بیمه پول

بیمه پول

در این بیمه نامه، پول عبارت است از: پول نقد و اوراق بهادار بانکی، انواع چک،حواله های پولی وسط پست، چک های مسافرتی و بن های پولی تا زمانی که به بیمه گذار یا کارکنانی که به نام بیمه گذار اقدام می کنند تعلق داشته باشد. براساس تعریف، عنوان پول در متن قرارداد بیمه حفظ و نگهداری پول تحویلی به کارکنان برای حمل پول است. حق بیمه اولیه براساس برآورد حجم حمل پول در سال، که بیمه گذار و اعلام کند، محاسبه و پرداخت می شود. حق بیمه قطعی در پایان سال براساس بارنامه های ارسالی بیمه گذار، که بیانگر حمل واقعی در طی مدت بیمه است، تعدیل می شود. پوشش بیمه نامه پول، تمام خطر و شامل موارد زیر است:
_ پول و سایر اوراق مربوط موجود در محل بیمه گذار در ساعت های اداری.

_ هنگام شب در گاو صندوق بیمه گذار.

_ در گاو صندوق محل بیمه گذار در غیر ساعت های اداری. 

_ در محل فعالیت بیمه گذار در غیر ساعت های اداری و خارج از گاوصندوق (محدود به مبلغ معینی).
_ در محل سکونت بیمه گذار یا یکی از کارکنان بیمه گذار (محدود به مبلغ معینی).
_ پول همراه امانت دار یا مأمور وصول (از لحظه ای که پول را از مشتری دریافت می کند مشروط بر آن که ظرف ۲۴ ساعت به بیمه گذار، بانک یا به پست تحویل دهد).
در کلیه موارد، حداکثر تعهد بیمه گر به مبلغ مندرج در متن قرارداد بیمه محدود است. پوشش بیمه ای، شامل خسارت وارده به گاوصندوق ها، ناشی از دزدی و یا اقدام به دزدی، نیز هست.
در بیمه پول، استثناهای قرارداد از یک بیمه گر به بیمه گر دیگر متفاوت است و به شرایط بیمه نامه بستگی دارد. در اغلب موارد، علاوه بر استثناهای استاندارد که شامل خطرهای جنگ، رادیواکتیو، انرژی هسته ای و امواج صوتی است خطرهایی مانند ، توقیف، مصادره، کسری اشتباهی، کاهش قیمت ناشی از استهلاک، خیانت در امانت کارکنان بیمه گذار و نظایر این ها نیز جزو استثناهاست. در این قرارداد، شرطی به نام ” شرط کلید” وجود دارد که به موجب آن کلیدها باید از ساختمان بیمه شده خارج و در دست یکی از کارکنان ارشد مورد اعتماد بیمه گذار باشد.