استثنائات بیمه مسئولیت وجوه در صندوق و وجوه در راه

استثنائات بیمه مسئولیت وجوه در صندوق و وجوه در راه

 

ماده ۵. خسارت های ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این بیمه مسئولیت نیست؛ مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
۱٫ اعتصاب، شورش، اغتشاش و بلواء

٢. جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه و انقلاب؛

٣. زلزله، سیل، طوفان و طغیان رودخانه های

۴٫ حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران؛

۵٫ وجوه موجود در دستگاه های خودپرداز ( ATM) خارج از محل موضوع بیمه.

ماده ۶٫ جبران خسارت در این موارد در تعهد بیمه گر نخواهد بود.

۱٫ خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشات اتمی و رادیواکتیو؛
۲٫ عدم صداقت و امانت بیمه گذار، ذی نفع، کارکنان وی و همچنین تبانی بیمه گذار، کارکنان و یا اختلاس؛
۳٫ اشتباهات دفتری، حسابداری و کامپیوتری (عمدی و سهوی)؛

۴٫ خسارات وارده به دفاتر حسابداری، اسناد و صورت حساب های مالی؛

۵٫ مصادره، توقیف، ضبط و تخریب به امر مقامات دولتی؛

۶٫ عدم النفع؛
۷٫ نگهداری وجوه در محل هایی غیر از آنچه در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین شده است؛
۸٫ به جاماندن کلید(ها) و یا برگه های حاوی شماره رمز گاوصندوق (ها) در محل قرار گرفتن گاوصندوق(ها)؛
۹٫ بدون نگهبان و حفاظ گذاشتن وجوه در راه در وسیله حمل؛
۱۰٫ حمل وجوه با روش ها و وسایل نقلیه ای غیر از موارد مندرج در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد؛
۱۱٫ سرقت وجوه از روی پیشخوان قبل از تحویل آن به تحویل دار و یا بعد از تحویل به مشتری؛
۱۲٫ هک کردن یا سرقت اینترنتی؛

۱۳٫ محتویات صندوق امانات؛

۱۴٫ خسارت وارده به محل موضوع بیمه.