بيمه تجهيزات الكترونيكي

بيمه تجهيزات الكترونيكي پارسیان

(Electronic Equipment Insurance (EE

بيمه پارسيان جهت پوشش خسارت وارده به اين تجهيزات، اقدام به ارائه بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي كرده است. طي اين بيمه نامه خسارت فيزيكي وارده به دستگاه مانند ضربه، آتش سوزي،‌صاعقه، انفجار، سقوط از بلندي تحت پوشش قرار مي گيرد.

تجهیزات الکترونیکی 300x300 - بيمه تجهيزات الكترونيكي

برای خرید آنلاین بیمه تجهيزات الكترونيكي کلیک کنید

تجهيزات الكترونيكي اكثراً داراي حجم كم و ارزش بالايي هستند، در حاليكه آسيب پذير نيز مي باشند. بيمه پارسيان جهت پوشش خسارت وارده به اين تجهيزات، اقدام به ارائه بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي كرده است. طي اين بيمه نامه خسارت فيزيكي وارده به دستگاه مانند ضربه، آتش سوزي،‌صاعقه، انفجار، سقوط از بلندي تحت پوشش قرار مي گيرد.

فصل اول – كليات

ماده 1- اساس قرارداد اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و پيشنهاد كتبي بيمه گذار (كه جز لاينفك بيمه نامه مي باشد ) تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي باشد . آن قسمت از پيشنهاد كتبي  بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتباً به بيمه گذار همزمان با صدور بيمه نامه اعلام گرديده است جزء تعهدات  بيمه گر نمي گردد.

ماده 2- بيمه گر- بيمه گر شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه به عهده  مي گيرد .

ماده 3- بيمه گذار- بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن  مي باشد .

ماده 4- ذينفع- ذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه اعم از  بيمه گذار مي باشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد .

ماده 5- مورد بيمه – مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است كه متعلق به بيمه گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد .

اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال بيمه گذار ارتباط دارد مشروط بر اينكه بهاي آنها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل مورد بيمه مستقر باشد ، بيمه شده محسوب مي شود .

ماده 6- مدت بيمه – مدت بيمه از ساعت 12 روزي كه به عنوان تاريخ شروع در بيمه نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت 12 روز تاريخ انقضاء بيمه نامه خاتمه مي يابد مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه تصريح شده باشد .

ماده 7- اعتبار بيمه نامه – اعتبار بيمه نامه و تعهد بيمه گر بعد از پرداخت اولين قسط  حق بيمه آغاز  مي گردد و بيمه گذار مديون باقي مانده حق بيمه خواهد بود مگر آنكه تاريخ شروع مؤخري كتباً مورد توافق قرار گيرد . ولي در هر حال پايان مدت قرارداد ، در صورت نبودن شرط خلاف ، تاريخ مندرج در بيمه نامه مي باشد .

ماده 8- اصل غرامت – جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به بيمه گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمي نمايد .

فصل دوم – شرايط

ماده 9- اصل حسن نيت – بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد . اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري نمايد قرارداد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ، ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد .

ماده 10- ارزيابي خطر – بيمه گذار موظف است به نمايندگان قانوني بيمه گر اجازه دهد تا در هر زمان معقول نسبت به بازديد و ارزيابي خطرات مورد بيمه اقدام نمايند . بعلاوه كليه اطلاعات لازم را كه در جهت ارزيابي خطر ، مورد درخواست  مي باشد در اختيار نمايندگان بيمه گر قرار دهد .

ماده 11- اقدام احتياطي – بيمه گذار موظف است با هزينه خود كليه اقدامات احتياطي لازم را كه توسط نمايندگان بيمه گر جهت اجتناب از خسارت اعلام مي شود مورد توجه قراردهد . همچنين توصيه هاي توليد كنندگان را كه در جهت نحوه استفاده از اقلام بيمه شده صادر شده است ، رعايت نمايد.

ماده 12- پرداخت حق بيمه – در صورت نبودن شرط خلاف بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به امضاء مجاز بيمه گر رسيده باشد اخذ نمايد.

ماده13- كتبي بودن اظهارات پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايستي كتباٌ به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.

ماده14- كاهش ارزش مورد بيمه – درصورتيكه بهاي اموال بيمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود  بيمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخير به اطلاع بيمه گر برساند . در صورتيكه كل و يا قسمتي از مورد بيمه بدليلي غير از تحقق خطرات بيمه شده زيان كلي ببيند .

بيمه نامه در ارتباط با كل ويا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و حق بيمه دوره اعتبار بصورت روزشمار محاسبه و ما به التفاوت به بيمه گذار مسترد مي شود.

ماده 15 – بيمه مضاعف – اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرار داد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بيمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه گر برساند.

در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد .

چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامة ديگري قبل از شروع بيمه نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه به وسيلة بيمه نامه مقدم تامين نشده است .

ماده 16- تشديد خطر – هر گاه در مدت بيمه تغييراتي در محل يا در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد بيمه گذار موظف است بدون تاخير ، بيمه گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتيكه تغييرات نامبرده در اثر عمل بيمه گذار نبوده ولي بيمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع بيمه گر را آگاه نمايد . در صورت تشديد خطر بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقي مانده مطالبه يا اينكه قرار داد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام بيمه گذار فسخ نمايد . در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول بيمه گذار بيمه نامه منفسخ مي گردد .

در هر صورت بيمه گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا زمان فسخ و يا انقضاء مدت بيمه مطالبه نمايد .در صورت تحقق خطر هر گاه مسلم شود در حين اجراي قرار داد بيمه گذار عوامل تشديد خطر را مي دانسته و بيمه گر را مطلع نكرده است بيمه گر مي تواند خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه مشدد پرداخت كند .

ماده 17- حقوق مرتهن – بيمه گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غير منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد . حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع بيمه گر رسيده باشد .

ماده 18- حقوق ذينفع – در صورتيكه بيمه نامه به نفع شخص ديگري غير از بيمه گذار صادر شود ، ذينفع بيمه نامه بدون كسب اجازه بيمه گذار و داشتن بيمه نامه ذيحق در دريافت خسارت و انتقال حقوق خود تا ميزان خسارت دريافتي به بيمه گر مي باشد . در اينصورت بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت به ذينفع ممكن است مداركي دال بر رضايت ذينفع و بيمه گذار نسبت به خسارت پرداختي مورد مطالبه قرار دهد.

ماده 19- تغيير مالكيت در صورتي كه مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود ، مراتب مي بايستي در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برسد . در اين صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير مي باشد خسارت نسبت به ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه نامه پرداخت مي شود .

ماده 20- فسخ بيمه نامه – بيمه گذار مي تواند در هر زمان بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بيمه را محاسبه و ما به التفاوت دريافتي را به بيمه گذار مسترد مي نمايد بيمه نامه هائي كه به موجب قانون يا قرارداد به نفع ثالث صادر مي شود از شمول اين حكم مستثني مي باشند .

به بيمه گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است مي تواند بيمه نامه را با يك اخطار ده روزه فسخ نمايد و اعلاميه آنرا با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بيمه گذار ارسال نمايد . دراين صورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاريخ اعلام شده اخطار مزبور به بيمه گذار به صورت روز شماره مسترد نمايد .

ماده 21- مواردي كه بيمه گذار حقوق خود را از دست مي دهد – در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نمي باشد : در صورتي كه قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد بيمه گر محق درمطالبه آن خواهد بود .

1- كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي  بيمه گذار در پيشنهاد بيمه بنحوي كه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر شده باشد .

2- بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب .

3- بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه گر ديگر با قصد تقلب .

4- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي .

5- بيمه خطري كه قبلاً تحقق يافته است .

ماده 22- وظايف بيمه گذار درصورت وقوع حادثه :

1 – حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.

2- حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه ،  فهرست اشياء نجات داده شده ، محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.

3- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.

4- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.

5- ضمن هر گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد ، حداكثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.

6- با هزينه بيمه گر اقداماتي را كه به منظور حفظ حقوق خود و دريافت خسارت پرداختي از اشخاص ثالث لازم ميداند معمول دارد .

7- بدون انجام تعميرات از مورد بيمه خسارت ديده استفاده ننمايد در چنين حالتي مسئوليت بيمه گر در خصوص هر يك از موارد بيمه شده متوقف خواهد شد .

ماده 23- ارزيابي خسارت :

1- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ، بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود (ماده 10 قانون بيمه )

2- قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد به وسيله انتفاع قرارداد محاسبه خواهد شد .

3- در صورتي كه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بيمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را به وسيله هيئتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند :

الف – هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتباً بطرف ديگر معرفي مي نمايد ، كارشناس منتخب متفقاً نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود . در صورتي كه هر يك از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناس منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ

آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناس تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد .

ب – هر يك از طرفين مي تواند در صورتي كه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد .

ج – هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بامناصفه بعهده طرفين خواهد بود .

ماده 24- اختيارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده- بيمه گر مي تواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب ، تعمير و يا تعويض نمايد كه در اين صورت مي بايستي تمايل خود را كتباً و حداكثر ظرف سي روز از دريافت مدارك مذكور در بند 5 ماده 22 به بيمه گذار ابلاغ نمايد . بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد .

تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت ديده توسط بيمه گر مي بايستي ظرف مدتي كه عرفاً كمتر از آن مقدور نمي باشد انجام پذيرد .

ماده 25- مهلت پرداخت خسارت

بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند به وسيله آنها محدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد .

ماده 26- مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت مي شود- در موارد زير بيمه گر مي تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آنرا به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد .

1- هر گاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد .

2- هر گاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده 22 عمل ننموده باشد و در نتيجه ميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد .

ماده 27- مهلت اقامه دعوي – بيمه گر و بيمه گذار ضمن عقد خارج لازم ، شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هر گونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد شده را خود سلب و بلاعوض بطرف مقابل صلح نمايند . دعاوي ناشي از اين بيمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غير قابل استماع مي باشد .

ماده 28- اصل قائم مقامي :

كليه حقوق بيمه گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه گر به شخص اخير منتقل مي گردد .

شركاء ، كاركنان ، همسر و بستگان نسبي و سببي درجه اول بيمه گذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نمي گردند مگر آنكه خسارت ناشي از عمد آنان باشند .

فصل سوم – استثنات

استثنائات عمومي

بيمه گر خسارت و يا زيان هاي مستقيم يا غير مستقيم وارده به موارد بيمه شده يا مسئوليت حقوقي كه ناشي از بروز يا تشديد موارد زير باشد جبران نخواهد كرد:

الف – جنگ ، تجاوز ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه (خواه در عين جنگ اعلام شده و يا نشده باشد ) ، جنگ داخلي ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي ، و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي ، فعاليت هاي گروهي خرابكارانه به واسطه هر گونه سازماندهي سياسي و توقيف ضبط و مصادره يا ايجاد خسارت به اموال و يا زيان وارده به آن به دستور دولت عملي يا قانوني يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.

ب –  اعمال خرابكارانه بيمه گذار و يا نماينده قانوني او .

پ – فعل و انفعالات هسته اي و تشعشعات اتمي .

چنانچه در جريان مراحل قانوني ، تغيير در دعوي يا هر گونه دادرسي ديگر بيمه گر ادعا كند كه هر گونه زيان ، خرابي يا خسارت به واسطه وقوع يكي از شرايط استثناء شده بند الف حادثه شده است ، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد ، به عهده بيمه گذار خواهد بود

شروط مشمول بخش يك – سخت افزار

1-          مبلغ بيمه شده :

مبلغ بيمه شده بخش يك بيمه نامه بايد معادل ارزش جايگزيني هر يك از اقلام بيمه شده مندرج در جدول بيمه نامه تعيين شود . به نحوي كه علاوه بر هزينه جايگزيني اقلام ، هزينه حمل ، نصب ، راه اندازي و حقوق و عوارض گمركي (اگر داشته باشد) نيز در آن لحاظ شده باشد . در صورتيكه مبلغ    بيمه شده كمتر از ارزش اقلامي باشد كه مي بايد بيمه شود ، بيمه گر غرامت قابل پرداخت به بيمه گذار را به تناسب مبلغ بيمه شده و مبلغي كه مي بايست بيمه شود ، تقليل خواهد داد .

2-          تعيين غرامت :

الف- در صورتيكه اقلام خسارت ديده قابليت تعمير را داشته باشند ، بيمه گر مخارج لازم را براي بازگشت موارد خسارتي به وضعيت قبل از وقوع خسارت به اضافه هزينه پياده كردن اجزاء ، نصب مجدد آن بمنظور تعميرات ، كرايه   حمل و نقل متداول به تعميرگاه و همچنين حقوق و عوارض گمركي (اگر داشته باشد) را پرداخت مي نمايد ، مشروط به اينكه اينگونه هزينه ها در مبلغ بيمه نامه توسط بيمه گذار لحاظ شده باشد .

در صورتيكه تعميرات توسط عوامل بيمه گذار در محل مورد بيمه انجام شود، بيمه گر نسبت به پرداخت قيمت مواد اجرت و هزينه معمول ، طبق عرف اقدام خواهد نمود.

هيچگونه استهلاكي براي قطعات تعويضي اعمال نمي شود اما ارزش موارد بازيافتي در محاسبه منظور مي شود . اگر هزينه هاي تعميرات طبق مندرجات فوق ، معادل يا بيشتر از ارزش اقلام بيمه شده قبل از وقوع خسارت شود ، برآورد خسارت براساس بند (ب) كه ذيلاً‌ درج شده است انجام خواهد شد .

ب – در صورتيكه هر يك از اقلام بيمه شده از بين برود ،‌ بيمه گر ارزش واقعي مورد بيمه را بلافاصله قبل از وقوع خسارت به اضافه هزينه هاي معمول براي كرايه ، نصب ، حقوق و عوارض گمركي (اگر داشته باشد) و تنها در صورتيكه  اينگونه هزينه ها در مبلغ بيمه شده لحاظ شده باشد ، پرداخت مي نمايد. ارزش واقعي مذكور ، پس از كسر استهلاك از ارزش جايگزيني اقلام مورد بيمه محاسبه مي شود .

بيمه گر همچنين هرگونه هزينه هاي متداول براي پياده كردن اجزاء  از بين رفته را پرداخت خواهد نمود ، اما ارزش اقلام بازيافتي در محاسبات مدنظر قرار خواهد گرفت .

اقلام از بين رفته و خسارت ديده كه تعويض مي شوند ،‌ طي مدت باقيمانده از اعتبار بيمه نامه ، فاقد پوشش بيمه اي تلقي مي شوند در نتيجه لازم است اينگونه اقلام متعاقب تعويض و بازسازي به بيمه گر اعلام تا طي الحاقيه اي مجدداً براي مدت باقيمانده به بيمه نامه اضافه شوند . بديهي است كه در اين صورت بيمه گر با صدور الحاقيه اي نسبت به تكميل پوشش بيمه نامه جهت جبران كامل ارزش جايگزيني موارد بيمه شده اقدام خواهد كرد . توضيح اينكه از تاريخ وقوع خسارت قابل تامين ، مبلغ بيمه شده به ميزان خسارت پرداختي كاهش مي يابد مگر اينكه مبلغ بيمه شده به مقدار خسارت پرداختي ، مجدداً‌ به بيمه نامه اضافه شود .

هزينه تعمير موقت در صورتي قابل جبران است كه اينگونه هزينه ها بخشي از تعميرات اصلي تلقي و در نهايت افزايشي در كل هزينه ها نداشته باشد.

پرداخت خسارت توسط بيمه گر منحصراً‌ پس از دريافت و بررسي اسناد و صورتحساب هاي لازم كه مؤيد انجام تعويض و تعمير است ، صورت خواهد گرفت .

دامنه پوشش بيمه اي بخش يك

بدينوسيله بيمه گر با بيمه گذار موافقت مي كند كه در طول مدت مقرر در جدول مشخصات اين بيمه نامه يا طي هر مدتي كه بيمه نامه بعداً تمديد شود و حق بيمه مقرر توسط بيمه گذار پرداخت شود ، در صورتيكه هر يك از موارد بيمه شده مذكور در جدول مشخصات بيمه نامه به عللي غير از موارد  مستثني شده ، متحمل زيان يا خسارت فيزيكي غير قابل پيش بيني و ناگهاني بشوند به نحوي كه مستلزم تعمير يا تعويض آنها باشد ، حداكثر تا ميزان مبلغي كه در مقابل هر قسمت در جدول مشخصات تعيين شده است و مشروط بر اينكه مجموعاً از كل مبلغ مصرح در جدول مشخصات تجاوز نكند به موجب پرداخت نقدي ، جايگزيني يا تعمير (به انتخاب بيمه گر) خسارت را جبران نمايد يا مورد بيمه خسارتي را بصورت اول برگرداند.مبلغ پرداختي براي هر مورد ، از جمع بيمه شده براي همان مورد و همچنين جمع كل مبلغ پرداختي در طول دوره بيمه از كل مبلغ بيمه شده براي تمام موارد حادث شده در طي يكسال بيمه اي ، تجاوز نخواهد كرد.

استثنائات بخش يك

بيمه گر مسئوليتي در قبال موارد ذيل ندارد:

الف- فرانشيزهاي مندرج در بيمه نامه كه در هر واقعه به عهده بيمه گذار است ، از تعهدات بيمه گر خارج خواهد بود . اگر در هر واقعه بيش از يك مورد  دچار زيان يا خسارت شود ، بيمه گذار مطابق با بيشترين فرانشيز مندرج در بيمه نامه ، مسئول قبول خسارت است .

ب- زيان يا خسارت مستقيم يا غير مستقيم ناشي از وقوع زلزله ، طوفان ،‌ تند باد ،‌گردباد و فوران آتشفشان.

پ- زيان يا خسارت مستقيم يا غير مستقيم ناشي از سرقت.

ت- زيان يا خسارت ناشي از هرگونه عيب يا نقصي كه در زمان شروع اين    بيمه نامه وجود داشته است ، اعم از اينكه عيوب يا نواقص مزبور براي بيمه گذار يا نمايندگان قانوني وي شناخته شده يا نشده باشد.

ث- زيان يا خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از قطع ، كمبود برق ، گاز و يا آب.

ج- زيان يا خسارتي كه مستقيماً بر اثر استفاده دائمي از مورد بيمه (كهنگي ،‌ فرسودگي ،‌ فرسايش و تحليل )‌ يا خرابي تدريجي بر اثر شرايط جوي حادث شود.

چ- هرگونه هزينه اي كه در ارتباط با برطرف نمودن نارسائي و نواقص فني مطرح شود مگر اينكه چنين مواردي ناشي از خسارات قابل تأمين اقلام بيمه شده باشد.

ح- هرگونه هزينه اي كه در رابطه با نگهداري موارد بيمه شده باشد . چنين استثنائي شامل قطعات تعويض شده در طول دوره عمليات نگهداري نيز مي شود.

خ- زيان يا خسارت براي موارديكه كارخانه سازنده بر اساس قانون يا تحت قراردادي نسبت به موارد بيمه شده مسئول مي باشد.

د- زيان يا خسارت وارده به وسائل تحت اجاره بيمه گذار براي مواردي كه مالك وسايل بر اساس قانون يا اجاره نامه و يا توافق نامه نگهداري ، مسئول مي باشد.

ذ- زيان يا مسئوليت عدم النفع به هر شكل و عنوان.

ر- زيان يا خسارت به لامپ ها ، والوها ،‌ تيوپ ها ، ريبونها ، فيوزها ، عايق ها تسمه ها ، سيمها ، زنجيرها ، لاستيك ها ، ابزار قابل تعويض ، سيلندرهاي گراوري ، اجزاء شيشه اي ،‌ سراميك هاي پرسلن ،‌ شبكه يا بافت و يا هر نوع واسطه كاري.

ز- معايبي كه در رابطه با زيبايي پديد مي آيد مانند خراشيدگي رنگ ، صيقل يا لعاب سطوح .

در خصوص استثنائات مذكور در بندهاي «ر» و « ز» ، بيمه گر مسئول تأمين هزينه هاي مربوط به چنين بخشهايي است كه در اثر وقوع زيان يا خسارت قابل تأمين به بيمه شده حادث مي شود

شرايط عمومي بيمه تمام خطر تجهيزات الكترونيكي

فصل اول – كليات

ماده 1- اساس قرارداد اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و پيشنهاد كتبي بيمه گذار (كه جز لاينفك بيمه نامه مي باشد ) تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي باشد . آن قسمت از پيشنهاد كتبي  بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتباً به بيمه گذار همزمان با صدور بيمه نامه اعلام گرديده است جزء تعهدات  بيمه گر نمي گردد.

ماده 2- بيمه گر- بيمه گر شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه به عهده  مي گيرد .

ماده 3- بيمه گذار- بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن  مي باشد .

ماده 4- ذينفع- ذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه اعم از  بيمه گذار مي باشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد .

ماده 5- مورد بيمه – مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است كه متعلق به بيمه گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد .

اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال بيمه گذار ارتباط دارد مشروط بر اينكه بهاي آنها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل مورد بيمه مستقر باشد ، بيمه شده محسوب مي شود .

ماده 6- مدت بيمه – مدت بيمه از ساعت 12 روزي كه به عنوان تاريخ شروع در بيمه نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت 12 روز تاريخ انقضاء بيمه نامه خاتمه مي يابد مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه تصريح شده باشد .

ماده 7- اعتبار بيمه نامه – اعتبار بيمه نامه و تعهد بيمه گر بعد از پرداخت اولين قسط  حق بيمه آغاز  مي گردد و بيمه گذار مديون باقي مانده حق بيمه خواهد بود مگر آنكه تاريخ شروع مؤخري كتباً مورد توافق قرار گيرد . ولي در هر حال پايان مدت قرارداد ، در صورت نبودن شرط خلاف ، تاريخ مندرج در بيمه نامه مي باشد .

ماده 8- اصل غرامت – جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به بيمه گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمي نمايد .

فصل دوم – شرايط

ماده 9- اصل حسن نيت – بيمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد . اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري نمايد قرارداد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ، ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد .

ماده 10- ارزيابي خطر – بيمه گذار موظف است به نمايندگان قانوني بيمه گر اجازه دهد تا در هر زمان معقول نسبت به بازديد و ارزيابي خطرات مورد بيمه اقدام نمايند . بعلاوه كليه اطلاعات لازم را كه در جهت ارزيابي خطر ، مورد درخواست  مي باشد در اختيار نمايندگان بيمه گر قرار دهد .

ماده 11- اقدام احتياطي – بيمه گذار موظف است با هزينه خود كليه اقدامات احتياطي لازم را كه توسط نمايندگان بيمه گر جهت اجتناب از خسارت اعلام مي شود مورد توجه قراردهد . همچنين توصيه هاي توليد كنندگان را كه در جهت نحوه استفاده از اقلام بيمه شده صادر شده است ، رعايت نمايد.

ماده 12- پرداخت حق بيمه – در صورت نبودن شرط خلاف بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به امضاء مجاز بيمه گر رسيده باشد اخذ نمايد.

ماده13- كتبي بودن اظهارات پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايستي كتباٌ به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.

ماده14- كاهش ارزش مورد بيمه – درصورتيكه بهاي اموال بيمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود  بيمه گذار موظف است موضوع را بدون تأخير به اطلاع بيمه گر برساند . در صورتيكه كل و يا قسمتي از مورد بيمه بدليلي غير از تحقق خطرات بيمه شده زيان كلي ببيند .

بيمه نامه در ارتباط با كل ويا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و حق بيمه دوره اعتبار بصورت روزشمار محاسبه و ما به التفاوت به بيمه گذار مسترد مي شود.

ماده 15 – بيمه مضاعف – اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرار داد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بيمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه گر برساند.

در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد .

چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامة ديگري قبل از شروع بيمه نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه به وسيلة بيمه نامه مقدم تامين نشده است .

ماده 16- تشديد خطر – هر گاه در مدت بيمه تغييراتي در محل يا در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد بيمه گذار موظف است بدون تاخير ، بيمه گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتيكه تغييرات نامبرده در اثر عمل بيمه گذار نبوده ولي بيمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع بيمه گر را آگاه نمايد . در صورت تشديد خطر بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقي مانده مطالبه يا اينكه قرار داد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام بيمه گذار فسخ نمايد . در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول بيمه گذار بيمه نامه منفسخ مي گردد .

در هر صورت بيمه گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا زمان فسخ و يا انقضاء مدت بيمه مطالبه نمايد .در صورت تحقق خطر هر گاه مسلم شود در حين اجراي قرار داد بيمه گذار عوامل تشديد خطر را مي دانسته و بيمه گر را مطلع نكرده است بيمه گر مي تواند خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمة مشدد پرداخت كند .

ماده 17- حقوق مرتهن – بيمه گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غير منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد . حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع بيمه گر رسيده باشد .

ماده 18- حقوق ذينفع – در صورتيكه بيمه نامه به نفع شخص ديگري غير از بيمه گذار صادر شود ، ذينفع بيمه نامه بدون كسب اجازه بيمه گذار و داشتن بيمه نامه ذيحق در دريافت خسارت و انتقال حقوق خود تا ميزان خسارت دريافتي به بيمه گر مي باشد . در اينصورت بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت به ذينفع ممكن است مداركي دال بر رضايت ذينفع و بيمه گذار نسبت به خسارت پرداختي مورد مطالبه قرار دهد.

ماده 19- تغيير مالكيت در صورتي كه مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود ، مراتب مي بايستي در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برسد . در اين صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير مي باشد خسارت نسبت به ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه نامه پرداخت مي شود .

ماده 20- فسخ بيمه نامه – بيمه گذار مي تواند در هر زمان بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بيمه را محاسبه و ما به التفاوت دريافتي را به بيمه گذار مسترد مي نمايد بيمه نامه هائي كه به موجب قانون يا قرارداد به نفع ثالث صادر مي شود از شمول اين حكم مستثني مي باشند .

به بيمه گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است مي تواند بيمه نامه را با يك اخطار ده روزه فسخ نمايد و اعلاميه آنرا با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بيمه گذار ارسال نمايد . دراين صورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاريخ اعلام شده اخطار مزبور به بيمه گذار به صورت روز شماره مسترد نمايد .

ماده 21- مواردي كه بيمه گذار حقوق خود را از دست مي دهد – در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نمي باشد : در صورتي كه قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد بيمه گر محق درمطالبه آن خواهد بود .

  • كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي بيمه گذار در پيشنهاد بيمه بنحوي كه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر شده باشد .
  • بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب .
  • بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه گر ديگر با قصد تقلب .
  • مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي .
  • بيمه خطري كه قبلاً تحقق يافته است .

ماده 22- وظايف بيمه گذار درصورت وقوع حادثه :

درصورت وقوع حادثه بيمه گذار موظف است :

1 – حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.

2- حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه ،  فهرست اشياء نجات داده شده ، محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.

3- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.

4- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آنكه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.

5- ضمن هر گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد ، حداكثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.

6- با هزينه بيمه گر اقداماتي را كه به منظور حفظ حقوق خود و دريافت خسارت پرداختي از اشخاص ثالث لازم ميداند معمول دارد .

– بدون انجام تعميرات از مورد بيمه خسارت ديده استفاده ننمايد در چنين حالتي مسئوليت بيمه گر در خصوص هر يك از موارد بيمه شده متوقف خواهد شد .

ماده 23- ارزيابي خسارت:

  • در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ، بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود (ماده 10 قانون بيمه )
  • قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد به وسيله انتفاع قرارداد محاسبه خواهد شد .
  • در صورتي كه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بيمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را به وسيله هيئتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند :

الف – هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتباً بطرف ديگر معرفي مي نمايد ، كارشناس منتخب متفقاً نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود . در صورتي كه هر يك از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت 14 روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناس منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ

آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناس تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد .

ب – هر يك از طرفين مي تواند در صورتي كه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد .

ج – هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بامناصفه بعهده طرفين خواهد بود .

ماده 24- اختيارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده- بيمه گر مي تواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب ، تعمير و يا تعويض نمايد كه در اين صورت مي بايستي تمايل خود را كتباً و حداكثر ظرف سي روز از دريافت مدارك مذكور در بند 5 ماده 22 به بيمه گذار ابلاغ نمايد . بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد .

تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت ديده توسط بيمه گر مي بايستي ظرف مدتي كه عرفاً كمتر از آن مقدور نمي باشد انجام پذيرد .

ماده 25- مهلت پرداخت خسارت

بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند به وسيله آنها محدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد .

ماده 26- مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت مي شود- در موارد زير بيمه گر مي تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آنرا به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد .

  • هر گاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد .
  • هر گاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده 22 عمل ننموده باشد و در نتيجه ميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد .

ماده 27- مهلت اقامه دعوي – بيمه گر و بيمه گذار ضمن عقد خارج لازم ، شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هر گونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد شده را خود سلب و بلاعوض بطرف مقابل صلح نمايند . دعاوي ناشي از اين بيمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غير قابل استماع مي باشد .

ماده 28- اصل قائم مقامي :

كليه حقوق بيمه گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه گر به شخص اخير منتقل مي گردد .

شركاء ، كاركنان ، همسر و بستگان نسبي و سببي درجه اول بيمه گذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي       نمي گردند مگر آنكه خسارت ناشي از عمد آنان باشند .

فصل سوم – استثنات

استثنائات عمومي

بيمه گر خسارت و يا زيان هاي مستقيم يا غير مستقيم وارده به موارد بيمه شده يا مسئوليت حقوقي كه ناشي از بروز يا تشديد موارد زير باشد جبران نخواهد كرد:

الف – جنگ ، تجاوز ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه (خواه در عين جنگ اعلام شده و يا نشده باشد ) ، جنگ داخلي ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي ، و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي ، فعاليت هاي گروهي خرابكارانه به واسطه هر گونه سازماندهي سياسي و توقيف ضبط و مصادره يا ايجاد خسارت به اموال و يا زيان وارده به آن به دستور دولت عملي يا قانوني يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.

ب –  اعمال خرابكارانه بيمه گذار و يا نماينده قانوني او .

پ – فعل و انفعالات هسته اي و تشعشعات اتمي .

چنانچه در جريان مراحل قانوني ، تغيير در دعوي يا هر گونه دادرسي ديگر بيمه گر ادعا كند كه هر گونه زيان ، خرابي يا خسارت به واسطه وقوع يكي از شرايط استثناء شده بند الف حادثه شده است ، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد ، به عهده بيمه گذار خواهد بود .

برای خرید آنلاین بیمه تجهيزات الكترونيكي کلیک کنید