مراحل و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

بیمه مسافرتی

مراحل و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور

١- تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می باشد
۲- ارائه گذرنامه با تصویر آن جهت صدور بیمه نامه
۳- حق بیمه که به صورت نقدی دریافت می گردد

بیمه مسافرتی

 

شرایط عمومی بیمه نامه عمومی مسافرتی خارج از کشور و استثناها کلیک کنید

 

جهت خرید آنلاین بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور کلیک کنید