شرایط عمومی بیمه نامه عمومی مسافرتی خارج از کشور و استثنا ها

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

شرایط عمومی بیمه نامه عمومی مسافرتی خارج از کشور و استثناها

۱بیمه شده: شخصی است که سن او کمتر از ۸۰ سال باشد.
۲- محدوده جغرافیایی: مزایای این بیمه نامه شامل کلیه نقاط جهان به استثنای محدوده ایران و نقاط درگیر در جنگ داخلی یا خارجی است.
۳- مدت و اعتبار بیمه نامه: کمک رسانی فقط برای سفرهایی است که به خارج از ایران بوده و مدت آنها بیش از ۹۲ روز متوالی نباشد. که ممکن است بر حسب شرایط شرکت های بیمه،؛ قابل افزایش به شش ماه و یک سال نیز باشد.
۴- مرور زمان : اعتبار ادعای خسارت برای موارد پوشش داده شده یک سال پس از تاریخ وقوع مورد مربوطه، منقضی می شود.
۵- جانشینی: شرکت بیمه گر تا حدود هزینه هایی که متحمل شده یا غراماتی که پرداخت کرده در مقابل مقصر حادثه، جانشین حقوق و اقدامات بیمه شده خواهد شد. چنان چه تمام یا قسمتی از خدماتی که شرکت بیمه گر عرضه نموده، به وسیله پوشش دیگری تأمین شود. شرکت بیمه گر جانشین حقوقی برای اقدامات بیمه شده در مقابل آن پوشش خواهد بود.
۶- مسئولیت شرکت بیمه گر: شرکت بیمه گر مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم عرضه خدمات در شرایط اعتصاب، تهاجم نیروهای بیگانه، جنگ، جنگ داخلی، شورش، محاصره، تروریسم، بلوا، اغتشاشات داخلی، تشعشعات رادیو اکتیو، یا هر شرایط فورس ماژور دیگر ندارد.

استثناها

هزینه هایی که بدون مجوز قبلی شرکت بیمه گر توسط بیمه شده یا نماینده او انجام شده باشد، قابل پرداخت نمی باشد. همچنین خسارات زیر نیز مشمول تعهدات نمی باشد:
۱- هزینه های ناشی از جنگ، تهاجم، خصومت، جنگ داخلی، شورش، محاصره، تروریسم با عملیات نیروهای بیگانه، بلوا و اغتشاشات داخلی
۲- هزینه های مربوط به جراحات عمدی یا هزینه های مربوط به شرکت های بیمه گذار در شرط بندی، مسابقات اسب سواری، دوچرخه سواری و هر نوع مسابقه و یا نمایش با وسایل موتوری.
۳- هزینه های ناشی از شرکت بیمه شده در زد و خورد، مگر برای دفاع از خود
۴- هزینه های ناشی از مبادرت به ورزش به صورت حرفه ای با تمرین برای شرکت در مسابقات یا نمایش های رسمی
۵- هزینه های ناشی از اثرات مستقیم یا غیر مستقیم تشعشعات یونیزه، آلودگی های حاصل از رادیو اکتیو مربوط به سوخت دستگاه با تأسیسات اتمی
۶- هزینه های مربوط به بیماری های موجود، عودشونده، مزمن، ادامه دار یا بیماری هایی که بیمه شده قبلا به آنها مبتلا و تحت درمان بوده است. دوران نقاهت نیز جزء مدت بیماری محسوب می شود.
۷- هزینه های مربوط به بارداری در سه ماه قبل از زایمان یا مربوط به سقط جنین عمدی.
۸- هزینه های ناشی از بیماری های روحی و روانی
۹- هزینه هایی که علت آنها اثرات یا ناتوانی های ناشی از مصرف داروهای سکرآور به استثنای داروهایی که توسط پزشک تجویز شده باشند
۱۰- هزینه های ناشی از فوت یا اقدام به خودکشی
۱۱- هزینه های ناشی از شرکت بیمه شده در پروازهای فضایی یا هوایی غیر از مسافرت با خطوط مجاز هوایی تجاری به عنوان مسافر
۱۲- هزینه های مربوط به حوادث ناشی از کارورزی

 

بیمه مسافرتی

 

مراحل و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه کلیک کنید

جهت خرید آنلاین بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور کلیک کنید