شرایط لازم جهت دریافت وام

شرایط لازم جهت دریافت وام

بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به اندوخته بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل نماید.
بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده، معوق یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
حداقل دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقی مانده بیمه نامه باید توسط بیمه گذار تسویه شود.
بیمه شده قبلا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.


بهره مندی از منافع (وام)