بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران

(C.A.R)

Contractors’ All Risks

این بیمه کلیه خسارات و زیانهای وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می نماید.

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران 300x300 - بیمه تمام خطر پیمانکاران

برای خرید آنلاین بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران کلیک کنید

 

 • تعریف بیمه CAR

بیمه‌ای است که پروژه های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر می باشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج‌شکن، پروژه های آبیاری زهکشی و مانند آنرا تحت پوشش قرار میدهد. بعبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیانهای وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می نماید.

 •  مدت بیمه CAR

مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه گذار میتواند دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 •  پوشش های بیمه CAR

           1  – صاعقه ، انفجار ، آتش‌سوزی

           2  – زلزله ، زلزله دریائی ،آتشفشان

           3  – رانش زمین ، نشست زمین ، لغزش زمین ، ریزش کوه یا صخره

           4  – تگرگ ، یخ زدگی ، یخ شناور

           5  – سیل ، آب گرفتگی ، امواج دریا یا آب

           6  – طوفان ، گردباد ، تندباد

           7  – عدم مهارت ، اجرا با کیفیت نازل

           8  – غفلت ، سهل‌انگاری ، خطای غیر عمد

           9  – خسارت های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن

          10- اموال مجاور ، برداشت ضایعات

          11- خسارتهای وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات

          12- خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث

          13- مسئولیت بیمه ­گذار طی دوره نگهداری

          14- دزدی

          15- خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده

          16- خسارتهای وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژه

          17- خسارتهای هنگام بازدید کردن یا باز و بسته کردن

          18- باران ، برف ، بهمن ، نشت یا نفوذ آب

          19- تصادم ، سقوط اشیاء ، واژگونی

          20- خسارت های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق

         21- خرابکاری غیر گروهی

         22- اتصال کوتاه ، نوسان برق ، قطع برق ، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

         23- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

 • استثنائات بیمه CAR

مطابق موارد مندرج در بیمه نامه CAR  میباشد که از اهم آن میتوان جنگ، واکنشهای هسته‌ای، اعمال عمدی بیمه‌گذار یا کارکنان وی، توقف کار، فرسودگی و پارگی، خوردگی، زنگ‌زدگی، خرابی بعلت عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی و … را نام برد.

 • مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه CAR
 • کپی قرارداد یا موافقتنامه
 • کپی جدول زمانبندی اجرای پروژه
 • کپی نقشه محل یا مسیر پروژه
 • پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار
 • سرمایه مورد بیمه در بیمه CAR
 • مبلغ قرارداد (مطابق پیمان)
 • مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود)
 • تعدیل (از آنجائیکه در پروژه­ های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه­ نامه ثابت می­باشد، برای اینکه خسارت وارده ­به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گذار مبلغی بین10 تا30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه­ نامه قرار میگیرد)
 • لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقک های موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و … بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری میبرند)
 • برداشت ضایعات (مبلغی ­که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد میباشد)
 • اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه ­کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها ­را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه­ قرار ­دهد)
 • مسئولیت در قبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گذار تعیین میشود
 •  فرانشیز بیمه CAR

           – حوادث طبیعی 10% هر خسارت  در هر حادثه

           – سایر حوادث 10% هر خسارت  در هر حادثه

           – دوره آزمایش 20٪ هر خسارت  در هر حادثه

           – دوره نگهداری 10٪ هر خسارت  در هر حادثه

           – ثالث مالی 15% هر خسارت  در هر حادثه

 •  نکات مهم در بیمه CAR
 • درصورتیکه پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد.
 • درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما درمواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیش انبارداری یا تجهیز کارگاه را میتوان به تنهائی بیمه نمود.
 • درصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمه ای دوره نگهداری را نیز تمام خطر نمود.
 • پس از تعیین قطعی میزان خسارت واقعی مواضع خسارت دیده توسط بیمه‌گر، بیمه گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد این مواضع به میزان مبلغ تعیین شده اقدام نماید، درغیر اینصورت خسارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکه “توقف کار” جزء استثنائات بیمه نامه میباشد پوشش بیمه ای بطور خودکار متوقف خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمه گذار به پوشش بیمه ای خطرات مورد نظر در زمان توقف که با نظر خود بیمه گذار تعیین میگردد  با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه ای تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی است که در الحاقی دوم باید تواریخ انقضای پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابجا گردد.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای غیرمستقیم ناشی از طراحی غلط (Faulty Design) را نیز تحت پوشش قرار دهد.
 • مسئولیت بیمه ­گر بمحض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهره­ برداری از موضوع مورد بیمه (برای قسمتهای تحویل داده شده یا به بهره­ برداری رسیده) به اتمام خواهد رسید.
 • افزایش مقادیر کار، تغییرات در طرح و کارهای جدید تا حداکثر 25% مبلغ قرارداد قابل بیمه شدن میباشد مشروط برآنکه بیمه‌گذار مبلغ آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید.

بیمه تمام خطر پیمانکاران

شماره بيمه نامه :  براساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مندرج در جدول مشخصات ، پرسشنامه تكميلي و هر گونه اظهار كتبي ديگري كه براي درج در بيمه نامه اعلام شود ، شركت سهامي بيمه پارسيان كه بعد از اين “بيمه گر” ناميده مي شود در ازاي دريافت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات ، خسارات وارده به بيمه گذار را با توجه به استثنائات ، مقررات و شرايط مندرج در اين بيمه نامه و الحاقيه هاي مربوطه طبق شرايط بيمه نامه و تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد .

استثنائات عمومي

بيمه گر، خسارت از بين رفتن و يا مسئوليت حقوقي بيمه گذار را كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم به علت يا در نتيجه عوامل زير بوجود آيد و يا به اين علل تشديد شده باشد ، جبران نخواهد كرد .

الف – جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه ( اعم از اينكه جنگ اعلام شده باشد يا نشده باشد ) جنگ داخلي ، ياغي گري ، بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش ، اعتصاب كارگران يا تعطيل كارخانه از طرف كارفرما در مقام مقابله با اعتصاب كارگران ، جنبش هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت بوسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني از طرف اشخاصي كه با سوء نيت به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد.

د- توقيف ، ضبط ، مصادره يا خرابي اموال يا زيان وارده به آن بنا به دستور هر دولت موقت و يا قانوني يا هر مقام صلاحيت دار عمومي .

ب – واكنش هاي هسته اي يا آلودگي هاي مربوط به تشعشعات هسته اي و راديو اكتيو .

پ- عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار يا نمايندگان او.

ت – تعطيل تمام يا قسمتي از كار .

چنانچه در جريان مراحل قانوني تعقيب دعوي يا هرگونه دادرسي ديگر ، بيمه گر به استناد مقررات بند (الف ) مذكور در بالا ، اظهار نمايد كه از بين رفتن ، خرابي ، زيان ، يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد بعهده بيمه گذار است .

مدت بيمه

 مسئوليت بيمه گر ولو اينكه تاريخ ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد از زماني شروع خواهد شد كه كالاي مذكور در جدول مشخصات در محل كارگاه تخليه شده باشد و در تاريخ انقضاء بيمه مقرر در جدول مشخصات خاتمه يابد . در صورتي كه قسمت هائي از كار مورد بيمه قبل از تاريخ انقضاء مقرر در جدول مشخصات به صاحبكار تحويل يا مورد بهره برداري قرار گيرد ، تعهد بيمه گر در همان تاريخ تحويل يا بهره برداري پايان يافته تلقي مي شود .

شرايط عمومي

 • الف – نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر موقع كه مناسب بدانند به كارگاه مراجعه كنند و خطر موضوع بيمه را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند . بيمه گذار موظف است هرگونه مدارك و جزئيات نقشه هاي مربوطه را براي ارزيابي خطرات مورد بيمه در دسترس نمايندگان بيمه گر قرار دهد.
 • بيمه گذار كليه احتياطات لازم و كليه توصيه هاي بيمه گر را به منظور جلوگيري از وقوع خسارت ، از بين رفتن و يا خسارت وارده به اشخاص ثالث به هزينه خود بعمل خواهد آورد و همچنين بايد اصول صحيح مهندسي و مقررات قانوني و توصيه هاي كارخانه سازنده را مراعات نمايد .
 • جدول مشخصات و بخش و يا بخش هاي اين بيمه نامه جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح “اين بيمه نامه” هر جاي اين قرارداد بكار برده شود شامل جدول مشخصات و بخش و يا بخش هاي من حيث المجموع خواهد بود . هر كلمه يا اصطلاحي كه در يك قسمت يا جدول مشخصات يا بخشهاي اين بيمه نامه به معناي خاصي بكار برده شود ، همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود .
 • مسئوليت بيمه گر تحت عنوان اين بيمه نامه مشروط به صحت اظهارات كتبي بيمه گذار و نيز صحت پاسخ هاي بيمه گذار به پرسشنامه و همچنين رعايت دقيق و اجراي بموقع شرايط اين بيمه نامه خواهد بود.
 • بيمه گذار ملزم است بلافاصله كليه تغييراتي را كه موجب تغيير ماهيت خطر مورد بيمه مي شود كتباً و بوسيله نمابر ،تلگرام و يا تلفنگرام به بيمه گر اطلاع دهد و به هزينه خود احتياجات لازم را براي جلوگيري از خطرات احتمالي بنمايد و بيمه گر حق دارد به علت توسعه خطر در صورت لزوم ، نرخهاي مربوطه را تغيير دهد . هرگونه تغيير كه موجب افزايش خطر شود بايد با اطلاع بيمه گر باشد و بيمه گر بايد موافقت خود را با ادامه بيمه نامه بعد از اين تغييرات كتباً اعلام كرده باشد .

 

 • در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه طبق شرايط اين بيمه نامه موجب طرح ادعاي خسارتي شود بيمه گذار بايد :

       الف – بلافاصله بوسيله تلفن يا نمابر ،تلگرام و يا تلفنگرام و متعاقباً بوسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعلام دارد و اطلاعاتي در مورد ماهيت و ميزان خسارت در اختيار بيمه گر بگذارد.

        ب – تمام اقداماتي را كه براي وي ميسر است به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان و خسارت و كاهش آن به حداقل ممكن به عمل آورد .

        پ – وضع قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور بازديد و رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر قرار دهد .

        ت – كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او قرار دهد.

        ث – در صورتي كه فقدان يا خسارت بر اثر دزدي ساده يا دزدي همراه با شكستن حرز باشد ، مقامات انتظامي را مطلع سازد . بيمه گر مسئول جبران خسارت يا مسئوليتي كه ظرف چهارده روز از تاريخ وقوع حادثه به وي اعلام نشده باشد ، نخواهد بود . بعد از آنكه بيمه گذار طبق شرايط فوق وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند ، حق دارد نسبت به تغيير يا تعويض خسارتهاي جزئي اقدام كند ليكن در مورد ساير خسارات بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبل از هر گونه تعمير يا تغيير ، خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد . در صورتي كه نماينده بيمه گر در مهلتي كه بنا به قاعده براي چنين رسيدگي معمول است به رسيدگي اقدام نكند ، بيمه گذار حق خواهد داشت اقدام به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده نمايد . مسئوليت بيمه گر تحت اين بيمه نامه نسبت به قسمتهاي خسارت ديده در صورتي كه اين قسمتها بدون تأخير و به نحو متناسب تعمير نشود ، خاتمه يافته تلقي مي شود .

 • بيمه گذار ملزم مي باشد در صورتي كه بيمه گر درخواست نمايد يا لازم تشخيص داده شود به هزينه بيمه گر اقداماتي را به منظور حفظ حقوق ، جبران يا دريافت غرامت از اشخاص  ثالث ( غير از مواردي كه تحت اين بيمه نامه بيمه مي باشد ) انجام داده يا اجازه انجام آنرا بدهد .

اقداماتي كه ممكن است مورد در خواست قرار گيرد اعم از مواردي است كه بيمه گر محق شناخته مي گردد يا بعلت پرداخت خسارت در سمت قائم مقامي جانشين بيمه گذار گرديده است .

اقدامات مذكور در اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه گذار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .

 • هر گونه اختلافي كه در مورد مبلغ قابل پرداخت تحت اين بيمه نامه ( يا پذيرش مسئوليت ) ناشي شود به تصميم داوري كه كتباً بوسيله طرفين تعيين مي شود ارجاع خواهد شد . اگر طرفين نتوانند نسبت به انتخاب داور واحدي توافق حاصل كنند ، مورد اختلاف به تصميم دو داور كه هر يك از طرفين دعوي يك نفر را ظرف مدت يكماه بعد از درخواست كتبي يكي از طرفين كتبا تعيين خواهد كرد احاله مي شود . در صورتيكه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع مورد اختلاف ، يك نفر كتباً به عنوان سرداور از طرف داوران انتخاب مي شود . سرداور و داوران تحت رياست سرداور تشكيل جلسه داده و مبادرت به صدور رأي مي كنند . هر گونه اقدامي عليه بيمه گر در مراجع قانوني موكول به ارجاع قبلي آن به داوري خواهد بود .
 • اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه به جهتي از جهات ، عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شده باشد يا اينگونه ادعاها بوسيله اظهار نامه غير حقيقي توام باشد يا به منظور استفاده از اين بيمه نامه هر گونه اسناد و مدارك و وسائل نادرست و تقلبي از طرف بيمه گذار يا هر كس ديگر به نمايندگي بيمه گذار به كار برده شود و يا چنانچه نسبت به ادعاي خسارتي كه مردود شناخته شده است ظرف مدت سه ماه هيچگونه اقدامي يا عمل قانوني انجام نگيرد و در صورتي كه موضوع بنحوي كه دراين بيمه نامه پيش بيني شده است به داوري ارجاع گردد و ظرف سه ماه پس از صدور رأي از طرف داور يا داوران يا سرداور هيچگونه اقدامي بعمل نيايد ، كليه حقوق ناشي از اين بيمه نامه منتقي خواهد شد .
 • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه ، بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد كه همين فقدان يا خسارت و يا مسئوليت را تحت پوشش قرار دهد ، بيمه گر در صورت بروز فقدان ، خسارت يا مسئوليت فقط به تناسب سهم خود مسئول جبران يا مشاركت خواهد بود .

بخش يك بيمه نامه خسارتهاي مادي

بيمه گر و بيمه گذار موافقت مي كنند كه هرگاه در طول مدت بيمه تمام يا قسمتي از اموال مذكور در جدول مشخصات به هر علت بجز عللي كه به نحوي مشخص ، مستثني شده است متحمل هر گونه فقدان و خسارت غير قابل پيش بيني بشود بطوريكه تعمير يا تعويض آن ضرورت پيدا كند ، بيمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدي يا تعمير يا جايگزيني مورد آسيب ديده خسارت را حداكثر تا ميزان مبلغي كه در مقابل هر قسمت در جدول مشخصات تعيين  شده است و مشروط بر اينكه مجموعاً از كل مبلغ مندرج در جدول مشخصات تجاوز نكند جبران نمايد .

بيمه گر همچنين هزينه برداشت ضايعات ناشي از وقوع هر گونه حادثه اي كه منجر به ادعاي خسارتي مشمول اين بيمه نامه بشود به بيمه گذار خواهد پرداخت مشروط بر اينكه مبلغي براي اين منظور بطور جداگانه در جدول مشخصات در نظر گرفته باشد .

استثنائات ويژه بخش يك

بيمه گر نسبت به موارد زير تعهدي ندارد :

الف – فرانشيزهاي مذكور در جدول مشخصات كه در هر حادثه بعهده بيمه گذار است .

ب – خسارتهاي ناشي از عدم النفع از هر قبيل و به هر صورت از جمله جرائم قراردادي ، خسارتهاي ناشي از تأخير در انجام كار ، عدم اجراي قرارداد و ازدست دادن آن  .

پ – خسارتهاي ناشي از اشتباه در طرح .

ت – هزينه مربوط به تعويض ، تعمير يا رفع نواقص كار يا مصالح ساختماني توضيح اينكه اين استثناء به مصالح معيوب يا انجام كاري كه به صورت غير اصولي و ناشي از اثر مستقيم آنها بوجود آمده محدود مي گردد و شامل خسارتي كه به اشياء ديگر كه به صورت صحيح انجام يافته ، نمي گردد .

ث – خسارتهاي ناشي از فرسودگي و پاره شدن ، فساد ، زنگ زدگي ، خرابي ناشي از شرايط عادي جوي و عدم استفاده .

ج – شكستگي مكانيكي يا الكترونيكي و همچنين اختلال در كار لوازم و تجهيزات ساختماني ، ماشين آلات و تجهيزات كارگاهي در اثر افتادن و نا هماهنگي مكانيكي كارگاه .

چ – خسارتهاي وارده به وسايل نقليه مجاز براي عبور و مرور در جاده هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هواپيما .

ح – خسارتهاي وارده به پرونده ها ، نقشه ها ، صورت حسابها ، پولهاي رايج ، تمبرها، اسناد ، برات و سفته ، اسكناسها ، اوراق بهادار و انواع چكها .

خ – خسارتهائي كه در هنگام صورت برداري مشاهده مي شود .

مقررات ويژه اي كه نسبت به بخش يك اعمال مي شود

شرط 1- مبالغ بيمه شده

مبالغ بيمه شده مذكور در جدول مشخصات نبايد كمتر از مبالغ مشروح زير باشد :

درمورد بند 1 ، ارزش واقعي عمليات ساختماني در پايان خاتمه كار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها هزينه هاي حمل و نقل، حقوق و عوارض گمركي و همچنين مصالح يا موادي كه از طرف صاحب كار تهيه شده است . درمورد بندهاي 2 و 3 قيمت جايگزيني لوازم و تجهيزات ساختماني و ماشين آلات ساختماني . منظور از قيمت جايگزيني ، هزينه جايگزين كردن اموال خسارت ديده به اموالي از همان نوع و همان درجه از بازدهي است . بيمه گذار متعهد است بيمه گر را از هر گونه افزايش يا كاهش مبالغ بيمه شده كه تغييرات اساسي در دستمزدها يا قيمت ها بوجود آورده مطلع نمايد لكن اين تغييرات در صورتي معتبر است كه از طرف بيمه گر در بيمه نامه منعكس گردد . اگر در هنگام وقوع حادثه معلوم شود كه مبالغ بيمه شده كمتر از مبالغي است كه مي بايست بيمه شود ، غرامت قابل پرداخت به بيمه گذار بر طبق اين بيمه نامه به تناسب اختلاف موجود بين مبلغ بيمه شده و مبلغي كه بايد بيمه شود كاهش مي يابد اين شرط نسبت به هر يك از اقلام مورد بيمه بطورجداگانه اعمال مي شود .

شرط 2 – اساس پرداخت خسارت

درصورت وقوع هر گونه خسارت يا زيان مشمول اين بيمه نامه ، پرداخت خسارت بشرح زير انجام خواهد گرفت :

الف – چنانچه خسارت قابل تعمير باشد ، بيمه گر هزينه تعميرات لازم را پس از كسر بازيافتي براي اينكه شيئي خسارت ديده به وضعيتي كه بلافاصله قبل از حادثه داشته درآيد ، پرداخت مي نمايد .

ب – در صورت از بين رفتن كلي ، ارزش شيئي خسارت ديده بلافاصله قبل از بروز حادثه پس از كسر بازيافتي ، پرداخت مي گردد . ليكن اين تعهد مشروط به رعايت شرايط و مقررات بيمه نامه و همچنين محدود به آن مقدار خسارتي است كه متوجه بيمه گذار شده و جزء مبالغ بيمه شده نيز منظور شده باشد . غرامت در صورتي از طرف بيمه گر پرداخت مي گردد كه بيمه گذار صورت حساب يا اسناد و مدارك مثبته ديگري كه حاكي از تعمير يا جايگزيني باشد ، ارائه نمايد .

كليه اشياء خسارت ديده قابل تعمير ، تعمير خواهد شد لكن چنانچه هزينه تعمير مساوي يا بيشتر از ارزش واقعي شيئي خسارت ديده در لحظه حادثه باشد ، پرداخت خسارت بر اساس مقررات بند (ب) صورت خواهد گرفت . بيمه گر هزينه تعميرات مقدماتي را نيز به عهده مي گيرد مشروط براينكه چنين تعميراتي جزئي از تعميرات قطعي باشد و موجب افزايش هزينه تعميرات قطعي نشود بيمه گر تعهدي نسبت به هزينه هايي كه به منظور تغيير ، افزايش كارائي و يا بهينه سازي انجام گيرد ، نخواهد داشت .

شرط 3- بسط حدود تأمين

هزينه هاي اضافي براي كار در ساعات غير عادي ( اضافه كاري ، كار در شب يا ايام تعطيل ) و حمل و نقل سريع ، فقط درصورتي مشمول اين بيمه نامه خواهد بود كه كتباً و به طور صريح مورد موافقت قبلي قرار گرفته باشد .

بخش دو بيمه نامه – مسئوليت مدني

بيمه گر نتايج مالي خسارتهاي ناشي از حوادث زير را كه طبق قانون ، موجب مسئوليت مدني بيمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقيم با عمليات ساختماني و نصب اقلام مورد بيمه مندرج در بخش يك بيمه نامه باشد تا مبلغ پيش بيني شده در جدول مشخصات كه در طول بيمه در محل كار يا در محلهاي مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران خواهد كرد .

الف – بيماري يا صدمات جسماني وارده به اشخاص ثالث اعم از اينكه منجر به فوت شده يا نشده باشد.

ب – خسارتهاي وارده به اموال متعلق به اشخاص

چنانچه پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني بر طبق مقررات فوق الذكر مورد پيدا كند ، بيمه گر مبالغ زير را نيز به بيمه گذار پرداخت خواهد كرد .

الف – كليه هزينه ها و مخارج دادرسي كه بيمه گذار به خواهان پرداخته است .

ب – كليه هزينه ها و مخارجي كه بيمه گذار با رضايت كتبي بيمه گر بعهده گرفته است .

استثنائات ويژه بخش دو

بيمه گر غرامات بيمه گذار را در موارد زير جبران نخواهد كرد :

 • فرانشيز پيش بيني شده در جدول مشخصات كه در هر حادثه به عهده بيمه گذار است .
 • هزينه هاي مربوط به ساخت ، بازسازي ، بهينه سازي ، يا تعمير يا جايگزيني هر شيئي يا هر كاري كه بر طبق بخش يك بيمه نامه ، بيمه شده است يا مي توانسته بيمه شود .
 • خسارتهاي وارد به هر شيئي يا زمين يا ساختمان در نتيجه لرزش يا تضعيف يا فقدان تكيه گاه و همچنين خسارتهاي مادي و صدمات جسماني به اشخاص و به اموال كه بوسيله يا در نتيجه هر يك از اين عوامل وارد شود مگر آنكه طرفين قرارداد توافق خاصي در اين مورد كرده باشند .
 • مسئوليت ناشي از عوامل زير :

الف – صدمات جسماني يا بيماري وارد به كارمندان و يا كارگران پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر مؤسسه ديگري كه در طرح انجام كار مورد بيمه به موجب بخش يك يا قسمتي از آن دخالت دارد و همچنين اعضاء خانواده آنان .

ب – خسارتهاي وارده به اموال متعلق به پيمانكار يا پيمانكاران يا صاحب كار يا هر مؤسسه ديگري كه در انجام كار به موجب بخش يك يا قسمتي از آن دخالت دارند ياكارمندان يا كارگران اين اشخاص و مؤسسات . همچنين خسارت وارد به اموالي كه دراختيار يا در امانت يا تحت مراقبت آنان باشد.

پ – خسارات ناشي از حوادث وسايل نقليه مجاز براي عبور و مرور در جاده هاي عمومي يا وسايل موتوري آبي يا هواپيما .

ت – هرنوع موافقت بيمه گذار براي پرداخت هر مبلغي به عنوان غرامت يا به هر عنوان ديگر مگر آنكه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت تحقق مي يافت .

مقررات ويژه اي كه نسبت به بخش دو اعمال مي شود

 • هيچ نوع قبول مسئوليت ، پيشنهاد، وعده پرداخت و يا تسويه غرامتي از طرف بيمه گذار يا به نام بيمه گذار بدون موافقت كتبي بيمه گر معتبر نخواهد بود . بيمه گر چنانچه بخواهد مي تواند دفاع از بيمه گذار را به عهده بگيرد و به نام او و به نفع خود هر گونه خسارتي را تسويه كند . براي جبران غرامت به نام بيمه گذار اقامه دعوي كند و اختيار مطلق دارد كه به تعقيب دعوي و تسويه هر گونه خسارت به هر صورت كه مصلحت بداند اقدام كند و بيمه گذار ملزم است كليه اطلاعات و كمك هاي لازم را در اختيار او بگذارد .
 • بيمه گر مي تواند در مورد هر حادثه تا ميزاني كه براي غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از كسر مبلغ يا مبالغي كه قبلاً به اين عنوان پرداخته است ) به بيمه گذار بپردازد يا هر مبلغ يا مبالغي كه از ميزان مذكور كمتر باشد و به دنبال وقوع حادثه ابراز گردد مورد تأمين قرار دهد . پس از چنين پرداختي ، بيمه گر از هر گونه تعهد موضوع اين بخش در مورد چنين حادثه اي معاف خواهد بود .

  برای خرید آنلاین بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران کلیک کنید

   

dz64h8McBxtfYd6t0Hce1ioS