مبلغ دیه در سال ۱۳۹۷

خرید آنلاین بیمه

مبلغ دیه در سال ۱۳۹۷

دیه در ماههای عادی ۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰تومان
دیه در ماههای حرام ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
به کدام ماه ها، حرام می گویند؟
رجب(۲۸ اسفند ۹۶الی ۲۶فروردین ۹۷)
ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد)
ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور)
محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر)

مطابق ماده ۸ و ۱۳قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست.