بیمه مسئولیت مدنی فروشندگان ناشی از مسئولیت تولید کننده

بیمه مسئولیت مدنی فروشندگان ناشی از مسئولیت تولید کننده

تعهد بیمه گر عبارت است از جبران خساراتی که ناشی از غفلت و قصور تولیدکننده باشد. فروشندگان و توزیع کنندگان کالاهای تولیدی اغلب در قرارداد خود با تولید کننده، خواهان چنین پوشش بیمه ای هستند که خسارات وارده به مصرف کنندگان که ناشی از تقصیر بیمه گذار باشد جبران شود. معمولا در قرارداد خرید، شرطی گنجانده می شود که به موجب آن، تولید کننده، مسئولیت زیان وارده به اشخاص ثالث را ناشی از خرید و فروش در ارتباط با تولید به عهده می گیرد.