بیمه خطر انفجار اتمی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بیمه خطر انفجار اتمی

این نوع بیمه نامه، خسارات جانی و مالی را تأمین می کند. یکی از شروط کمیسیون انرژی اتمی، اخذ پوششی جهت خطرات انفجار اتمی است. بنابراین خریدار این گونه بیمه نامه ها معمولا مسئولان و گردانندگان راکتورهای اتمی هستند. این بیمه نامه ها معمولا به صورت باز صادر می شود و کسانی که در رابطه با این رآکتورها دچار خسارت یا غرامت می شوند، می توانند از پوشش های بیمه ای آن استفاده کنند.

پوشش های بیمه ای: شرکت های سوئیسی بعد از این که در سال ۱۹۵۵ استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای مطرح شد، اقدام به تشکیل صندوق مشترک اتمی کردند و پوششهای بیمه ای زیر را ارائه دادند:

۱- خسارات وارده به اشیاء که ناشی از آتش سوزی، انفجار، برق زدگی، سقوط هواپیما باشد و نیز خسارات ناشی از افزایش درجه حرارت رآکتورهای اتمی.

۲- خسارات مذکور باید به صورت اتفاقی باشد. برای مثال، از کار افتادن دستگاه های خنک کننده رآکتورها.

۳- خسارات ناشی از آلودگی محیط زیست به اشعه رادیو اکتیویته و یون زا نیز تحت پوشش قرار دارد.

۴- خسارات وارده به اشخاص، ناشی از اثر بروز اشعه رادیواکتیویته (منظور افرادی که با رآکتورها کار می کنند).
-۵خسارات مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث )بیمه مسئولیت( ناشی از اثر اشعه رادیواکتیویته و یا انفجار هسته ای، حمل و نقل سوخت و ضایعات اتمی هم دارای پوشش بیمه است.

حق بیمه: در این رشته بیمه، نرخ مورد محاسبه با توجه به قدرت رآکتور اتمی و استانداردهای ایمنی و با در نظر گرفتن آمار و خسارات وارد توسط بیمه گران تعیین می شود.