کاهش در تعداد بیمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی

خرید آنلاین بیمه

کاهش در تعداد بیمه‌شدگان بیمه درمان تکمیلی

کاهش در تعداد بیمه‌شدگان، در طول مدت بیمه‌نامه باید حداکثر تا یک ماه پس از خروج مشمولین به بیمه‌گر اعلام شود که از همان تاریخ حذف انجام پذیرد. در غیر این صورت حذف بیمه‌شده از تاریخ ورود نامه بیمه‌گذار به دبیرخانه بیمه‌گر انجام خواهد پذیرفت.
در صورتیکه بیمه‌شده در طول مدت بیمه فوت کند پوشش بیمه‌ای سایر اعضای خانواده بیمه‌شده متوفی به شرط پرداخت حق‌بیمه تا زمان انقضاء بیمه‌نامه ادامه خواهد داشت اما پس از انقضاء بیمه‌نامه به دلیل نداشتن بیمه‌شده اصلی ارائه پوشش امکان پذیر نمی باشد.