بیمه شکست ماشین آلات

بیمه شکست ماشین­ آلات

Machinery Breakdown

(M.B) 

بیمه خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از شکست ماشین‌آلات و شکست ابزارهای مکانیکی و الکتریکی داخل یا خارج آنها

بیمه مهندسی شکست ماشین آلات 300x300 - بیمه شکست ماشین آلات

برای خرید آنلاین بیمه  شکست ماشین­ آلات کلیک کنید

 تعریف بیمه MB

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه EAR قرار گیرند در زمان بهره‌برداری می توانند تحت پوشش بیمه MB قرار داده شوند. بعبارتی این بیمه خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ناشی از شکست ماشین‌آلات و شکست ابزارهای مکانیکی و الکتریکی داخل یا خارج آنها را جبران مینماید.

 مدت بیمه MB

حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.

 پوششهای بیمه MB

1 – اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین آلات که در زمان بهرهبرداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.

2 – معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌گری

3 – اجرای نادرست کار

4 – از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز

5 – اتصال کوتاه ، نوسان برق ، قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

6 – کم شدن آب در دیگهای بخار ، انفجار دیگهای بخار ، انفجارات فیزیکی

7 – یخ‌زدگی ، یخ شناور

8 – غفلت ، عدم مهارت ، سهلانگاری

9 – شکست مکانیکی یا الکتریکی

10- اشکال در سیستم روغنکاری یا خنککاری

11- سقوط ، تصادم ، واژگونی

12- خرابکاری غیر گروهی

13- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

 استثنائات بیمه MB

مطابق موارد مندرج در بیمه نامه MB که اهم آن عبارتند از خسارت وارد به ابزارهای قابل تعویض مانند قالبها، سیل، آتش‌سوزی، سرقت، طوفان، زلزله، انفجار شیمیائی، خساراتی که سازنده، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد، خساراتی که در زمان شروع بیمه‌نامه وجود داشته است، اعمال عمدی بیمه‌گذار یا کارکنان وی، جنگ، واکنشهای هسته‌ای، فرسودگی و پارگی، سائیدگی، خوردگی، زنگ‌زدگی، جرم‌گرفتگی و …

 مدارک لازم برای ارائه نرخ و شرایط در بیمه MB

  • پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضای بیمه گذار
  • لیست ماشین‌آلات مورد بیمه با مشخصات (شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال و ارزش جایگزینی)

 

 سرمایه مورد بیمه در بیمه MB

ارزش ماشین آلات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)

 فرانشیز بیمه MB

– خسارت مادی 10% هر خسارت  در هر حادثه

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

 نکات مهم در بیمه MB

1) پوشش بیمه ای MB تنها پس از نصب و تست عملکرد صحیح ماشین آلات آغاز میگردد.

2) مشخصات هریک از ماشین آلات باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال باشد.

3) بیمه گذار میتواند ماشین آلات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآن صورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

4) اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (قیمت کارکرده) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.

5) کلیه هزینه های نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه می باشد.

6) بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر آتش‌سوزی یا سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.

7) بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمه ای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 302 به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).

 

 

برای خرید آنلاین بیمه  شکست ماشین­ آلات کلیک کنید