ گزارش معاینه جسد

۴. گواهی فوت

۵. جواز دفن

۰۶ گواهی انحصار ورانت نامحدود

*   در صورتیکه زیاندیده پیش از فوت در مراکز درمانی تحت معالجه قرار گرفته باشد، ارائه تصویر برابر اصل کلیه مدارک بالینی الزامیست.

*   در صورت شکایت زیاندیده نزد مراجع قضایی، ارسال تصویر برابر اصل مدارک ذیل علاوه بر موارد فوق الذکر الزامی می باشد:

١. کلیه اوراق باز جویی و شکوائیه

۲. گزارش نیروی انتظامی

۳. گزارشات بازرس اداره کار و یا کارشناس رسمی دادگستری

۴. کلیه آراء صادره در مراجع قضایی

۵. ابلاغیه رأی قطعی دادگاه

۱٫ مدارک احراز هویت مقصر حادثه و زیاندیده (تصاویر کارت ملی و شناسنامه)

۲. تصویر برابر اصل سند مالکیت اموال زیاندیده

*   سایر مدارک، منطبق با نوع حادثه واقع شده متعاقبا تعیین و در خواست خواهد شد.

*   در صورت شکایت زیاندیده نزد مراجع قضایی، ارسال تصویر برابر اصل کلیه مدارک مربوطه الزامی می باشد.

  تشریح روند بررسی پرونده و پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت توسط بیمه گر

۱- اعلام حادثه توسط بیمه گذار : بیمه گذار موظف است حادثه موضوع بیمه را با تکمیل فرم اعلام خسارت مصوب شرکت بیمه پارسیان در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ اطلاع خود، به بیمه گر منعکس نماید.

٢- تسکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر : کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت، پس از دریافت فرم اعلام خسارت، نسبت به تشکیل پرونده و اختصاص کد مربوط به آن اقدام می نماید.

۳- بازدید از محل حادثه توسط کارشناس بیمه : کارشناس بیمه گر به منظور تحقیقات اولیه و بررسی های لازم نسبت به بازدید از محل حادثه و تهیه گزارش کارشناسی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود. |

۴- بررسی اولیه پرونده و اعلام مدارک مورد نیاز از سوی بیمه گر : همکاران خسارت بیمه های مسئولیت پس از دریافت گزارش کارشناسی نسبت به بررسی اولیه حادثه و انطباق أن با شرایط و مفاد بیمه نامه صادره اقدام و در صورت تأیید، مدارک مورد نیاز را بصورت مکتوب اعلام خواهند نمود. بدیهی است در صورتیکه حادثه خارج از ضوابط بیمه نامه باشد، خسارت غیر قابل بررسی و پرونده مختومه خواهد شد.

۵- تحویل کامل مدارک از سوی بیمه گذار : بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از مدارک مورد نیاز بیمه گر، نسبت به تهیه مستندات لازم و مثبته و تحویل آن به بیمه گر اقدام نماید.

۶- بررسی مرحله دوم پرونده از سوی کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت و محاسبه خسارت : کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت پس از بررسی مدارک و در صورت تحت پوشش بودن خسارت وارده، نسبت به محاسبه خسارت و اخذ تأئیدیه مافوق، اقدام خواهد نمود. * اخذ نظر پزشک معتمد (کمیسیون پزشکی): در پرونده های خسارت جانی، محاسبه خسارت مستلزم اعلام نظر و تأئید پزشک معتمد بیمه گر می باشد. بدیهی است در صورت عدم تأئید پزشک یا رئیس مسئول واحد بنا به دلایل مستند و مستدل، مراتب غیر قابل پرداخت بودن خسارت اعلام خواهد شد.

۷- دریافت رضایتنامه و شماره حساب بانکی از ذینفع : خسارات تأئید شده، به بیمه گذار جهت دریافت رضایتنامه و شماره حساب بانکی از ذینفع ذینفعان اعلام خواهد شد.

۸- صدور حواله خسارت و اعلام به واحد مالی : کارشناس بیمه گر پس از دریافت رضایتنامه و شماره حساب، نسبت به صدور حواله خسارت و اعلام مراتب به واحد مالی اقدام خواهد نمود.

۹- واریز مبلغ خسارت به حساب ذینفع : پس از کنترل های لازم توسط مدیریت مالی، مبلغ خسارت به حساب ذینفع ذینفعان واریز خواهد شد.