بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران

(C.A.R)

Contractors’ All Risks

این بیمه کلیه خسارات و زیانهای وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می نماید.

 

برای خرید آنلاین بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران کلیک کنید

 

 • تعریف بیمه CAR

بیمه‌ای است که پروژه های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر می باشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج‌شکن، پروژه های آبیاری زهکشی و مانند آنرا تحت پوشش قرار میدهد. بعبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیانهای وارده به اموال بیمه شده را به هر علت بجز مواردی که مشخصاً در بیمه نامه مستثنی شده جبران می نماید.

 •  مدت بیمه CAR

مطابق مدت قرارداد بوده و بیمه گذار میتواند دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز تحت پوشش قرار دهد.

 •  پوشش های بیمه CAR

           1  – صاعقه ، انفجار ، آتش‌سوزی

           2  – زلزله ، زلزله دریائی ،آتشفشان

           3  – رانش زمین ، نشست زمین ، لغزش زمین ، ریزش کوه یا صخره

           4  – تگرگ ، یخ زدگی ، یخ شناور

           5  – سیل ، آب گرفتگی ، امواج دریا یا آب

           6  – طوفان ، گردباد ، تندباد

           7  – عدم مهارت ، اجرا با کیفیت نازل

           8  – غفلت ، سهل‌انگاری ، خطای غیر عمد

           9  – خسارت های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن

          10- اموال مجاور ، برداشت ضایعات

          11- خسارتهای وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات

          12- خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث

          13- مسئولیت بیمه ­گذار طی دوره نگهداری

          14- دزدی

          15- خسارتهای وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده

          16- خسارتهای وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژه

          17- خسارتهای هنگام بازدید کردن یا باز و بسته کردن

          18- باران ، برف ، بهمن ، نشت یا نفوذ آب

          19- تصادم ، سقوط اشیاء ، واژگونی

          20- خسارت های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق

         21- خرابکاری غیر گروهی

         22- اتصال کوتاه ، نوسان برق ، قطع برق ، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

         23- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

 • استثنائات بیمه CAR

مطابق موارد مندرج در بیمه نامه CAR  میباشد که از اهم آن میتوان جنگ، واکنشهای هسته‌ای، اعمال عمدی بیمه‌گذار یا کارکنان وی، توقف کار، فرسودگی و پارگی، خوردگی، زنگ‌زدگی، خرابی بعلت عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی و … را نام برد.

 • مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه CAR
 • کپی قرارداد یا موافقتنامه
 • کپی جدول زمانبندی اجرای پروژه
 • کپی نقشه محل یا مسیر پروژه
 • پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار
 • سرمایه مورد بیمه در بیمه CAR
 • مبلغ قرارداد (مطابق پیمان)
 • مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود)
 • تعدیل (از آنجائیکه در پروژه­ های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه­ نامه ثابت می­باشد، برای اینکه خسارت وارده ­به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گذار مبلغی بین۱۰ تا۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه­ نامه قرار میگیرد)
 • لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقک های موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و … بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری میبرند)
 • برداشت ضایعات (مبلغی ­که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین ۲ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد میباشد)
 • اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه ­کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها ­را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه­ قرار ­دهد)
 • مسئولیت در قبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گذار تعیین میشود
 •  فرانشیز بیمه CAR

           – حوادث طبیعی ۱۰% هر خسارت  در هر حادثه

           – سایر حوادث ۱۰% هر خسارت  در هر حادثه

           – دوره آزمایش ۲۰٪ هر خسارت  در هر حادثه

           – دوره نگهداری ۱۰٪ هر خسارت  در هر حادثه

           – ثالث مالی ۱۵% هر خسارت  در هر حادثه

 •  نکات مهم در بیمه CAR
 • درصورتیکه پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد.
 • درصورت درخواست پیمانکار و با تأیید کارفرما درمواقع مشخص نبودن زمان شروع پروژه، دوره پیش انبارداری یا تجهیز کارگاه را میتوان به تنهائی بیمه نمود.
 • درصورت درخواست پیمانکار و با گرفتن حق بیمه اضافی میتوان پوشش بیمه ای دوره نگهداری را نیز تمام خطر نمود.
 • پس از تعیین قطعی میزان خسارت واقعی مواضع خسارت دیده توسط بیمه‌گر، بیمه گذار موظف است نسبت به اخذ پوشش مجدد این مواضع به میزان مبلغ تعیین شده اقدام نماید، درغیر اینصورت خسارت مجدد بمواضع آسیب دیده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • اگر پروژه به هر دلیل متوقف گردد از آنجائیکه “توقف کار” جزء استثنائات بیمه نامه میباشد پوشش بیمه ای بطور خودکار متوقف خواهد شد، دراینحالت درصورت تمایل بیمه گذار به پوشش بیمه ای خطرات مورد نظر در زمان توقف که با نظر خود بیمه گذار تعیین میگردد  با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت معینی تحت پوشش بیمه ای زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقی دیگری مجدداً ادامه پوشش بیمه ای تمام خطر برقرار خواهد شد. بدیهی است که در الحاقی دوم باید تواریخ انقضای پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداری بمیزان زمان توقف پروژه جابجا گردد.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای غیرمستقیم ناشی از طراحی غلط (Faulty Design) را نیز تحت پوشش قرار دهد.
 • مسئولیت بیمه ­گر بمحض تحویل کار به کارفرما یا شروع بهره­ برداری از موضوع مورد بیمه (برای قسمتهای تحویل داده شده یا به بهره­ برداری رسیده) به اتمام خواهد رسید.
 • افزایش مقادیر کار، تغییرات در طرح و کارهای جدید تا حداکثر ۲۵% مبلغ قرارداد قابل بیمه شدن میباشد مشروط برآنکه بیمه‌گذار مبلغ آن را به مبلغ قرارداد مندرج در بخش یک اضافه نماید.

بیمه تمام خطر پیمانکاران

شماره بیمه نامه :  براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مندرج در جدول مشخصات ، پرسشنامه تکمیلی و هر گونه اظهار کتبی دیگری که برای درج در بیمه نامه اعلام شود ، شرکت سهامی بیمه پارسیان که بعد از این “بیمه گر” نامیده می شود در ازای دریافت حق بیمه مندرج در جدول مشخصات ، خسارات وارده به بیمه گذار را با توجه به استثنائات ، مقررات و شرایط مندرج در این بیمه نامه و الحاقیه های مربوطه طبق شرایط بیمه نامه و تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد .

استثنائات عمومی

بیمه گر، خسارت از بین رفتن و یا مسئولیت حقوقی بیمه گذار را که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه عوامل زیر بوجود آید و یا به این علل تشدید شده باشد ، جبران نخواهد کرد .

الف – جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( اعم از اینکه جنگ اعلام شده باشد یا نشده باشد ) جنگ داخلی ، یاغی گری ، بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.

د- توقیف ، ضبط ، مصادره یا خرابی اموال یا زیان وارده به آن بنا به دستور هر دولت موقت و یا قانونی یا هر مقام صلاحیت دار عمومی .

ب – واکنش های هسته ای یا آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیو .

پ- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان او.

ت – تعطیل تمام یا قسمتی از کار .

چنانچه در جریان مراحل قانونی تعقیب دعوی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد مقررات بند (الف ) مذکور در بالا ، اظهار نماید که از بین رفتن ، خرابی ، زیان ، یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست ، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گذار است .

مدت بیمه

 مسئولیت بیمه گر ولو اینکه تاریخ دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد از زمانی شروع خواهد شد که کالای مذکور در جدول مشخصات در محل کارگاه تخلیه شده باشد و در تاریخ انقضاء بیمه مقرر در جدول مشخصات خاتمه یابد . در صورتی که قسمت هائی از کار مورد بیمه قبل از تاریخ انقضاء مقرر در جدول مشخصات به صاحبکار تحویل یا مورد بهره برداری قرار گیرد ، تعهد بیمه گر در همان تاریخ تحویل یا بهره برداری پایان یافته تلقی می شود .

شرایط عمومی

 • الف – نمایندگان بیمه گر می توانند در هر موقع که مناسب بدانند به کارگاه مراجعه کنند و خطر موضوع بیمه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند . بیمه گذار موظف است هرگونه مدارک و جزئیات نقشه های مربوطه را برای ارزیابی خطرات مورد بیمه در دسترس نمایندگان بیمه گر قرار دهد.
 • بیمه گذار کلیه احتیاطات لازم و کلیه توصیه های بیمه گر را به منظور جلوگیری از وقوع خسارت ، از بین رفتن و یا خسارت وارده به اشخاص ثالث به هزینه خود بعمل خواهد آورد و همچنین باید اصول صحیح مهندسی و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را مراعات نماید .
 • جدول مشخصات و بخش و یا بخش های این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح “این بیمه نامه” هر جای این قرارداد بکار برده شود شامل جدول مشخصات و بخش و یا بخش های من حیث المجموع خواهد بود . هر کلمه یا اصطلاحی که در یک قسمت یا جدول مشخصات یا بخشهای این بیمه نامه به معنای خاصی بکار برده شود ، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود .
 • مسئولیت بیمه گر تحت عنوان این بیمه نامه مشروط به صحت اظهارات کتبی بیمه گذار و نیز صحت پاسخ های بیمه گذار به پرسشنامه و همچنین رعایت دقیق و اجرای بموقع شرایط این بیمه نامه خواهد بود.
 • بیمه گذار ملزم است بلافاصله کلیه تغییراتی را که موجب تغییر ماهیت خطر مورد بیمه می شود کتباً و بوسیله نمابر ،تلگرام و یا تلفنگرام به بیمه گر اطلاع دهد و به هزینه خود احتیاجات لازم را برای جلوگیری از خطرات احتمالی بنماید و بیمه گر حق دارد به علت توسعه خطر در صورت لزوم ، نرخهای مربوطه را تغییر دهد . هرگونه تغییر که موجب افزایش خطر شود باید با اطلاع بیمه گر باشد و بیمه گر باید موافقت خود را با ادامه بیمه نامه بعد از این تغییرات کتباً اعلام کرده باشد .

 

 • در صورت وقوع هر گونه حادثه ای که طبق شرایط این بیمه نامه موجب طرح ادعای خسارتی شود بیمه گذار باید :

       الف – بلافاصله بوسیله تلفن یا نمابر ،تلگرام و یا تلفنگرام و متعاقباً بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر بگذارد.

        ب – تمام اقداماتی را که برای وی میسر است به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت و کاهش آن به حداقل ممکن به عمل آورد .

        پ – وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور بازدید و رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد .

        ت – کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد.

        ث – در صورتی که فقدان یا خسارت بر اثر دزدی ساده یا دزدی همراه با شکستن حرز باشد ، مقامات انتظامی را مطلع سازد . بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که ظرف چهارده روز از تاریخ وقوع حادثه به وی اعلام نشده باشد ، نخواهد بود . بعد از آنکه بیمه گذار طبق شرایط فوق وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند ، حق دارد نسبت به تغییر یا تعویض خسارتهای جزئی اقدام کند لیکن در مورد سایر خسارات باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هر گونه تعمیر یا تغییر ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد . در صورتی که نماینده بیمه گر در مهلتی که بنا به قاعده برای چنین رسیدگی معمول است به رسیدگی اقدام نکند ، بیمه گذار حق خواهد داشت اقدام به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده نماید . مسئولیت بیمه گر تحت این بیمه نامه نسبت به قسمتهای خسارت دیده در صورتی که این قسمتها بدون تأخیر و به نحو متناسب تعمیر نشود ، خاتمه یافته تلقی می شود .

 • بیمه گذار ملزم می باشد در صورتی که بیمه گر درخواست نماید یا لازم تشخیص داده شود به هزینه بیمه گر اقداماتی را به منظور حفظ حقوق ، جبران یا دریافت غرامت از اشخاص  ثالث ( غیر از مواردی که تحت این بیمه نامه بیمه می باشد ) انجام داده یا اجازه انجام آنرا بدهد .

اقداماتی که ممکن است مورد در خواست قرار گیرد اعم از مواردی است که بیمه گر محق شناخته می گردد یا بعلت پرداخت خسارت در سمت قائم مقامی جانشین بیمه گذار گردیده است .

اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد .

 • هر گونه اختلافی که در مورد مبلغ قابل پرداخت تحت این بیمه نامه ( یا پذیرش مسئولیت ) ناشی شود به تصمیم داوری که کتباً بوسیله طرفین تعیین می شود ارجاع خواهد شد . اگر طرفین نتوانند نسبت به انتخاب داور واحدی توافق حاصل کنند ، مورد اختلاف به تصمیم دو داور که هر یک از طرفین دعوی یک نفر را ظرف مدت یکماه بعد از درخواست کتبی یکی از طرفین کتبا تعیین خواهد کرد احاله می شود . در صورتیکه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع مورد اختلاف ، یک نفر کتباً به عنوان سرداور از طرف داوران انتخاب می شود . سرداور و داوران تحت ریاست سرداور تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی می کنند . هر گونه اقدامی علیه بیمه گر در مراجع قانونی موکول به ارجاع قبلی آن به داوری خواهد بود .
 • اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که به جهتی از جهات ، عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شده باشد یا اینگونه ادعاها بوسیله اظهار نامه غیر حقیقی توام باشد یا به منظور استفاده از این بیمه نامه هر گونه اسناد و مدارک و وسائل نادرست و تقلبی از طرف بیمه گذار یا هر کس دیگر به نمایندگی بیمه گذار به کار برده شود و یا چنانچه نسبت به ادعای خسارتی که مردود شناخته شده است ظرف مدت سه ماه هیچگونه اقدامی یا عمل قانونی انجام نگیرد و در صورتی که موضوع بنحوی که دراین بیمه نامه پیش بینی شده است به داوری ارجاع گردد و ظرف سه ماه پس از صدور رأی از طرف داور یا داوران یا سرداور هیچگونه اقدامی بعمل نیاید ، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتقی خواهد شد .
 • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول این بیمه نامه ، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد که همین فقدان یا خسارت و یا مسئولیت را تحت پوشش قرار دهد ، بیمه گر در صورت بروز فقدان ، خسارت یا مسئولیت فقط به تناسب سهم خود مسئول جبران یا مشارکت خواهد بود .

بخش یک بیمه نامه خسارتهای مادی

بیمه گر و بیمه گذار موافقت می کنند که هرگاه در طول مدت بیمه تمام یا قسمتی از اموال مذکور در جدول مشخصات به هر علت بجز عللی که به نحوی مشخص ، مستثنی شده است متحمل هر گونه فقدان و خسارت غیر قابل پیش بینی بشود بطوریکه تعمیر یا تعویض آن ضرورت پیدا کند ، بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا جایگزینی مورد آسیب دیده خسارت را حداکثر تا میزان مبلغی که در مقابل هر قسمت در جدول مشخصات تعیین  شده است و مشروط بر اینکه مجموعاً از کل مبلغ مندرج در جدول مشخصات تجاوز نکند جبران نماید .

بیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات ناشی از وقوع هر گونه حادثه ای که منجر به ادعای خسارتی مشمول این بیمه نامه بشود به بیمه گذار خواهد پرداخت مشروط بر اینکه مبلغی برای این منظور بطور جداگانه در جدول مشخصات در نظر گرفته باشد .

استثنائات ویژه بخش یک

بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد :

الف – فرانشیزهای مذکور در جدول مشخصات که در هر حادثه بعهده بیمه گذار است .

ب – خسارتهای ناشی از عدم النفع از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرائم قراردادی ، خسارتهای ناشی از تأخیر در انجام کار ، عدم اجرای قرارداد و ازدست دادن آن  .

پ – خسارتهای ناشی از اشتباه در طرح .

ت – هزینه مربوط به تعویض ، تعمیر یا رفع نواقص کار یا مصالح ساختمانی توضیح اینکه این استثناء به مصالح معیوب یا انجام کاری که به صورت غیر اصولی و ناشی از اثر مستقیم آنها بوجود آمده محدود می گردد و شامل خسارتی که به اشیاء دیگر که به صورت صحیح انجام یافته ، نمی گردد .

ث – خسارتهای ناشی از فرسودگی و پاره شدن ، فساد ، زنگ زدگی ، خرابی ناشی از شرایط عادی جوی و عدم استفاده .

ج – شکستگی مکانیکی یا الکترونیکی و همچنین اختلال در کار لوازم و تجهیزات ساختمانی ، ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی در اثر افتادن و نا هماهنگی مکانیکی کارگاه .

چ – خسارتهای وارده به وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هواپیما .

ح – خسارتهای وارده به پرونده ها ، نقشه ها ، صورت حسابها ، پولهای رایج ، تمبرها، اسناد ، برات و سفته ، اسکناسها ، اوراق بهادار و انواع چکها .

خ – خسارتهائی که در هنگام صورت برداری مشاهده می شود .

مقررات ویژه ای که نسبت به بخش یک اعمال می شود

شرط ۱- مبالغ بیمه شده

مبالغ بیمه شده مذکور در جدول مشخصات نباید کمتر از مبالغ مشروح زیر باشد :

درمورد بند ۱ ، ارزش واقعی عملیات ساختمانی در پایان خاتمه کار مشتمل بر مصالح ، دستمزدها هزینه های حمل و نقل، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مصالح یا موادی که از طرف صاحب کار تهیه شده است . درمورد بندهای ۲ و ۳ قیمت جایگزینی لوازم و تجهیزات ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی . منظور از قیمت جایگزینی ، هزینه جایگزین کردن اموال خسارت دیده به اموالی از همان نوع و همان درجه از بازدهی است . بیمه گذار متعهد است بیمه گر را از هر گونه افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده که تغییرات اساسی در دستمزدها یا قیمت ها بوجود آورده مطلع نماید لکن این تغییرات در صورتی معتبر است که از طرف بیمه گر در بیمه نامه منعکس گردد . اگر در هنگام وقوع حادثه معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می بایست بیمه شود ، غرامت قابل پرداخت به بیمه گذار بر طبق این بیمه نامه به تناسب اختلاف موجود بین مبلغ بیمه شده و مبلغی که باید بیمه شود کاهش می یابد این شرط نسبت به هر یک از اقلام مورد بیمه بطورجداگانه اعمال می شود .

شرط ۲ – اساس پرداخت خسارت

درصورت وقوع هر گونه خسارت یا زیان مشمول این بیمه نامه ، پرداخت خسارت بشرح زیر انجام خواهد گرفت :

الف – چنانچه خسارت قابل تعمیر باشد ، بیمه گر هزینه تعمیرات لازم را پس از کسر بازیافتی برای اینکه شیئی خسارت دیده به وضعیتی که بلافاصله قبل از حادثه داشته درآید ، پرداخت می نماید .

ب – در صورت از بین رفتن کلی ، ارزش شیئی خسارت دیده بلافاصله قبل از بروز حادثه پس از کسر بازیافتی ، پرداخت می گردد . لیکن این تعهد مشروط به رعایت شرایط و مقررات بیمه نامه و همچنین محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه گذار شده و جزء مبالغ بیمه شده نیز منظور شده باشد . غرامت در صورتی از طرف بیمه گر پرداخت می گردد که بیمه گذار صورت حساب یا اسناد و مدارک مثبته دیگری که حاکی از تعمیر یا جایگزینی باشد ، ارائه نماید .

کلیه اشیاء خسارت دیده قابل تعمیر ، تعمیر خواهد شد لکن چنانچه هزینه تعمیر مساوی یا بیشتر از ارزش واقعی شیئی خسارت دیده در لحظه حادثه باشد ، پرداخت خسارت بر اساس مقررات بند (ب) صورت خواهد گرفت . بیمه گر هزینه تعمیرات مقدماتی را نیز به عهده می گیرد مشروط براینکه چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعی باشد و موجب افزایش هزینه تعمیرات قطعی نشود بیمه گر تعهدی نسبت به هزینه هایی که به منظور تغییر ، افزایش کارائی و یا بهینه سازی انجام گیرد ، نخواهد داشت .

شرط ۳- بسط حدود تأمین

هزینه های اضافی برای کار در ساعات غیر عادی ( اضافه کاری ، کار در شب یا ایام تعطیل ) و حمل و نقل سریع ، فقط درصورتی مشمول این بیمه نامه خواهد بود که کتباً و به طور صریح مورد موافقت قبلی قرار گرفته باشد .

بخش دو بیمه نامه – مسئولیت مدنی

بیمه گر نتایج مالی خسارتهای ناشی از حوادث زیر را که طبق قانون ، موجب مسئولیت مدنی بیمه گذار شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با عملیات ساختمانی و نصب اقلام مورد بیمه مندرج در بخش یک بیمه نامه باشد تا مبلغ پیش بینی شده در جدول مشخصات که در طول بیمه در محل کار یا در محلهای مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران خواهد کرد .

الف – بیماری یا صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث اعم از اینکه منجر به فوت شده یا نشده باشد.

ب – خسارتهای وارده به اموال متعلق به اشخاص

چنانچه پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی بر طبق مقررات فوق الذکر مورد پیدا کند ، بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد .

الف – کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است .

ب – کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر بعهده گرفته است .

استثنائات ویژه بخش دو

بیمه گر غرامات بیمه گذار را در موارد زیر جبران نخواهد کرد :

 • فرانشیز پیش بینی شده در جدول مشخصات که در هر حادثه به عهده بیمه گذار است .
 • هزینه های مربوط به ساخت ، بازسازی ، بهینه سازی ، یا تعمیر یا جایگزینی هر شیئی یا هر کاری که بر طبق بخش یک بیمه نامه ، بیمه شده است یا می توانسته بیمه شود .
 • خسارتهای وارد به هر شیئی یا زمین یا ساختمان در نتیجه لرزش یا تضعیف یا فقدان تکیه گاه و همچنین خسارتهای مادی و صدمات جسمانی به اشخاص و به اموال که بوسیله یا در نتیجه هر یک از این عوامل وارد شود مگر آنکه طرفین قرارداد توافق خاصی در این مورد کرده باشند .
 • مسئولیت ناشی از عوامل زیر :

الف – صدمات جسمانی یا بیماری وارد به کارمندان و یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر مؤسسه دیگری که در طرح انجام کار مورد بیمه به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارد و همچنین اعضاء خانواده آنان .

ب – خسارتهای وارده به اموال متعلق به پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحب کار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام کار به موجب بخش یک یا قسمتی از آن دخالت دارند یاکارمندان یا کارگران این اشخاص و مؤسسات . همچنین خسارت وارد به اموالی که دراختیار یا در امانت یا تحت مراقبت آنان باشد.

پ – خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه مجاز برای عبور و مرور در جاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هواپیما .

ت – هرنوع موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آنکه بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت تحقق می یافت .

مقررات ویژه ای که نسبت به بخش دو اعمال می شود

 • هیچ نوع قبول مسئولیت ، پیشنهاد، وعده پرداخت و یا تسویه غرامتی از طرف بیمه گذار یا به نام بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر معتبر نخواهد بود . بیمه گر چنانچه بخواهد می تواند دفاع از بیمه گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هر گونه خسارتی را تسویه کند . برای جبران غرامت به نام بیمه گذار اقامه دعوی کند و اختیار مطلق دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هر گونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمک های لازم را در اختیار او بگذارد .
 • بیمه گر می تواند در مورد هر حادثه تا میزانی که برای غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلاً به این عنوان پرداخته است ) به بیمه گذار بپردازد یا هر مبلغ یا مبالغی که از میزان مذکور کمتر باشد و به دنبال وقوع حادثه ابراز گردد مورد تأمین قرار دهد . پس از چنین پرداختی ، بیمه گر از هر گونه تعهد موضوع این بخش در مورد چنین حادثه ای معاف خواهد بود .

  برای خرید آنلاین بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران کلیک کنید

   

dz64h8McBxtfYd6t0Hce1ioS