شرایط بیمه نامه مسافرت در ایران

خرید آنلاین بیمه

شرایط بیمه نامه مسافرت در ایران

بیمه نامه مسافرت خارجی، اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین المللی شرکت کمک رسانی آکسا تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارت های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می باشد.
پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر ویا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

بیمه مسافرتی