پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از بیماری یا حادثه)

با داشتن پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت کل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه، هرگاه بیمه گذار به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور کلی و دائم از کارافتاده شود (اعم از اینکه منشأ از کارافتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت ۶ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی ایشان بگذرد، از پرداخت کل حق بیمه معاف می شود. در این صورت بیمه گر متعهد می گردد تا کل مبلغ حق بیمه را پرداخت نماید.
در نتیجه، عدم پرداخت حق بیمه در این مدت، هیچگونه خدشه ای به تعهدات بیمه گر درخصوص پوشش های بیمه ای و سرمایه گذاری بیمه نامه وارد نمی کند و در صورتی که پس از آن، فوتی برای بیمه شده اتفاق بیافتد یا سایر موضوعات مندرج در بیمه نامه که مورد تعهد بیمه گر می باشد رخ دهد، بیمه گر تمام تعهدات بیمه ای را به طور کامل ایفا خواهد کرد.
لازم به ذکر است تاریخ وقوع حادثه منشأ از کارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشأ از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش معافیت از پرداخت کل حق بیمه، یکسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود.
حداقل سن بیمه گذار ۱۸ سال و حداکثر سن بیمه گذار جهت برخورداری از این پوشش ۶۵ سال بوده و مدت معافیت از پرداخت کل حق بیمه تا زمانی است که از کارافتادگی دائم و کامل ادامه دارد.
شرط اصلی دریافت این پوشش یک شخص بودن بیمه گذار و بیمه شده و شاغل بودن بیمه گذار می باشد، بنابراین گروه هایی از قبیل دانشجویان، بازنشستگان، خانم های خانه دار، محصل، بیکار و موارد مشابه نمی توانند این پوشش را خریداری نمایند.