برچسب : وام،

تسویه وام پیش از موعد مقرر

تسویه وام پیش از موعد مقرر

ماده ۱۰) تسویه وام پیش از موعد مقرر:راهی جهت مستهلک نمودن وام قبل از اتمام مدت باز پرداخت آن بوده و بیمه گذار در هر زمان دلخواه می تواند نسبت به تسویه وام پرداختی اقدام نماید.
در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، اقساط پرداخت نشده قبل از تاریخ تسویه و جریمه دیر کردن از بیمه گذار اخذ خواهد شد.
در زمان تسویه پیش از موعد مقرر، مجموع اصل اقساط پرداخت نشده بعد از تاریخ تسویه، از بیمه گذار اخذ خواهد شد.
چنانچه مجموع بدهی وام در هر زمان، از ۹۰ درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه بیشتر گردد، بیمه نامه با صدور اخطار قبلی از طرف بیمه گر فسخ می گردد.
حداکثر زمان جهت پرداخت مجموع بدهی وام توسط بیمه گذار (موضوع ماده ۸)، ۳۰ روز از تاریخ تسویه خواهد بود. در صورتیکه بیمه گذار در مدت یاد شده نسبت به پرداخت مبلغ تسویه اقدام ننماید، بیمه گر حسب مورد معادل آن را از اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه برداشت و یا بیمه نامه را فسخ خواهد نمود.

بهره مندی از منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

شرایط لازم جهت دریافت وام

شرایط لازم جهت دریافت وام

شرایط لازم جهت دریافت وام

بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به اندوخته بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل نماید.
بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده، معوق یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
حداقل دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقی مانده بیمه نامه باید توسط بیمه گذار تسویه شود.
بیمه شده قبلا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.


بهره مندی از منافع (وام)