بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران

این بیمه نامه مسئولیت مدیران آرایشگاه ها در قبال خطرات احتمالی وارد به مشتریان خود را تحت پوشش قرار می دهد.

ادامه مطلب