معرفی بیمه درمان

خرید آنلاین بیمه

معرفی بیمه درمان

تأمین هزینه های درمانی یکی از مشکلات جوامع امروزی است؛ حتی کشورهای توسعه یافته که از سطح رفاه اجتماعی مقبولی برخوردارند، از این امر مستثنی نیستند. در کشور ما مانند بسیاری از کشورها، بیمه هزینه های درمانی به موجب قوانین و مقررات و مرتبط، به عهده سازمانهای خدمات اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی است و شاغلان و بازنشستگان بخش های دولتی، خصوصی، نظامی و انتظامی و افراد تحت تکفل آنان نزد یکی از ارائه دهندگان خدمات پایه درمانی فوق، بیمه می شوند. بیمه های درمان پایه  بخشی از هزینه های درمانی افراد جامعه را جبران می کند؛ ولی امروزه با پیشرفت علم پزشکی و افزایش هزینه های درمانی، شکاف بزرگی بین هزینه های درمان بیماریها و پوشش بیمه گران پایه  به وجود آمده است.

با عنایت به مراتب بالا، از اوایل دهه هفتاد شمسی، این امکان برای شرکتهای بیمه بازرگانی فراهم شد که به عنوان بیمه گر تکمیلی وارد عرصه بیمه درمانی شوند و با ارائه پوشش بیمه درمان تکمیلی، آن بخش از هزینه های درمان بیماری ها را که در تعهد بیمه گر پایه  نیست، تحت پوشش قرار دهند. باتوجه به جوان بودن این رشته از بیمه های بازرگانی در کشور ما، شرکتهای بیمه ابتدا فروش بیمه درمان تکمیلی را به صورت گروهی اغاز کردند.

 کارکنان واحدهای بازرگانی، صنعتی و خدماتی و افراد خانواده آنها مخاطب اصلی پوشش های ارائه شده بودند که با گذشت زمان و افزایش تجارب به دست آمده، امکان ارائه این پوشش به خانواده ها نیز به صورت محدود فراهم شده است. در بیمه های درمان تکمیلی که هم اکنون، شرکتهای بیمه بازرگانی ارائه می دهند، پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمارستانها و مراکز درمانی مجاز، به عنوان پوشش اصلی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که قرارداد بیمه درمان تکمیلی برپایه این پوشش قابل ارائه است و سپس در صورت تمایل بیمه گذار و موافقت بیمه گر، سایر پوشش های اضافی متناسب با سقف تعهد پوشش اصلی و به شرح زیر ارائه می شود:

۱- زایمان اعم از طبیعی و سزارین؛

۲- هزینه های پارکلینیکی( اقدامات تشخیصی که برای سنجش میزان پیشرفت یا بهبود بیماری و اطمینان از احیای سلامتی بیمار انجام می شود.)از جمله سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع اندوسکوپی،ام.آر.آی اکوکاردیوگرافی، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، نوار عضله، نوار عصب، شنوایی سنجی،بینایی سنجی و..؛

۳- درمان نازایی و ناباروری؛

۴- ویزیت و دارو؛

۵- خدمات آزمایشگاهی؛

۶- دندان پزشکی؛

۷- خرید عینک طبی، لنز طبی و سمعک؛

۸- جراحی های مرتبط با رفع عیوب انکساری چشم؛

۹- اعمال مجاز سرپایی؛

۱۰– هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن؛

۱۱- هزینه تهیه اروتز؛

۱۲- تشخیص بیماریها و ناهنجاری های جنین.