بیمه تجهیزات الکترونیکی

بیمه تجهیزات الکترونیکی پارسیان

(Electronic Equipment Insurance (EE

بیمه پارسیان جهت پوشش خسارت وارده به این تجهیزات، اقدام به ارائه بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی کرده است. طی این بیمه نامه خسارت فیزیکی وارده به دستگاه مانند ضربه، آتش سوزی،‌صاعقه، انفجار، سقوط از بلندی تحت پوشش قرار می گیرد.

برای خرید آنلاین بیمه تجهیزات الکترونیکی کلیک کنید

تجهیزات الکترونیکی اکثراً دارای حجم کم و ارزش بالایی هستند، در حالیکه آسیب پذیر نیز می باشند. بیمه پارسیان جهت پوشش خسارت وارده به این تجهیزات، اقدام به ارائه بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی کرده است. طی این بیمه نامه خسارت فیزیکی وارده به دستگاه مانند ضربه، آتش سوزی،‌صاعقه، انفجار، سقوط از بلندی تحت پوشش قرار می گیرد.

فصل اول – کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جز لاینفک بیمه نامه می باشد ) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد . آن قسمت از پیشنهاد کتبی  بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات  بیمه گر نمی گردد.

ماده ۲- بیمه گر- بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده  می گیرد .

ماده ۳- بیمه گذار- بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن  می باشد .

ماده ۴- ذینفع- ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از  بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد .

ماده ۵- مورد بیمه – مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد .

اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد ، بیمه شده محسوب می شود .

ماده ۶- مدت بیمه – مدت بیمه از ساعت ۱۲ روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز تاریخ انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد .

ماده ۷- اعتبار بیمه نامه – اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط  حق بیمه آغاز  می گردد و بیمه گذار مدیون باقی مانده حق بیمه خواهد بود مگر آنکه تاریخ شروع مؤخری کتباً مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرارداد ، در صورت نبودن شرط خلاف ، تاریخ مندرج در بیمه نامه می باشد .

ماده ۸- اصل غرامت – جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید .

فصل دوم – شرایط

ماده ۹- اصل حسن نیت – بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد . اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری نماید قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ، ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

ماده ۱۰- ارزیابی خطر – بیمه گذار موظف است به نمایندگان قانونی بیمه گر اجازه دهد تا در هر زمان معقول نسبت به بازدید و ارزیابی خطرات مورد بیمه اقدام نمایند . بعلاوه کلیه اطلاعات لازم را که در جهت ارزیابی خطر ، مورد درخواست  می باشد در اختیار نمایندگان بیمه گر قرار دهد .

ماده ۱۱- اقدام احتیاطی – بیمه گذار موظف است با هزینه خود کلیه اقدامات احتیاطی لازم را که توسط نمایندگان بیمه گر جهت اجتناب از خسارت اعلام می شود مورد توجه قراردهد . همچنین توصیه های تولید کنندگان را که در جهت نحوه استفاده از اقلام بیمه شده صادر شده است ، رعایت نماید.

ماده ۱۲- پرداخت حق بیمه – در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به امضاء مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.

ماده۱۳- کتبی بودن اظهارات پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتباٌ به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

ماده۱۴- کاهش ارزش مورد بیمه – درصورتیکه بهای اموال بیمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود  بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع بیمه گر برساند . در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند .

بیمه نامه در ارتباط با کل ویا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار بصورت روزشمار محاسبه و ما به التفاوت به بیمه گذار مسترد می شود.

ماده ۱۵ – بیمه مضاعف – اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرار داد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند.

در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .

چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است .

ماده ۱۶- تشدید خطر – هر گاه در مدت بیمه تغییراتی در محل یا در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر ، بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید . در صورت تشدید خطر بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقی مانده مطالبه یا اینکه قرار داد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید . در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ می گردد .

در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا زمان فسخ و یا انقضاء مدت بیمه مطالبه نماید .در صورت تحقق خطر هر گاه مسلم شود در حین اجرای قرار داد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را می دانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد پرداخت کند .

ماده ۱۷- حقوق مرتهن – بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید . حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد .

ماده ۱۸- حقوق ذینفع – در صورتیکه بیمه نامه به نفع شخص دیگری غیر از بیمه گذار صادر شود ، ذینفع بیمه نامه بدون کسب اجازه بیمه گذار و داشتن بیمه نامه ذیحق در دریافت خسارت و انتقال حقوق خود تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر می باشد . در اینصورت بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت به ذینفع ممکن است مدارکی دال بر رضایت ذینفع و بیمه گذار نسبت به خسارت پرداختی مورد مطالبه قرار دهد.

ماده ۱۹- تغییر مالکیت در صورتی که مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود ، مراتب می بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد . در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر می باشد خسارت نسبت به میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت می شود .

ماده ۲۰- فسخ بیمه نامه – بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد می نماید بیمه نامه هائی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شود از شمول این حکم مستثنی می باشند .

به بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آنرا با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید . دراین صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعلام شده اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شماره مسترد نماید .

ماده ۲۱- مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد – در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمی باشد : در صورتی که قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق درمطالبه آن خواهد بود .

۱- کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی  بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد .

۲- بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب .

۳- بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب .

۴- مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی .

۵- بیمه خطری که قبلاً تحقق یافته است .

ماده ۲۲- وظایف بیمه گذار درصورت وقوع حادثه :

۱ – حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.

۲- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ،  فهرست اشیاء نجات داده شده ، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.

۳- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۵- ضمن هر گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد ، حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.

۶- با هزینه بیمه گر اقداماتی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت خسارت پرداختی از اشخاص ثالث لازم میداند معمول دارد .

۷- بدون انجام تعمیرات از مورد بیمه خسارت دیده استفاده ننماید در چنین حالتی مسئولیت بیمه گر در خصوص هر یک از موارد بیمه شده متوقف خواهد شد .

ماده ۲۳- ارزیابی خسارت :

۱- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود (ماده ۱۰ قانون بیمه )

۲- قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید به وسیله انتفاع قرارداد محاسبه خواهد شد .

۳- در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :

الف – هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً بطرف دیگر معرفی می نماید ، کارشناس منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود . در صورتی که هر یک از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناس منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ

آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناس تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد .

ب – هر یک از طرفین می تواند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید .

ج – هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بامناصفه بعهده طرفین خواهد بود .

ماده ۲۴- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده- بیمه گر می تواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب ، تعمیر و یا تعویض نماید که در این صورت می بایستی تمایل خود را کتباً و حداکثر ظرف سی روز از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۲ به بیمه گذار ابلاغ نماید . بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد .

تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر می بایستی ظرف مدتی که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد .

ماده ۲۵- مهلت پرداخت خسارت

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها محدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .

ماده ۲۶- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود- در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آنرا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد .

۱- هر گاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد .

۲- هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۲ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید .

ماده ۲۷- مهلت اقامه دعوی – بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم ، شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هر گونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را خود سلب و بلاعوض بطرف مقابل صلح نمایند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد .

ماده ۲۸- اصل قائم مقامی :

کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد .

شرکاء ، کارکنان ، همسر و بستگان نسبی و سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی گردند مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشند .

فصل سوم – استثنات

استثنائات عمومی

بیمه گر خسارت و یا زیان های مستقیم یا غیر مستقیم وارده به موارد بیمه شده یا مسئولیت حقوقی که ناشی از بروز یا تشدید موارد زیر باشد جبران نخواهد کرد:

الف – جنگ ، تجاوز ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه (خواه در عین جنگ اعلام شده و یا نشده باشد ) ، جنگ داخلی ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی ، و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ، فعالیت های گروهی خرابکارانه به واسطه هر گونه سازماندهی سیاسی و توقیف ضبط و مصادره یا ایجاد خسارت به اموال و یا زیان وارده به آن به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

ب –  اعمال خرابکارانه بیمه گذار و یا نماینده قانونی او .

پ – فعل و انفعالات هسته ای و تشعشعات اتمی .

چنانچه در جریان مراحل قانونی ، تغییر در دعوی یا هر گونه دادرسی دیگر بیمه گر ادعا کند که هر گونه زیان ، خرابی یا خسارت به واسطه وقوع یکی از شرایط استثناء شده بند الف حادثه شده است ، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد ، به عهده بیمه گذار خواهد بود

شروط مشمول بخش یک – سخت افزار

۱-          مبلغ بیمه شده :

مبلغ بیمه شده بخش یک بیمه نامه باید معادل ارزش جایگزینی هر یک از اقلام بیمه شده مندرج در جدول بیمه نامه تعیین شود . به نحوی که علاوه بر هزینه جایگزینی اقلام ، هزینه حمل ، نصب ، راه اندازی و حقوق و عوارض گمرکی (اگر داشته باشد) نیز در آن لحاظ شده باشد . در صورتیکه مبلغ    بیمه شده کمتر از ارزش اقلامی باشد که می باید بیمه شود ، بیمه گر غرامت قابل پرداخت به بیمه گذار را به تناسب مبلغ بیمه شده و مبلغی که می بایست بیمه شود ، تقلیل خواهد داد .

۲-          تعیین غرامت :

الف- در صورتیکه اقلام خسارت دیده قابلیت تعمیر را داشته باشند ، بیمه گر مخارج لازم را برای بازگشت موارد خسارتی به وضعیت قبل از وقوع خسارت به اضافه هزینه پیاده کردن اجزاء ، نصب مجدد آن بمنظور تعمیرات ، کرایه   حمل و نقل متداول به تعمیرگاه و همچنین حقوق و عوارض گمرکی (اگر داشته باشد) را پرداخت می نماید ، مشروط به اینکه اینگونه هزینه ها در مبلغ بیمه نامه توسط بیمه گذار لحاظ شده باشد .

در صورتیکه تعمیرات توسط عوامل بیمه گذار در محل مورد بیمه انجام شود، بیمه گر نسبت به پرداخت قیمت مواد اجرت و هزینه معمول ، طبق عرف اقدام خواهد نمود.

هیچگونه استهلاکی برای قطعات تعویضی اعمال نمی شود اما ارزش موارد بازیافتی در محاسبه منظور می شود . اگر هزینه های تعمیرات طبق مندرجات فوق ، معادل یا بیشتر از ارزش اقلام بیمه شده قبل از وقوع خسارت شود ، برآورد خسارت براساس بند (ب) که ذیلاً‌ درج شده است انجام خواهد شد .

ب – در صورتیکه هر یک از اقلام بیمه شده از بین برود ،‌ بیمه گر ارزش واقعی مورد بیمه را بلافاصله قبل از وقوع خسارت به اضافه هزینه های معمول برای کرایه ، نصب ، حقوق و عوارض گمرکی (اگر داشته باشد) و تنها در صورتیکه  اینگونه هزینه ها در مبلغ بیمه شده لحاظ شده باشد ، پرداخت می نماید. ارزش واقعی مذکور ، پس از کسر استهلاک از ارزش جایگزینی اقلام مورد بیمه محاسبه می شود .

بیمه گر همچنین هرگونه هزینه های متداول برای پیاده کردن اجزاء  از بین رفته را پرداخت خواهد نمود ، اما ارزش اقلام بازیافتی در محاسبات مدنظر قرار خواهد گرفت .

اقلام از بین رفته و خسارت دیده که تعویض می شوند ،‌ طی مدت باقیمانده از اعتبار بیمه نامه ، فاقد پوشش بیمه ای تلقی می شوند در نتیجه لازم است اینگونه اقلام متعاقب تعویض و بازسازی به بیمه گر اعلام تا طی الحاقیه ای مجدداً برای مدت باقیمانده به بیمه نامه اضافه شوند . بدیهی است که در این صورت بیمه گر با صدور الحاقیه ای نسبت به تکمیل پوشش بیمه نامه جهت جبران کامل ارزش جایگزینی موارد بیمه شده اقدام خواهد کرد . توضیح اینکه از تاریخ وقوع خسارت قابل تامین ، مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداختی کاهش می یابد مگر اینکه مبلغ بیمه شده به مقدار خسارت پرداختی ، مجدداً‌ به بیمه نامه اضافه شود .

هزینه تعمیر موقت در صورتی قابل جبران است که اینگونه هزینه ها بخشی از تعمیرات اصلی تلقی و در نهایت افزایشی در کل هزینه ها نداشته باشد.

پرداخت خسارت توسط بیمه گر منحصراً‌ پس از دریافت و بررسی اسناد و صورتحساب های لازم که مؤید انجام تعویض و تعمیر است ، صورت خواهد گرفت .

دامنه پوشش بیمه ای بخش یک

بدینوسیله بیمه گر با بیمه گذار موافقت می کند که در طول مدت مقرر در جدول مشخصات این بیمه نامه یا طی هر مدتی که بیمه نامه بعداً تمدید شود و حق بیمه مقرر توسط بیمه گذار پرداخت شود ، در صورتیکه هر یک از موارد بیمه شده مذکور در جدول مشخصات بیمه نامه به عللی غیر از موارد  مستثنی شده ، متحمل زیان یا خسارت فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی بشوند به نحوی که مستلزم تعمیر یا تعویض آنها باشد ، حداکثر تا میزان مبلغی که در مقابل هر قسمت در جدول مشخصات تعیین شده است و مشروط بر اینکه مجموعاً از کل مبلغ مصرح در جدول مشخصات تجاوز نکند به موجب پرداخت نقدی ، جایگزینی یا تعمیر (به انتخاب بیمه گر) خسارت را جبران نماید یا مورد بیمه خسارتی را بصورت اول برگرداند.مبلغ پرداختی برای هر مورد ، از جمع بیمه شده برای همان مورد و همچنین جمع کل مبلغ پرداختی در طول دوره بیمه از کل مبلغ بیمه شده برای تمام موارد حادث شده در طی یکسال بیمه ای ، تجاوز نخواهد کرد.

استثنائات بخش یک

بیمه گر مسئولیتی در قبال موارد ذیل ندارد:

الف- فرانشیزهای مندرج در بیمه نامه که در هر واقعه به عهده بیمه گذار است ، از تعهدات بیمه گر خارج خواهد بود . اگر در هر واقعه بیش از یک مورد  دچار زیان یا خسارت شود ، بیمه گذار مطابق با بیشترین فرانشیز مندرج در بیمه نامه ، مسئول قبول خسارت است .

ب- زیان یا خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از وقوع زلزله ، طوفان ،‌ تند باد ،‌گردباد و فوران آتشفشان.

پ- زیان یا خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سرقت.

ت- زیان یا خسارت ناشی از هرگونه عیب یا نقصی که در زمان شروع این    بیمه نامه وجود داشته است ، اعم از اینکه عیوب یا نواقص مزبور برای بیمه گذار یا نمایندگان قانونی وی شناخته شده یا نشده باشد.

ث- زیان یا خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از قطع ، کمبود برق ، گاز و یا آب.

ج- زیان یا خسارتی که مستقیماً بر اثر استفاده دائمی از مورد بیمه (کهنگی ،‌ فرسودگی ،‌ فرسایش و تحلیل )‌ یا خرابی تدریجی بر اثر شرایط جوی حادث شود.

چ- هرگونه هزینه ای که در ارتباط با برطرف نمودن نارسائی و نواقص فنی مطرح شود مگر اینکه چنین مواردی ناشی از خسارات قابل تأمین اقلام بیمه شده باشد.

ح- هرگونه هزینه ای که در رابطه با نگهداری موارد بیمه شده باشد . چنین استثنائی شامل قطعات تعویض شده در طول دوره عملیات نگهداری نیز می شود.

خ- زیان یا خسارت برای مواردیکه کارخانه سازنده بر اساس قانون یا تحت قراردادی نسبت به موارد بیمه شده مسئول می باشد.

د- زیان یا خسارت وارده به وسائل تحت اجاره بیمه گذار برای مواردی که مالک وسایل بر اساس قانون یا اجاره نامه و یا توافق نامه نگهداری ، مسئول می باشد.

ذ- زیان یا مسئولیت عدم النفع به هر شکل و عنوان.

ر- زیان یا خسارت به لامپ ها ، والوها ،‌ تیوپ ها ، ریبونها ، فیوزها ، عایق ها تسمه ها ، سیمها ، زنجیرها ، لاستیک ها ، ابزار قابل تعویض ، سیلندرهای گراوری ، اجزاء شیشه ای ،‌ سرامیک های پرسلن ،‌ شبکه یا بافت و یا هر نوع واسطه کاری.

ز- معایبی که در رابطه با زیبایی پدید می آید مانند خراشیدگی رنگ ، صیقل یا لعاب سطوح .

در خصوص استثنائات مذکور در بندهای «ر» و « ز» ، بیمه گر مسئول تأمین هزینه های مربوط به چنین بخشهایی است که در اثر وقوع زیان یا خسارت قابل تأمین به بیمه شده حادث می شود

شرایط عمومی بیمه تمام خطر تجهیزات الکترونیکی

فصل اول – کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جز لاینفک بیمه نامه می باشد ) تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می باشد . آن قسمت از پیشنهاد کتبی  بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه گذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات  بیمه گر نمی گردد.

ماده ۲- بیمه گر- بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده  می گیرد .

ماده ۳- بیمه گذار- بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن  می باشد .

ماده ۴- ذینفع- ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه نامه اعم از  بیمه گذار می باشد که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد .

ماده ۵- مورد بیمه – مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد .

اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد ، بیمه شده محسوب می شود .

ماده ۶- مدت بیمه – مدت بیمه از ساعت ۱۲ روزی که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز تاریخ انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد .

ماده ۷- اعتبار بیمه نامه – اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط  حق بیمه آغاز  می گردد و بیمه گذار مدیون باقی مانده حق بیمه خواهد بود مگر آنکه تاریخ شروع مؤخری کتباً مورد توافق قرار گیرد . ولی در هر حال پایان مدت قرارداد ، در صورت نبودن شرط خلاف ، تاریخ مندرج در بیمه نامه می باشد .

ماده ۸- اصل غرامت – جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید .

فصل دوم – شرایط

ماده ۹- اصل حسن نیت – بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد . اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری نماید قرارداد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ، ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

ماده ۱۰- ارزیابی خطر – بیمه گذار موظف است به نمایندگان قانونی بیمه گر اجازه دهد تا در هر زمان معقول نسبت به بازدید و ارزیابی خطرات مورد بیمه اقدام نمایند . بعلاوه کلیه اطلاعات لازم را که در جهت ارزیابی خطر ، مورد درخواست  می باشد در اختیار نمایندگان بیمه گر قرار دهد .

ماده ۱۱- اقدام احتیاطی – بیمه گذار موظف است با هزینه خود کلیه اقدامات احتیاطی لازم را که توسط نمایندگان بیمه گر جهت اجتناب از خسارت اعلام می شود مورد توجه قراردهد . همچنین توصیه های تولید کنندگان را که در جهت نحوه استفاده از اقلام بیمه شده صادر شده است ، رعایت نماید.

ماده ۱۲- پرداخت حق بیمه – در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به امضاء مجاز بیمه گر رسیده باشد اخذ نماید.

ماده۱۳- کتبی بودن اظهارات پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر بایستی کتباٌ به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

ماده۱۴- کاهش ارزش مورد بیمه – درصورتیکه بهای اموال بیمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بیمه کمتر شود  بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع بیمه گر برساند . در صورتیکه کل و یا قسمتی از مورد بیمه بدلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان کلی ببیند .

بیمه نامه در ارتباط با کل ویا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان کلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار بصورت روزشمار محاسبه و ما به التفاوت به بیمه گذار مسترد می شود.

ماده ۱۵ – بیمه مضاعف – اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرار داد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه گر دیگری بیمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند.

در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .

چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است .

ماده ۱۶- تشدید خطر – هر گاه در مدت بیمه تغییراتی در محل یا در کیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود که موجب تشدید خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخیر ، بیمه گر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیکه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولی بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را آگاه نماید . در صورت تشدید خطر بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقی مانده مطالبه یا اینکه قرار داد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمه گذار فسخ نماید . در صورتیکه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بیمه نامه منفسخ می گردد .

در هر صورت بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا زمان فسخ و یا انقضاء مدت بیمه مطالبه نماید .در صورت تحقق خطر هر گاه مسلم شود در حین اجرای قرار داد بیمه گذار عوامل تشدید خطر را می دانسته و بیمه گر را مطلع نکرده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مشدد پرداخت کند .

ماده ۱۷- حقوق مرتهن – بیمه گر مکلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمه شده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداکثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید . حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمه گر رسیده باشد .

ماده ۱۸- حقوق ذینفع – در صورتیکه بیمه نامه به نفع شخص دیگری غیر از بیمه گذار صادر شود ، ذینفع بیمه نامه بدون کسب اجازه بیمه گذار و داشتن بیمه نامه ذیحق در دریافت خسارت و انتقال حقوق خود تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر می باشد . در اینصورت بیمه گر در مقابل پرداخت خسارت به ذینفع ممکن است مدارکی دال بر رضایت ذینفع و بیمه گذار نسبت به خسارت پرداختی مورد مطالبه قرار دهد.

ماده ۱۹- تغییر مالکیت در صورتی که مالکیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود ، مراتب می بایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه گر برسد . در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی شخص اخیر می باشد خسارت نسبت به میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت می شود .

ماده ۲۰- فسخ بیمه نامه – بیمه گذار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گذار مسترد می نماید بیمه نامه هائی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شود از شمول این حکم مستثنی می باشند .

به بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آنرا با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گذار ارسال نماید . دراین صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعلام شده اخطار مزبور به بیمه گذار به صورت روز شماره مسترد نماید .

ماده ۲۱- مواردی که بیمه گذار حقوق خود را از دست می دهد – در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمی باشد : در صورتی که قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محق درمطالبه آن خواهد بود .

  • کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمه گذار در پیشنهاد بیمه بنحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد .
  • بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب .
  • بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب .
  • مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی .
  • بیمه خطری که قبلاً تحقق یافته است .

ماده ۲۲- وظایف بیمه گذار درصورت وقوع حادثه :

درصورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است :

۱ – حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.

۲- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ،  فهرست اشیاء نجات داده شده ، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.

۳- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۴- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۵- ضمن هر گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد ، حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد.

۶- با هزینه بیمه گر اقداماتی را که به منظور حفظ حقوق خود و دریافت خسارت پرداختی از اشخاص ثالث لازم میداند معمول دارد .

– بدون انجام تعمیرات از مورد بیمه خسارت دیده استفاده ننماید در چنین حالتی مسئولیت بیمه گر در خصوص هر یک از موارد بیمه شده متوقف خواهد شد .

ماده ۲۳- ارزیابی خسارت:

  • در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود (ماده ۱۰ قانون بیمه )
  • قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید به وسیله انتفاع قرارداد محاسبه خواهد شد .
  • در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :

الف – هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً بطرف دیگر معرفی می نماید ، کارشناس منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود . در صورتی که هر یک از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناس منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ

آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناس تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد .

ب – هر یک از طرفین می تواند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید .

ج – هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بامناصفه بعهده طرفین خواهد بود .

ماده ۲۴- اختیارات بیمه گر در مورد اموال خسارت دیده- بیمه گر می تواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب ، تعمیر و یا تعویض نماید که در این صورت می بایستی تمایل خود را کتباً و حداکثر ظرف سی روز از دریافت مدارک مذکور در بند ۵ ماده ۲۲ به بیمه گذار ابلاغ نماید . بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد .

تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمه گر می بایستی ظرف مدتی که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد .

ماده ۲۵- مهلت پرداخت خسارت

بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آنها محدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .

ماده ۲۶- مواردی که موجب کاهش جبران خسارت می شود- در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آنرا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد .

  • هر گاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد .
  • هر گاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۲ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید .

ماده ۲۷- مهلت اقامه دعوی – بیمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم ، شرط و توافق نمودند که کلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یکدیگر اقامه نمایند و هر گونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را خود سلب و بلاعوض بطرف مقابل صلح نمایند . دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذکور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع می باشد .

ماده ۲۸- اصل قائم مقامی :

کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر به شخص اخیر منتقل می گردد .

شرکاء ، کارکنان ، همسر و بستگان نسبی و سببی درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی       نمی گردند مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشند .

فصل سوم – استثنات

استثنائات عمومی

بیمه گر خسارت و یا زیان های مستقیم یا غیر مستقیم وارده به موارد بیمه شده یا مسئولیت حقوقی که ناشی از بروز یا تشدید موارد زیر باشد جبران نخواهد کرد:

الف – جنگ ، تجاوز ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه (خواه در عین جنگ اعلام شده و یا نشده باشد ) ، جنگ داخلی ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی ، و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی ، فعالیت های گروهی خرابکارانه به واسطه هر گونه سازماندهی سیاسی و توقیف ضبط و مصادره یا ایجاد خسارت به اموال و یا زیان وارده به آن به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.

ب –  اعمال خرابکارانه بیمه گذار و یا نماینده قانونی او .

پ – فعل و انفعالات هسته ای و تشعشعات اتمی .

چنانچه در جریان مراحل قانونی ، تغییر در دعوی یا هر گونه دادرسی دیگر بیمه گر ادعا کند که هر گونه زیان ، خرابی یا خسارت به واسطه وقوع یکی از شرایط استثناء شده بند الف حادثه شده است ، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد ، به عهده بیمه گذار خواهد بود .

برای خرید آنلاین بیمه تجهیزات الکترونیکی کلیک کنید