بستری شدن در بیمارستان قبل از اطلاع به شرکت کمک رسان (بیمه مسافرتی)

بیمه مسافرین عازم به خارج از گشور

بستری شدن در بیمارستان قبل از اطلاع به شرکت کمک رسان (بیمه مسافرتی)

در صورت وقوع هرگونه حادثه با بیماری که مستلزم بستری شدن بیمه شده در بیمارستان باشد، بیمه شده یا شخصی که از طرف او اقدام می نماید بایستی در اولین فرصت و حداکثر ۱۶۸ ساعت مراتب را به شرکت کمک رسان اطلاع دهد. در غیر این صورت این شرکت حق خواهد داشت هزینه هایی را که در صورت اعلام در مدت ۱۶۸ ساعت ممکن بود ایجاد نشود، به حساب بیمه شده منظور نماید. چنانچه موضوع خسارت هزینه حمل و نقل بیمه شده با هزینه بازگردانیدن بیمه شده به کشور خود باشد، نکات زیر بایستی رعایت شود:
۱- برای این که شرکت کمک رسان بتواند در اسرع وقت اقدام نماید، بیمه شده یا هر کسی که از طرف او اقدام می نماید باید اطلاعات خود،شامل: نام، آدرس و شماره تلفن بیمارستانی که بیمه شده به آنجا برده شده است، نام، آدرس و شماره تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک خانوادگی را به شرکت کمک رسان اعلام نماید.
۲- تیم پزشکی یا نمایندگان شرکت آکسا بایستی به بیمه شده دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت او را بررسی نمایند. چنانچه بیمه شده بدون عذر موجه شرایط دسترسی را فراهم ننماید حقی برای امداد پزشکی نخواهد داشت.
۳- در تمام موارد، شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج، تاریخ و وسیله حمل را تعیین می نماید. حمل و نقل پزشکی و یا بازگرداندن با آمبولانس هوایی محدود به حمل در داخل یک قاره می باشد.
۴- زمانی که شرکت کمک رسان هزینه حمل و نقل بیمه شده را پرداخت می نماید، بیمه شده بایستی قسمتی از بلیط خود را که از آن استفاده ننموده است به شرکت کمک رسان واگذار نماید یا معادل آن را پرداخت نماید.
علاه بر شرایط فوق، پیمه شده بایستی بلافاصله پس از وقوع خسارت، نهایت کوشش خود را برای محدود کردن یا توقف آثار آن بنماید و هم چنین موظف است کلیه اسنادی که شرکت کمک رسان قادر به بازیافت خسارت از منابع مربوطه می سازد در اختیار شرکت کمک رسان قرار دهد.

 

بیمه مسافرتی