بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

مطابق با قانون، تنها بیمه نامه اجباری، بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین می باشد که به دو قسمت بیمه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه و بیمه حوادث راننده

تقسیم می شود.

شخص ثالث 1 300x300 - بیمه شخص ثالث

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید

بیمه نامه شخص ثالث

بيمه شخص ثالث يكي از بيمه هاي مسئوليت است و با آنكه بيمه هاي بازرگاني عموماً اختياري هستند اما بنا به قانون مصوب 26/9/1347 و براي هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان ، اين بيمه اجباري شد .

به موجب ماده يك قانون شخص ثالث ، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تيلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن – اعم از اينكه اشخاص حقوقي باشند – مسئول جبران خسارتهاي بدني و مالي اي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نيز مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند .

بيمه شخص ثالث يك بيمه مسئوليت است به اين صورت كه مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر بيمه مي كند .

حال چرا مي گويند شخص ثالث ؟

علتش آن است كه اصولاً در بيمه همواره دو طرف بيمه گر و بيمه گذار را داريم در حاليكه در اينجا شخص ديگري وارد مي شود كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار و اگر خسارتي به او وارد شد ، زيان وارده جبران مي شود ، لذا مي شود طرف سوم و ثالث . اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمي شود و اگر اتومبيل بيمه شده با اتومبيل و يا شئ ديگر نيز برخورد كند و به آن خسارت بزند ، آن خسارت نيز از طريق شخص ثالث قابل جبران است . در واقع عنوان شخص ثالث در اينجا به طرف سوم قضيه ( كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار ) اطلاق مي شود .

خطرات اصلی مورد پوشش

در بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه دو نوع پوشش جاني و مالي وجود دارد. در واقع حداقلي كه در قانون براي اين بيمه تعيين گشته است تعهد اصلي بيمه گر است كه بيمه اجباري نيز ناميده مي شود .

پوشش جاني حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه جاني براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد . پوشش مالي حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه مالي براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد . خسارتهاي وارد به اشخاص ناشي از تصادف ، سقوط ، آتش سوزي يا انفجار وسيله نقليه اي كه داراي بيمه شخص ثالث است و نيز خسارتهايي كه از محمولات وسيله نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود .
1- خسارتهاي وارده به سرنشين غير قانوني وسايل نقليه . 2- خسارتهاي وارد به بيمه گذار يا كالاها ، اموال ، اجناس ، ساختمانها و وسايل نقليه تحت مالكيت يا تصرف بيمه گذار . 3- خسارت هاي وارد شده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه . 4- خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث در هنگام بارگيري يا باراندازي محمولات وسايل نقليه مورد بيمه . 5- خسارت هاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير جنگ ، سيل و زلزله . 6- خسارت هاي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو . 7- خسارت هاي ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرايم . 8- خسارت هاي ناشي از حوادث كه در خارج از كشور اتفاق مي افتد .

خطرات اصلی بیمه حوادث سرنشین

  • خطرات مورد تعهد

چنانچه سرنشين وسيله نقليه بيمه شده در اثر حوادث مشمول بيمه جان خود را از دست داده يا مصدوم و مجروح گردد ، بيمه گر مبلغي بعنوان غرامت به بازماندگان بيمه شده ( در صورت فوت ) يا خود وي مي پردازد . همچنين پرداخت هزينه هاي پزشكي افراد مصدوم به عهده شركت بيمه است .

  • خطرات خارج از تعهد
  • بكار بردن وسيله نقليه در مسابقات شرط بندي و آزمايشهاي فني و رانندگي . 2- حريق در اثر سوخت گيري اتومبيل . 3- خسارت هاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير سيل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب و غيره . 4- تشعشعات هسته اي و راديو اكتيويته .
  • خطرات اضافی مورد پوشش

در بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه همان پوشش هاي اصلي مي تواند با افزايش سقف پوشش هاي جاني و مالي از حد بيمه اجباري به پوشش اضافي تبديل گردد . مقادير پوشش هاي جاني و مالي اضافي ازحد بيمه اجباري به بالا مي باشند .

  • بيمه حوادث سرنشين و راننده

اين پوشش خطر حادثه و فوت براي راننده وسيله نقليه و سرنشينان كه مشمول تعريف ثالث زيان ديده قرار نمي گيرد ، پوشش مي دهد . تأمين بيمه گر ، جبران هزينه هاي بيمارستان ، غرامت از كار افتادگي ، غرامت فوت راننده يا سرنشينان در مقابل حوادثي مانند آتش سوزي وسيله نقليه واژگون شدن و برخورد با اشياي ثابت است .

  • تخفيفات عدم خسارت در بيمه شخص ثالث
1 عدم خسارت سال اول 5درصد
2 عدم خسارت سال دوم 10درصد
3 عدم خسارت سال سوم 15درصد
4 عدم خسارت سال چهارم 20درصد
5 عدم خسارت سال پنجم 25درصد
6 عدم خسارت سال ششم 30درصد
7 عدم خسارت سال هفتم 35درصد
8 عدم خسارت سال هشتم 40درصد
9 عدم خسارت سال نهم 45درصد
10 عدم خسارت سال دهم 50درصد
11 عدم خسارت سال یازدهم 55درصد
12 عدم خسارت سال دوازدهم 60درصد
13 عدم خسارت سال سیزدهم 65درصد
14 عدم خسارت سال چهاردهم 70درصد

جريمه هاي بيمه شخص ثالث

مطابق با قانون بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین تاخیر در تمدید،مشمول جریمه به صورت روزشمار می باشد و میزان آن معادل یک روز حق بیمه به ازای هر روز دیرکرد می باشد که هنگام صدور بیمه نامه جدید از بیمه گذار وصول می گردد.

كارت سبز در شخص ثالث

كارت سبز چيست ؟

كارت سبز يك گواهينامه بين المللي در زمينه بيمه شخص ثالث است كه توسط رانندگاني كه به طور موقت قصد عبور و تردد در كشورهاي مشخصي واقع درمنطقه جغرافيايي سيستم كارت سبز را دارند ، تهيه شده و در صورت بروز حادثه تصادف يا در صورت نياز در مرزها و سرحدات يا داخل كشورهاي عضو ارائه مي گردد.

سيستم كارت سبز چيست؟

اساس نظام كارت بيمه بين المللي وسايل نقليه موتوري موسوم به سيستم كارت سبز Green Card system برمبناي توصيه كميسيون اقتصادي براي اروپا The Economic commission for Europe) E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاريخ 1349/01/23 بنيان نهاده شد. براساس قطعنامه سازمان ملل متحد ، قرارداد لندن يا موافقت نامه هماهنگ بين دفاتر Uniform Agreement پي ريزي شد كه عمليات سيستم كارت سبز بر پايه مفاد آن صورت مي پذيرد . فعاليت اجرايي سيستم كارت سبز در تاريخ اول ژانويه سال 1953 آغاز شده است.

نحوه عضويت در سيستم كارت سبز

شرط اصلي عضويت در سيستم كارت سبز اين است كه در كشور متقاضي عضويت ، بايستي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري (قانون بيمه اجباري شخص ثالث (T.P.L (Compulsary Third Party Liability وجود داشته باشد.

اعضاي كارت سبز

در حال حاضر 45 كشور عضو سيستم كارت سبز هستند كه به جز 5 كشور ايران ، عراق ، تونس، مراكش و رژيم غاصب اسرائيل بقيه كشورهاي عضو كارت سبز در قاره اروپا قرار دارند. حدود 220ميليون وسيله نقليه موتوري در محدوده جغرافيايي سيستم كارت سبز تردد مي كنند.

دفاتر كارت سبز

در هر كشور عضو سيستم كارت سبز ، يك “دفتر ملي كارت سبز” وجود دارد. دفتر ملي كارت سبز مطابق باقوانين و مقررات ملي هر كشور ، عهده دار مديريت ، رسيدگي و پاسخگويي در زمينه خسارات ناشي از تصادفات وسايل نقليه موتوري كشورهاي عضو مي باشد. دفتر كارت سبز در هر كشور بر طبق رويه بيمه گر صادر كننده كارت سبز عمل نموده و در روند عمليات تسويه خسارات ناشي از حوادث ايجاد شده توسط رانندگان خارجي ، برحسن اجراي عمليات طبق مفاد موافقت نامه هماهنگ بين دفاتر ، نظارت دارد. كليه دفاتر كارت سبز عضو دفتر مركزي كارت سبز( Council of Bureaux (C.O.B كه مقر آن در لندن است مي باشند.
دفتر كارت سبز ايران (Green Card Bureau of Iran)دفتر كارت سبز بيمه مركزي ايران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفتركارت سبز ايران مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد آئين نامه داخلي (U.A) Unifor Agreement را به عهده دارد.

كارت سبز را چه نهادي صادر مي كند

كارت سبز توسط شركت هاي بيمه اي كه در هر كشور اجازه صدور بيمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضويت دفتر كارت سبز آن كشور پذيرفته شده باشند، صادر مي شود. در ايران ، شركت سهامي بيمه ايران Iran Insurance Company به عنوان تنها شركت بيمه اي كه عضو دفتر كارت سبز ايران است، اجازه صدور كارت سبز را دارد.

در صورت وقوع تصادفي كه مقصر آن يك راننده خارجي داراي كارت سبز باشد

زيان ديدگان مي توانند به دفتر كارت سبز آن كشور كه تصادف در آنجا واقع شده ، مراجعه كرده و با استفاده از راهنمايي هاي دفتر كارت سبز، زيان هاي وارده را جبران نمايند.

برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث کلیک کنید