بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه نامه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار

در قبال اشخاص ثالث

 مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث ( همسایه ها و عابرین ) در حین اجرای عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی،و مراحل احداث بنای جدید

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی کلیک کنید

 

تعهدات بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

۱- فوت
۲- نقص عضو
۳- هزینه های پزشکی
۴- خسارت مالی
در این بیمه نامه خسارت های زیر نیز تحت پوشش خواهد بود :
• نشت یا ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث
• ریزش ساختمان های مجاور در اثر گود برداری
• خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمان های مجاور در اثر ریزش
• خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
• خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
• خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
• خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)
• خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
• خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند
• خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی کلیک کنید