بیمه حوادث سرنشین هوایی


بیمه حوادث سرنشین هوایی

بیمه حوادث سرنشین شامل پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارده به مسافرین و یا خدمه پروازی است که منجر به فوت یا نقص عضو موقت و دائم گردد.

مسافران هواپیما را می توان با تحصیل بیمه نامه حوادث اشخاص در مقابل فوت و نقص عضو و جرح بیمه کرد و یا آنکه با استفاده از بیمه مسئولیت مدنی خسارت مورد ادعای آنان را مورد پوشش قرار داد. بیمه نوع اول بیشتر متداول است و شرکت های حمل و نقل هوایی با انعقاد قرارداد بیمه عمومی حوادث، مسافران خود را در مقابل سوانح ناشی از مسافرت با هواپیما بیمه می کنند.

در بیمه نامه های مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل از جهت جبران خسارت های جانی و مالی مورد تأمین بیمه گران واقع می شود و شرایط تأمین بیمه ای سازگار با اصول مربوط به مسئولیت مدنی است. بدین معنی که در مسافرت های داخلی قانون مسئولیت هر کشور و در مسافرت های بین المللی مقررات قرارداد ورشوه و قراردادهای اصلاحی آن حاکم هستند.