بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

 

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

در قبال استفاده کنندگان

 

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان 300x300 - بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید

 

نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره 6303-1 تحت عنوان ” مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول:آسانسورهاي برقی” از سال 1382 مشمول مقررات استاندارد اجباري می باشد و بر طبق دستورالعمل هاي جاري این سازمان تاییدیه ایمنی و کیفیت توسط ادارات کل استاندارد استانها با اعتبار یکساله بر مبناي گواهی نامه هاي صادره از شرکتهاي بازرسی فنی تایید صلاحیت شده صادر میگردد. لذا ضروري است آسانسورها حین بهره برداري تحت سرویس و نگهداري مستمر قرار گرفته و بعلاوه به منظور حصول اطمینان از برقراري شرایط استاندارد بصورت سالیانه توسط شرکتهاي بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بازرسی ادواري شوند. بدیهی است در صورت عدم انجام سرویس و نگهداري مستمر و بازرسی ادواري سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان هاي داراي آسانسور می باشد

بازار هدف این بیمه نامه شرکتهای نصب کننده و یا تعمیر و نگهداری آسانسور می باشد که می خواهند مسئولیت خود را در قبال استفاده کنندگان از آسانسور زیر پوشش بیمه در آورند اما این بیمه نامه را علاوه بر شرکتهای نصب کننده آسانسور ، شرکتهای تعمیر و نگهداری آسانسور و حتی به مالکان ، مدیر و یا هیات مدیر ساختمان نیز می توانند تهیه کنند

  • آسانسور شامل آسانسور مسافر بر ، مسافر بر – بار بر و بار بر می باشد
  • در هنگام پرداخت خسارت ارائه تصویر قرارداد تعمیر و نگهداری معتبر با یک شرکت ذی صلاح که بازدیدها و سرویسهای دوره ای را انجام دهد، الزامیمی باشد در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت
  • در صورت حمل بیش از ظرفیت آسانسور، بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.
  • خسارتهاي غيرمستقيم و عدم النفع تحت پوشش نمي باشد
  • مالکان و مدير ساختمان جز ذينفعان بيمه نامه مي باشند.

كليه مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور( تجاري و مسكوني ) جهت اخذ استاندارد اجباری موظف به تهیه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان می باشند.

اين بيمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه های پزشکی سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد و ظرفیت آسانسور و کاربری آن مبنای محاسبه حق بیمه می باشد.

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید