بهره مندی از منافع (برداشت از اندوخته)

بهره مندی از منافع (برداشت از اندوخته)

بیمه گذاران بیمه عمر و سرمایه گذاری میتوانند از اندوخته سرمایه گذاری خود در مواقع لزوم متناسب با شرایط عمومی مربوطه برداشت نمایند.
ارائه نامه رسمی نماینده بیمه گذار حاوی مهر، تاریخ و امضای وی به همراه درخواست کتبی بیمه گذار شامل امضاء و تاریخ (در خواست بیمه شده، استفاده کننده (گان) در صورت فوت و یا استفاده کننده (گان) در صورت حبات بیمه نامه با اشخاص دیگر، مبنی بر برداشت از اندوخته بیمه نامه، فاقد وجاهت قانونی می باشد.)
جهت برداشت در بازه زمانی اول، حداقل ۲ سال از تاریخ شروع بیمه نامه (شروع سال سوم بیمه ای) سپری شده باشد.
جهت برداشت در بازه زمانی دوم، حداقل ۶ سال از تاریخ شروع بیمه نامه شروع سال هفتم بیمه ای) سپری شده باشد.
بیمه نامه معتبر باشد ( فسخ، ابطال، بازخرید و تعلیق نشده باشد.)
بیمه نامه دارای اندوخته سرمایه گذاری باشد.
بیمه نامه فاقد بدهی بابت وام پرداخت شده باشد
چنانچه بیمه نامه دارای وام پرداخت شده باشد، مجموع بدهی های وام تا تاریخ برداشت، از حداکثر مبلغ قابل برداشت کسر خواهد شد.
چنانچه بیمه نامه دارای حق بیمه معوق باشد، مجموع حق بیمه های معوق یاد شده تا تاریخ برداشت، از حداکثر مبلغ قابل برداشت کسر خواهد شد.
موارد مندرج در این شرایط عمومی، همچنین فرم “بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر انفرادی” توسط بیمه گذار، مطالعه و تکمیل گردد.