پوشش پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل

پوشش پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل

با داشتن پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه، هرگاه بیمه گذار به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور کلی و دائم از کارافتاده شود (اعم از اینکه منشا از کار افتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت ۶ ماه از تاریخ شروع از کارافتادگی ایشان بگذرد، در این صورت بیمه گر از شروع اولین سال بیمه ای بعد از تاریخ تأیید از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، میزان سرمایه بیکاری مندرج در قرارداد را در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. سرمایه بیکاری ۷۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف چهار میلیارد ریال می باشد. لازم به ذکر است تاریخ وقوع حادثه منشأ از کارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشأ از کارافتادگی جهت استفاده از پوشش سرمایه بیکاری، یکسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود. حداقل سن بیمه گذار ۱۸ سال و حداکثر سن بیمه گذار جهت برخورداری از این پوشش ۶۵ سال بوده و مدت پرداخت سرمایه بیکاری تا زمانی است که از کارافتادگی دائم و کامل دامه دارد. شرط اصلی دریافت این پوشش شاغل بودن بیمه شده می باشد و گروههایی از قبیل دانشجویان، بازنشستگان، خانم های خانه دار، محصل، بیکار و موارد مشابه نمی توانند این پوشش را خریداری نمایند.