بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

 

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور

در قبال استفاده کنندگان

 

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید

 

نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۰۳-۱ تحت عنوان ” مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور قسمت اول:آسانسورهای برقی” از سال ۱۳۸۲ مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد و بر طبق دستورالعمل های جاری این سازمان تاییدیه ایمنی و کیفیت توسط ادارات کل استاندارد استانها با اعتبار یکساله بر مبنای گواهی نامه های صادره از شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده صادر میگردد. لذا ضروری است آسانسورها حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و بعلاوه به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد بصورت سالیانه توسط شرکتهای بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بازرسی ادواری شوند. بدیهی است در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور می باشد

بازار هدف این بیمه نامه شرکتهای نصب کننده و یا تعمیر و نگهداری آسانسور می باشد که می خواهند مسئولیت خود را در قبال استفاده کنندگان از آسانسور زیر پوشش بیمه در آورند اما این بیمه نامه را علاوه بر شرکتهای نصب کننده آسانسور ، شرکتهای تعمیر و نگهداری آسانسور و حتی به مالکان ، مدیر و یا هیات مدیر ساختمان نیز می توانند تهیه کنند

  • آسانسور شامل آسانسور مسافر بر ، مسافر بر – بار بر و بار بر می باشد
  • در هنگام پرداخت خسارت ارائه تصویر قرارداد تعمیر و نگهداری معتبر با یک شرکت ذی صلاح که بازدیدها و سرویسهای دوره ای را انجام دهد، الزامیمی باشد در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت
  • در صورت حمل بیش از ظرفیت آسانسور، بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت نخواهد داشت.
  • خسارتهای غیرمستقیم و عدم النفع تحت پوشش نمی باشد
  • مالکان و مدیر ساختمان جز ذینفعان بیمه نامه می باشند.

کلیه مالکین و مدیران ساختمان های دارای آسانسور( تجاری و مسکونی ) جهت اخذ استاندارد اجباری موظف به تهیه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان می باشند.

این بیمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینه های پزشکی سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید و ظرفیت آسانسور و کاربری آن مبنای محاسبه حق بیمه می باشد.

 برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی دارندگان و نصابان آسانسور کلیک کنید