سوالات متداول بیمه مسئولیت

پرسش و پاسخ اختصاصی

⚫️

۱- در صورتی که بیمه گذار بیمه نامه به صورت حقوقی معرفی گردد، صدمات جسمانی وارده به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در اثر حوادث ناشی از کار موضوع بیمه در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه حداکثر تا سقف  تعهدات مندرج در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد
۲- در صورتی که بیمه گذار بیمه نامه به صورت حقیقی معرفی گردد در ازای پرداخت حق بیمه بالای ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  صدمات جسمانی وارده به بیمه گذار در اثر حوادث ناشی از کار موضوع بیمه در محدوده مکانی مندرج در بیمه نامه حداکثر تا سقف  تعهدات مندرج در بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد

⚫️ به موجب این پوشش و با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، هزینه های پزشکی کارکنان تحت پوشش بیمه نامه بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و در حد متعارف و بر مبنای نظر پزشک معتمد بیمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد.

⚫️ به موجب این پوشش و با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، مطالبات سازمان تامین اجتماعی بایت هزینه های مربوط به معالجه غرامت، مستمری تعیین شده بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی به لحاظ فوت و نقص عضو، که صرفا ناشی از فعالیت مندرج در بیمه نامه و نه بیماری باشد به میزان قصور بیمه گذار جبران می گردد

⚫️ اگر چه این بیمه نامه، مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان را پوشش می دهد ولی بیمه گذار می تواند در صورت پذیرش شرایط زیر مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث نیز پوشش دهد.
۱- خسارت وارد به اشخاص ثالث در داخل کارگاه رخ داده باشد.
۲- خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گذار باشد.
۳- احراز مسئولیت بر اساس رای دادگاه صورت پذیرد.

⚫️ به موجب این پوشش و با رعایت شرایط بیمه نامه تعهدات بیمه گر به صورت یوم الادا بوده و این افزایش به ارزش ریالی یک دیه تا یکسال از تاریخ انقضاء بیمه نامه می باشد . بدیهی است در صورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود

⚫️ به موجب این پوشش خسارت جانی وارده به کارکنان ناشی از حوادث غیر مرتبط با فعالیت مندرج در بیمه نامه پس از احراز مسئولیت بیمه گذار بر اساس رای صادره دادگاه حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران میگردد.

⚫️ به موجب این پوشش، با رعایت شرایط و مفاد بیمه نامه و مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار، در صورت صدمات جانی کارکنان، چنانچه بیمه گذار در قبال هر یک از آسیب دیدگان در عصر حادثه، قانون به پرداخت درصدی بیش از یک دیه کامل محکوم گردد، بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. بدیهی است حداکثر تعهد بیمه گر در طول دوره بیمه از میزان مشخص شده در بیمه نامه فراتر نخواهد رفت.

⚫️ به موجب این پوشش، خسارت فوت و نقص عضو کارکنان حداکثر بر اساس تعهدات مندرج در بیمه نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس و پزشک معتمد بیمه گر بدون رای دادگاه و با توجه به میزان قصور تعیین شده پرداخت میگردد.

⚫️ حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع تخصص پزشک یا پیراپزشک و سقف تعهد درخواستی وی محاسبه و تعیین میگردد.

⚫️ این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار نسب به فراگیران و اشخاص ثالث، در قبال خسارت جانی، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه را جبران خواهد نمود.
لذا کارکنان مراکز آموزشی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشند و باید بیمه مسئولیت کارفرما در قیال کارکنان تهیه گردد

⚫️ بله، درصورتی‌که از بیمه نامه استفاده نکنید ، هر سال تخفیفی بابت عدم دریافت خسارت به شما تعلق می‌گیرد که البته درصد تخفیفات به نوع بیمه نامه بستگی دارد

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

در صورتی که پاسخ سوال خود را دریافت نکردید با شماره ۰۲۱۴۹۷۸۳ به صورت مستقیم با کارشناسان متخصص تماس بگیرید

پرسش و پاسخ عمومی

⚫️ بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، کلیه‌ افراد جامعه‌ اعم‌ ازاشخاص‌ حقیقی‌ وحقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ،موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد.

⚫️ در زمان بروز خسارت ، بخشی از هزینه هایی که توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد.

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ

پاسخ