پوشش مستمری از کارافتادگی در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

پوشش مستمری از کارافتادگی در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

با داشتن پوشش تکمیلی مستمری از کار افتادگی در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه، هرگاه بیمه گذار به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور کلی و دائم از کار افتاده شود (اعم از اینکه منشأ از کارافتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت ۶ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی ایشان بگذرد، در این صورت بیمه گر از شروع اولین سال بیمه ای بعد از تاریخ تأیید از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، میزان مستمری مندرج در قرارداد را تا مدت پرداخت مذکور در بیمه نامه (به شرط اعتبار قرارداد) در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. این مستمری ضریبی از یک تا چهار برابر آخرین حق بیمه پایه پرداختی بیمه گذار می باشد. میزان مستمری پرداختی به بیمه شده تابع تغییرات احتمالی قرارداد (تغییر حق بیمه و…) نخواهد بود و مقدار آن ثابت خواهد بود. لازم به ذکر است تاریخ وقوع حادثه منشأ از کارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشأ از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش مستمری از کار افتادگی، یکسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود. حداقل سن بیمه گذار ۱۸ سال و حداکثر سن بیمه گذار جهت برخورداری از این پوشش ۶۵ سال بوده و مدت پرداخت مستمری از کار افتادگی تا زمانی است که از کارافتادگی دائم و کامل ادامه دارد، یا انتهای بیمه نامه و یا حداکثر ۱۲ سال، هر کدام که زودتر محقق گردد. این مستمری ضریبی از یک تا چهار برابر آخرین حق بیمه پرداختی بیمه گذار می باشد. میزان مستمری پرداختی به بیمه شده تابع تغییرات احتمالی قرارداد (تغییر حق بیمه و …) نخواهد بود و مقدار آن ثابت خواهد بود.
شرط اصلی دریافت این پوشش شاغل بودن بیمه شده می باشد و گروههایی از قبیل دانشجویان، بازنشستگان، خانم های خانه دار، محصل، بیکار و موارد مشابه نمی توانند این پوشش را خریداری نمایند.