پوشش پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراکز درمانی در بیمه عمر

پوشش پرداخت مقرری روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

در صورت داشتن این پوشش، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه دچار حادثه ای که منجر به آسیب و بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی مجاز گردد، غرامت روزانه بستری شدن به وی پرداخت می گردد. تعهد بیمه گر حداکثر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی مجاز شروع و حداکثر به مدت نود روز ادامه خواهد یافت. مبلغ غرامت روزانه برابر یا پنج در هزار سرمایه فوت و نقص عضو در اثر حادثه می باشد و در صورت ترخیص بیمه شده از بیمارستان قبل از نود روز، تعهد بیمه گر قطع خواهد شد.
در صورت دریافت غرامت از محل این پوشش اضافی در هر حادثه منجر به آسیب به بیمه شده و بستری شدن ایشان در مراکز درمانی مجاز، این پوشش اضافی از مجموعه تعهدات بیمه نامه حذف شده و اخذ مجدد آن، منوط به در خواست بیمه گذار و پذیرش بیمه گر خواهد بود. شرط برخورداری از پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه، داشتن پوشش فوت در اثر حادثه می باشد.