برچسب : غرامت روزانه

بیمه حوادث نوروزی


بیمه حوادث نوروزی

سرپرست خانواده با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در مدت تعطیلی نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می نماید. در این نوع بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد. در قراردادهای بیمه حوادث گروهی معمولا کلیه کارکنان مؤسسه با شرایط خاص و سرمایه های معین با تناسبی از حقوق، تحت پوشش بیمه حوادث و یا بیمه حوادث تکمیلی عمر می باشد، قرار می گیرند و در زمان بروز خطرات فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل غرامت آن به استفاده کننده و یا بیمه شده پرداخت می گردد. ضمنا درصورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کارافتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد.

پوشش اصلی این بیمه نامه شامل نقص عضو کلی در اثر حادثه، نقش عضو جزئی در اثر حادثه و فوت در اثر حادثه می باشد. هم چنین این بیمه نامه دارای پوشش فرعی (اختیاری) است که شامل هزینه پزشکی ناشی از حادثه می باشد.

از کار افتادگی موقت

خرید آنلاین بیمه

از کار افتادگی موقت

در صورتی که بیمه شده مصدوم، برای مدتی قادر به انجام کار و فعالیت حرفه ای خود نباشد و از کسب در آمد و معاش محروم شود، بیمه گر بر پایه گزارش و تأیید پزشک کارشناس با اظهارنظر مقام های پزشکی قانونی، مبلغ غرامت روزانه یا هفتگی را به ترتیب مقرر در بیمه نامه تا مدت توافق شده به مصدوم می پردازد. این مبلغ همچون سرمایه بیمه فوت و نقص عضو، به طور مقطوع برای مدت معین در قرارداد بیمه، تعیین می شود؛ ولی به هر حال چون ریسک تبعی و تأمین اضافی است، بیمه شدن آن موکول به قبول بیمه فوت و نقص عضو با یکی از آنهاست و میزان آن نیز به تناسب جمع سرمایه بیمه فوت و نقص عضو تعیین می شود.