برچسب : نحوه پرداخت خسارت

فرآیند نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در بیمه های آتش سوزی پارسیان

نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه های آتش سوزی پارسیان

١- حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.

۲- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.

٣- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه با ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و با رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۵- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

۱- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود ((ماده ۱۰ قانون بیمه))

۲- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد، محاسبه خواهد شد.

۳- در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بوسیله همیاتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:

الف: هریک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا بطرف دیگر معرفی می نماید. کارشناسان منتخب متفقا نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که طرفین، کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و با کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یکماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.

ب: هریک از طرفین می تواند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.

ج: هریک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

بیمه گر می تواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب، تعمیر و یا تعویض نماید که در این صورت می بایستی تمایل خود را کتبا و حداکثر ظرف اسی روز از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده بر اساس توافق و با ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر می بایستی ظرف مدتی که عرفا کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد.

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید.

۱- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.

۲- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید

بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را از خود سلب و بلاعوض بطرف مقابل، صلح نمودند. دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد.

بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را از خود سلب و بلاعوض بطرف مقابل، صلح نمودند. دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد.

فرآیند نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در بیمه های مسئولیت پارسیان

  حداقل مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده های خسارت بیمه مسئولیت

١. مدارک احراز هویت زیاندیده (تصاویر کارت ملی و شناسنامه )

۲. تصویر قرارداد کاری زیاندیده

۳. لیست کارکرد کارکنان مربوط به ماه وقوع حادثه در پروژه های ساختمانی ارائه پروانه ساختمانی معتبر در زمان وقوع حادثه الزامی می باشد)

۴. اصل صورتحساب هزینه های درمانی

۵٫ تصویر برابر اصل کلیه مدارک بالینی مورد تأیید مرکز درمانی مربوطه

۶. اصل گواهی پایان دوره درمان، صادره توسط پزشک معالج

*   کلیه رادیو گرافی های مربوط به زمان حادثه و پس از پایان دوره درمان به همراه تمام مدارک مندرج در قسمت الف ( هزینه های پزشکی)

در صورت شکایت زیاندیده نزد مراجع قضایی، ارسال تصویر برابر اصل مدارک ذیل علاوه بر موارد فوق الذکر الزامی می باشد:

۱٫ کلیه اوراق بازجویی و شکوائیه

۰۲ گزارش نیروی انتظامی

۳. کلیه نظریه های پزشکی قانونی

۴. گزارشات بازرس اداره کار و یا کارشناس رسمی دادگستری

۵. کلیه آراء صادره در مراجع قضایی

۶. ابلاغیه رأی قطعی دادگاه

۱٫ مدارک احراز هویت متوفی و وراث قانونی ( تصاویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه)

۲. تصویر قرارداد کاری متوفی

۰۳ گزارش معاینه جسد

۴. گواهی فوت

۵. جواز دفن

۰۶ گواهی انحصار ورانت نامحدود

*   در صورتیکه زیاندیده پیش از فوت در مراکز درمانی تحت معالجه قرار گرفته باشد، ارائه تصویر برابر اصل کلیه مدارک بالینی الزامیست.

*   در صورت شکایت زیاندیده نزد مراجع قضایی، ارسال تصویر برابر اصل مدارک ذیل علاوه بر موارد فوق الذکر الزامی می باشد:

١. کلیه اوراق باز جویی و شکوائیه

۲. گزارش نیروی انتظامی

۳. گزارشات بازرس اداره کار و یا کارشناس رسمی دادگستری

۴. کلیه آراء صادره در مراجع قضایی

۵. ابلاغیه رأی قطعی دادگاه

۱٫ مدارک احراز هویت مقصر حادثه و زیاندیده (تصاویر کارت ملی و شناسنامه)

۲. تصویر برابر اصل سند مالکیت اموال زیاندیده

*   سایر مدارک، منطبق با نوع حادثه واقع شده متعاقبا تعیین و در خواست خواهد شد.

*   در صورت شکایت زیاندیده نزد مراجع قضایی، ارسال تصویر برابر اصل کلیه مدارک مربوطه الزامی می باشد.

  تشریح روند بررسی پرونده و پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت توسط بیمه گر

۱- اعلام حادثه توسط بیمه گذار : بیمه گذار موظف است حادثه موضوع بیمه را با تکمیل فرم اعلام خسارت مصوب شرکت بیمه پارسیان در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ اطلاع خود، به بیمه گر منعکس نماید.

٢- تسکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر : کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت، پس از دریافت فرم اعلام خسارت، نسبت به تشکیل پرونده و اختصاص کد مربوط به آن اقدام می نماید.

۳- بازدید از محل حادثه توسط کارشناس بیمه : کارشناس بیمه گر به منظور تحقیقات اولیه و بررسی های لازم نسبت به بازدید از محل حادثه و تهیه گزارش کارشناسی در اسرع وقت اقدام خواهد نمود. |

۴- بررسی اولیه پرونده و اعلام مدارک مورد نیاز از سوی بیمه گر : همکاران خسارت بیمه های مسئولیت پس از دریافت گزارش کارشناسی نسبت به بررسی اولیه حادثه و انطباق أن با شرایط و مفاد بیمه نامه صادره اقدام و در صورت تأیید، مدارک مورد نیاز را بصورت مکتوب اعلام خواهند نمود. بدیهی است در صورتیکه حادثه خارج از ضوابط بیمه نامه باشد، خسارت غیر قابل بررسی و پرونده مختومه خواهد شد.

۵- تحویل کامل مدارک از سوی بیمه گذار : بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از مدارک مورد نیاز بیمه گر، نسبت به تهیه مستندات لازم و مثبته و تحویل آن به بیمه گر اقدام نماید.

۶- بررسی مرحله دوم پرونده از سوی کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت و محاسبه خسارت : کارشناس خسارت بیمه های مسئولیت پس از بررسی مدارک و در صورت تحت پوشش بودن خسارت وارده، نسبت به محاسبه خسارت و اخذ تأئیدیه مافوق، اقدام خواهد نمود. * اخذ نظر پزشک معتمد (کمیسیون پزشکی): در پرونده های خسارت جانی، محاسبه خسارت مستلزم اعلام نظر و تأئید پزشک معتمد بیمه گر می باشد. بدیهی است در صورت عدم تأئید پزشک یا رئیس مسئول واحد بنا به دلایل مستند و مستدل، مراتب غیر قابل پرداخت بودن خسارت اعلام خواهد شد.

۷- دریافت رضایتنامه و شماره حساب بانکی از ذینفع : خسارات تأئید شده، به بیمه گذار جهت دریافت رضایتنامه و شماره حساب بانکی از ذینفع ذینفعان اعلام خواهد شد.

۸- صدور حواله خسارت و اعلام به واحد مالی : کارشناس بیمه گر پس از دریافت رضایتنامه و شماره حساب، نسبت به صدور حواله خسارت و اعلام مراتب به واحد مالی اقدام خواهد نمود.

۹- واریز مبلغ خسارت به حساب ذینفع : پس از کنترل های لازم توسط مدیریت مالی، مبلغ خسارت به حساب ذینفع ذینفعان واریز خواهد شد.