بیمه درمان مسافرتی

بیمه درمان مسافرتی

(مسافرین عازم به خارج از کشور)

بیمه مسافرتی جهت آن دسته از اشخاصی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قـرار می گیرند.

ضمنا بیمه پارسیان به دارندگان حساب بانک پارسیان و سهامداران معادل 10 درصد تخفیف ارائه میدهد.

 

بیمه درمان مسافرتی 2 300x300 - بیمه درمان مسافرتی

برای خرید آنلاین بیمه درمان مسافرتی کلیک کنید

مزايا

الف) پوشش ها و مزاياي شخصي

1- هزينه هاي پزشکي و بستري در بيمارستان در خارج از کشور

در صورت بروز بيماري يا صدمات جسماني بيمه شده در خارج از کشور محل اقامت وي» شرکت امداد رسان« هزينه هاي معمول، متداول، لازم و معقول بستري در بيمارستان، جراحي، معاينات پزشکي و داروي تجويزي از سوي پزشک بيمه شده را، در مدت اعتبار و تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه تقبل خواهد نمود.

گروه پزشکي شرکت امدادرسان براي نظارت بر ارايه درمان شايسته به بيمه شده با مرکز درماني و پزشکان معالج تماس هاي تلفني لازم را برقرار خواهد نمود.

فرانشيز:  25يورو در هر مورد خسارت است (به استثناي صدمات جسماني و يا بستري شدن در بيمارستان بيش از 24 ساعت)

بيمه شده با توجه به منطقه سفر و ميزان حق بيمه پرداختي، مي تواند يکي از پوششهاي ذيل را خريداري نمايد:

-پوشش هزينه هاي پزشکي تا سقف 50000 يورو براي کليه کشورهاي جهان

-پوشش هزينه هاي پزشکي تا سقف 30000 يورو و 50000 يورو براي کليه کشورهاي اروپايي

-پوشش هزينه هاي پزشکي تا سقف 10000 يورو براي کشورهاي حوزه خليج فارس، ترکيه، خاورميانه و آفريقا

 

2- جابه جايي يا بازگرداندن بيمه شده به کشور در طول سفر در اثر بروز بيماري يا حادثه

در صورت بروز حادثه يا بيماري ناگهاني بيمه شده» شرکت امدادرسان« نسبت به انتقال وي به يک مرکز درماني مجهز و يا بازگرداندن وي به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعيت يا وخامت حال بيمه شده گروه پزشکي» شرکت امددرسان «در مورد مراکز درماني اي  ، که بايد بيمه شده به آن انتقال يابد و يا لزوم بازگرداندن وي به کشورش تصميم گيري خواهد نمود . سپس گروه پزشکي» شرکت امدادرسان« طي تماس هاي تلفني لازم با مراکز درماني و پزشکان معالج بيمه شده در مورد انتقال يا بازگرداندن وي با مناسبترين وسيله، تصميم گيري مي نمايد

در مورد حوادث جزيي و يا بيماري هايي که به صورت سرپايي مداوا مي شوند و به اعتقاد گروه پزشکي » شرکت امدادرسان « بازگشت بيمه شده به کشورش مورد نياز نباشد، انتقال وي به مکاني که کمک هاي پزشکي کافي در دسترس باشد، به وسيله آمبولانس يا ساير وسايل نقليه انجام خواهد گرديد.

3- پرداخت هزينه هاي فوري دندانپزشکي

» شرکت امدادرسان «در صورت نياز، هزينه هاي فوري دندانپزشکي را به بيمه شده در خارج از کشور محل اقامت وي تا سقف 400 يورو در بيمه نامه 50000 يورويي، تا سقف 200 يورو در بيمه نامه 30000 يورويي و تا سقف 150 يورو در بيمه نامه 10000يورويي پرداخت مي نمايد.

فرانشيز: 25 يورو در هر مورد خسارت دندانپزشکي است. اين هزينه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشيدن دندان محدود مي گردد.

4- بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده به کشور

به محض بستري شدن بيمه شده به دليل بيماري ناگهاني و يا حادثه به مدت بيش از 10 روز و يا فوت وي» شرکت امدادرسان « هزينه بازگشت يک نفر از اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده به کشور مبدا )محل اقامت( را در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي خود و يا وسيله نقليه اي که در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

5- بازگرداندن جسد متوفي

در صورت فوت بيمه شده » شرکت امدادرسان «  تمهيدات لازم براي انتقال و بازگرداندن جسد وي را اتخاذ نموده و هزينه هاي مربوط به انتقال جسد بيمه شده به کشور محل اقامت وي را تقبل مي نمايد.

تبصره: پرداخت هزينه هاي مربوط به خاکسپاري يا مراسم ترحيم از اين پوشش مستثني مي باشد.

6- سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل خانواده

در صورتي که بيمه شده به علت حوادث يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، بيشتر از 10 روزدر بيمارستان بستري شود» شرکت امدادرسان « مخارج انتقال يکي از اعضاي بلافصل خانواده وي را از کشور محل اقامت بيمه شده، از جمله هزينه رفت و برگشت به محل بستري شدن و مخارج اقامت تا سقف 85 يورو براي هر روز، حداکثر به مدت 10 روز و تا مبلغ 850 يورو پرداخت خواهد نمود.

7- بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي نزديک خانواده

هنگامي که بيمه شده به دليل فوت يکي از اعضاي خانواده (تا بستگان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وي قادر به سفر با وسيله نقليه شخصي خود و يا وسيله نقليه اي که براي سفر اجاره شده است، نباشد. “شرکت امدادرسان “هزينه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بيمه شده مي بايست دلايل، اسناد يا گواهي هايي که موجب توقف سفر وي شده است(گواهي فوت) را به «شرکت امدادرسان» ارایه نماید.

8- تحويل دارو

» شرکت امدادرسان «هزينه هاي ارسال اضطراري دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بيمه شده در خارج از کشور (مقصد بيمه نامه) را، در صورتي که توسط پزشک معالج وي حتي پيش از سفر تجويز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.

9- ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري

«شرکت امدادرسان» مسئوليت ارسال پيام هاي اضطراري بيمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش اين بيمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضاي بيمه شده» شرکت امدادرسان «اطلاعات عمومي مراجع درماني نظير نام پزشکان، متخصصين، دندانپزشکان يا پيراپزشکان نزديک به محل، نشاني بيمارستانها، مراکز پزشکي، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناي مراکز تشخيص درماني در اختيار بيمه شده قرار خواهد داد.

10- حواله تضميني وجوه نقد

«شرکت امدادرسان» وجوه مربوط به هر نوع وثيقه قانوني از جانب بيمه شده تا سقف حداکثر 850يورو را حواله خواهد نمود. بيمه شده مي بايست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمي. » شرکت امدادرسان « در ايران به صورت چک بانکي، حواله يا پول نقد به سپرده گذارد.

11- حواله وجه نقد

چنانچه بيمه شده در طول مسافرت به خارج از کشور در نتيجه سرقت، مفقود شدن بار، بيماري يا حادثه (که مي تواند از طريق مدارك مربوطه نظير رسيد، تاييديه، شکوائيه رسمي و… به اثبات برسد) پول نقد خود را از دست بدهد «شرکت امدادرسان» به شرط سپرده گذاري مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکي، حواله يا پول نقد در دفتر رسمي خود در ايران نسبت به حواله حداکثر 850 يورو اقدام خواهد نمود.

12- فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور

در صورت فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه بيمه شده در خارج از کشور محل اقامت دائم بيمه شده و در منطقه تحت پوشش بيمه نامه » شرکت امدادرسان « ، هزينه هاي لازم براي تهيه گذرنامه، گواهينامه رانندگي، شناسنامه المثني و يا مدارك کنسولي مشابه تا سقف200 يورو را تقبل خواهد نمود.

13- معاضدت حقوقي

» شرکت امدادرسان «هزينه هاي دفاع قانوني در مقابل اشخاص ثالث در دعاوي کيفري و مدني ناشي از حوادث رانندگي در خارج از کشور (در منطقه تحت پوشش بيمه نامه) را تا سقف حداکثر 1500يورو يا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوي) پوشش خواهد داد.

ب : پوشش ها و مزاياي مربوط به بار همراه مسافر

پرداخت هزينه هاي مربوط به بار و مايملک شخصي بيمه شدگان مطابق فهرست مندرج در بند ب براساس شرايط زير صورت مي گيرد:

تذکر مهم : اصل تاييديه حمل بار يا شکواييه مويد وقوع فقدان يا حادثه براي بار در کليه موارد مي بايست به «شرکت امدادرسان» ارايه شود.

1- جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما

در صورت فقدان بار ثبت شده توسط شرکت هواپيمايي حامل » شرکت امدادرسان« علاوه بر خسارتي که حامل ملزم به پرداخت آن است، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر 200 يورو براي مجموعه بار و لوازم تحويل شده به هواپيما به بيمه شده پرداخت خواهد نمود. به همين منظور بيمه شده بايد فهرستي از مشخصات و محتويات، از جمله قيمت و تاريخ خريد تخميني هر قلم کالا و هم چنين ميزان خسارت پرداختي توسط شرکت حامل را به «شرکت امدادرسان»  ارايه نماید.

پرداخت خسارت براساس روش توصيه شده به وسيله سازمان هاي بين المللي حمل بار محاسبه خواهد شد.

حداقل زمان لازم براي مفقود دانستن دايم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعيين مي شود و از 21 روز کمتر نمي باشد. پول، جواهرات، کارتهاي اعتباري و نقدي و هرگونه سند از شمول اين تعهد مستثني مي باشند.

2- جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر

در صورتي که بار همراه مسافر ثبت شده باشد» شرکت امدادرسان «  هزينه تاخير در ورود بار همراه وي را مشروط به آن که شرکت هواپيمايي مربوطه وابسته به«ياتا» باشد، پس از گذشت حداقل 6 ساعت تاخير، براي خريد ملزومات اساسي حداکثر تا سقف 100يورو پوشش مي دهد.

در کليه موارد، اسناد مويد وقوع حادثه که به تاييد شرکت هواپيمايي مربوطه رسيده باشد، مي بايست منضم به درخواست بيمه شده باشد.

3- يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي

«شرکت امدادرسان» راهنمايي هاي لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت يا فقدان بار و ملزومات شخصي را به بيمه شده ارايه نموده و براي يافتن آن همکاري خواهد نمود. در صورت يافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر بيمه شده يا کشور محل اقامت وي بر عهده خواهد گرفت. در اين صورت بيمه شده متعهد به عودت خسارت دريافتي در زمينه فقدان بار براساس اين بيمه نامه خواهد بود.

ج : پوشش تاخير در حرکت

پس از خروج بيمه شده از ايران و شروع اعتبار بيمه نامه ، در صورتي که وسيله نقليه عمومي مورد استفاده بيمه شده حداقل 6 ساعت تاخير حرکت داشته باشد» شرکت امدادرسان « به شرط ، ارايه نسخه اصلي صورت حساب هاي مربوطه، هزينه هاي اضافي تقبل شده به دليل اين تاخير )از قبيل هزينه هاي حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنين غذا( تا سقف هاي مندرج در موارد زير را به وي جبران خواهد نمود:

  1. در صورتي که تاخير بيش از 6 ساعت باشد، تا سقف 45يورو .
  2. در صورتي که تاخير بيش از 12 ساعت باشد، تا سقف 45 يورو اضافه بر بند يک.
  3. در صورتي که تاخير بيش از 18 ساعت باشد، تا سقف 45 يورو اضافه بر بند دو.
  4. در صورتي که تاخير بيش از 24 ساعت باشد، تا سقف 45 يورو اضافه بر بند سه.

حداکثر سقف تعهد بابت کليه موارد فوق 180 يورو مي باشد، هرگونه تاخير ناشي از اعتصاب کارکنان شرکت هواپيمايي فرودگاههاي مبدا و مقصد و يا شرکت هاي خدماتي طرف قرارداد آن ها و همچنين تاخيرهاي مربوط به پروازهاي چارتر و غير عادي از اين تعهد مستثني مي باشند. شراط و محدوديتهاي مربوط به بند ج (تاخير در حرکت) عبارتند از:

1- پيش از آنکه درخواست خسارتي به موجب اين بخش از بيمه نامه مورد بررسي قرار گيرد، بيمه شده مي بايست تاييديه کتبي در مورد تاريخ و زمان حرکت و دلايل تاخير را از شرکت حامل يا نمايندگان آن ها دريافت نمايد.

2- خسارت هاي مربوط به اين بخش از تعهدات از زماني که به موجب تاييديه رزرو جا، براي حرکت بيمه شده مقرر بوده است محاسبه خواهد گرديد.

وظايف بيمه گذار

1- در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئوليت» شرکت امدادرسان« .مشروط به تقاضاي بيمه شده نسبت به غرامت يا منافعي است که تابع شرايط اين بيمه نامه باشد.

2- در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از اين بيمه نامه، بيمه شده موظف است:

الف- هرگونه تمهيدات لازم براي به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ نمايد.

ب- ضمن تماس تلفني در اسرع وقت با» شرکت امدادرسان « از طريق شماره هاي مرکز پاسخگويي 24 ساعته که در برگه بيمه نامه درج شده است، خسارت را اعلام و منافع مورد نياز را مشخص نمايد.

ج- کليه اطلاعات مربوطه شامل نام کامل بيمه شده ،شماره و تاريخ اعتبار بيمه نامه ،شماره گذرنامه ،نشاني محل اقامت در خارج از کشور و شماره تماس ، شرح مختصر حادثه ، بيماري و نوع کمک مورد درخواست را در اختيار. » شرکت امدادرسان « قرار دهد

د- هيچ گونه مسئوليتي را در قبال تعهدات بيمه گر نپذيرد.

ه- .در موارد بستري ،حداکثر ظرف مدت 168 ساعت (هفت روز) از زمان بستري شدن و يا مشاوره پزشکي و قبل از ترخيص ،مراتب به شرکت امداد رسان اعلام گردد.خسارت اعلام شده پس از اين مهلت ، منتفي تلقي شده و مورد قبول شرکت کمک رسان نخواهد بود

و- در تمام موارد ،شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج ،تاريخ و نوع وسيله حمل را تعيين مي کند.حمل و نقل پزشکي و يا بازگردانيدن به کشور با آمبولانس هوايي محدود به حمل داخل يک قاره است. زمانيکه شرکت کمک رسان ، هزينه حمل و نقل بيمه شده را پرداخت مي نمايد ، بيمه شده مي بايست قسمتي از بليط خود را که از آن استفاده نشده است به شرکت کمک رسان واگذار نموده و يا معادل ريالي آن را پرداخت نمايد.

3- در صورتي که هر يک از خدمات منافع مشمول اين بيمه نامه قبلا تحت پوشش بيمه ديگري قرار گرفته باشد «شرکت امدادرسان» مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

4- «شرکت امدادرسان» هرگونه هزينه اي را که از پيش مورد تصويب قرار نگرفته، جبران ننموده و يا جبران آن را مورد بررسي قرار نخواهد داد

5- بيمه گذار مي بايست از هر عملي که اقدام شرکت کمک رسان را عليه مسئول حادثه (در صورت وجود) مشکل و نامقدور مي سازد خودداري نمايد.

6- بيمه گذار مي بايست کليه مدارك و مستندات لازم را براي بازيافت خسارت از منابع مربوطه ،تهيه و در اختيار شرکت کمک رسان قرار دهد.

7- تيم پزشکي و يا نمايندگان شرکت کمک رسان بايد به بيمه شده دسترسي داشته باشند تا بتوانند از اوضاع وي ارزيابي دقيق به دست آورند.در صورتي که اين دسترسي وجود نداشته باشد و يا از آن ممانعت شود (مگر در موارد قابل قبول) بيمه شده مشمول خدمات نخواهد بود.

هزينه هاي از پيش تصويب شده مي بايست شامل خسارت دريافتي از «شرکت امدادرسان» پیش از ارسال رسيدهاي رسمي و نامه حاوي دلايل و شرايط عدم دريافت مستقيم هزينه هاي ادعايي «خدمات از شرکت امددرسان» باشد.

 

ضمنا بیمه پارسیان به دارندگان حساب بانک پارسیان و سهامداران معادل 10 درصد تخفیف ارائه میدهد.

 

برای خرید آنلاین بیمه درمان مسافرتی کلیک کنید