بیمه نامه تورهای دسته جمعی

خرید آنلاین بیمه

بیمه نامه تورهای دسته جمعی

موضوع بیمه: موضوع قرارداد عبارت است از پوشش خطرهای مشمول بیمه حوادث (فوت، نقص عضو، از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث) مسافران بیمه گذار که توسط تورهای مسافرتی به منظور سیاحت ، زیارت و یا سایر امور مسافرت می نمایند.
لازم به ذکر است این بیمه نامه جهت یک یا چند تور بصورت متفرقه صادر نمی گردد. قرارداد صرفا یکساله بوده و جهت کلیه تورهای یک شرکت خدمات مسافرتی (آژانس مسافرتی و گردشگری) صادر می گردد.
کشورهایی که شرایط جنگی در آنها حاکم است استثناء می باشند.
بیمه شدگان: بیمه شدگان عبارتند از کلیه مسافران بیمه گذار که اسامی و مشخصات آنان در شروع هر سفر (۴۸ ساعت قبل از حرکت) به بیمه گر اعلام و تأئیدیه مربوطه طی صدور الحاقیه اخذ گردیده باشد.