بیمه مسئولیت قراردادی

بیمه مسئولیت قراردادی 

موضوع این بیمه نامه، جبران خسارات مالی و جانی وارد به طرف قرارداد بیمه گذار است و از تعهداتی ناشی می شود که به واسطه شرایط قیدشده در قرارداد، بیمه گذار در مقابل دیگران به عهده گرفته است. بیمه های مسئولیت قراردادی که در حال حاضر ارائه می شود، عبارت است از:
١. بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل داخلی؛

۲. بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بین المللی کالا ؛
٣. بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی(داخلی – بین المللی)؛
سایر بیمه نامه هایی که در آنها بیمه گذار به واسطه عقد قرداد خصوصی در مقابل طرف قرارداد، متعهد و مسئول است.