بیمه اسب

بیمه اسب

این بیمه قراردادی است که مالک اسب را در موارد بروز هزینه های احتمالی سنگین برای اسب تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه اسب 1 300x300 - بیمه اسب

این بیمه قراردادی است که مالک اسب را در موارد بروز هزینه های احتمالی سنگین برای اسب تحت پوشش قرار می دهد. پوشش بیمه اسب شامل هزینه های عادی نگهداری اسب مانند تغذیه، نگهداری، نعل بندی و … نخواهد بود، بلکه در موارد حوادث غیرمترقبه و هزینه های غیر عادی برای کمک به مالکین اسب پرداخت می گردد.

تعهدات بیمه اسب

1- مرگ اسب به شکل طبیعی و یا خلاص کردن
2- از دست دادن اسب به هر شکلی مانند گم شدن یا دزدیده شدن اسب

برای خرید آنلاین بیمه اسب کلیک کنید