بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی

شما با اختصاص بخش کوچکی از درآمد خود به این نوع بیمه قادر خواهید بود بدون هزینه های سنگین وقوع حوادث غیر مترقبه را جبران نمایید.

بیمه حوادث گروهی 2 300x300 - بیمه حوادث گروهی

برای خرید آنلاین بیمه حوادث کلیک کنید

یکی از قدیمی ترین بیمه ها بیمه حوادث است. در قرون وسطی جوامع صنفی مانند شرکتهای تعاونی امروزی در موقع بروز حادثه به افراد خود کمک و یاری می نمودن و خسارت آنان را نیز جبران می کردند.مثلا اگر یکی از اعضاء فوت می گردد به بازمانده او کمک مالی می شد و یا اگر شخصی به علت حادثه ناشی از کار دچار از کارافتادگی می گردید سایر اعضا،صنف مبلغی به وی می پرداختند. انقلاب صنعتی اروپا در قرن نوزدهم میلادی باعث پیشرفت سریع این نوع  از بیمه گردید.بیمه های حوادث به مرور تکامل یافت تا اینکه امروزه پوشش اصلی بیمه های حوادث شامل فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم می باشد.

تعریف حادثه 

هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده  گردد.

تعریف ییمه حوادث

بیمه نامه حوادث یکی از انواع بیمه نامه های اشخاص می باشد که بیمه شده را در مقابل خطرات ناشی از حوادث پوشش می دهد که در صورت فوت بیمه شده از کل سرمایه بیمه به ذینفع بیمه شده پرداخت می گردد .

در صورت بروز از کارافتادگی کلی و دائمی ناشی از حادثه نیز صد در صد سرمایه بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد .

در صورت بروز نقص عضو و یا از کارافتادگی جزثی و داثمی ناشی از حادثه درصدی از سرمایه بیمه به شخص بیمه شده پرداخت می گردد. جبران هزینه های پزشکی ناشی از حاذثه نیز یکی دیگر از پوششهای قابل اراثه  در این بیمه نامه می باشد.

تعریف نقص عضو و از کار افنادگی 

عبارتست از تغییر ماهیت عضوهای بدن به طور مختلف که اهم انها عبارتند از کوتاه شدن و قطع جزئی و یا کلی از عضو بدن از نظر بیمه حوادث نقص عضو و از کارافتادگی جزئی محدود به عضو هر یک از اعضا، بدن بیمه شده است مثلآ نقص عضو یک دست یا یک بند  انگشت.

نقص عضو و از کارافتادگی کلی محدود است به نقص عضو قطعی دو عضو اصلی بدن مانند دو دست ، دو پا . دو چشم ، یک دست و یک پا،یک دست و یک چشم و یک چشم ویک پا.

تعریف بیمه هزینه پزشکی در بیمه نامه حوادث

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه های سرپائی و بیمارستانی که در صورت تحقق خطرات موضوع  بیمه نامه ، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد.

هزینه های پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر

 1. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه و یا حداکثرهزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد .
 1. هزینه پزشکی که بیمه شده ظرف مدت دو سالی از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است .

نکته :

 1. بیمه گر می تواند به تشخیص خود مدارک پزشکی بیمه شده را بررسی نماید و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق بعمل آورد
 2. مجموعه حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می افتد . یک حادثه محسوب می گردد .
 3. هزینه مسافرت بیمه شده به منظور معالجه در مواردیکه طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه در منطقه نباشد، قابل پرداخت می باشد.
 4. بیمه شده هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش نمی باشد .

تعریف بیمه غرامت روزانه عمومی بیمه نامه حوادث

 1. از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطرموضوع بیمه به تشخیص پزشک ، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد .
 1. غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کارافتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد .

تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه

 1. تعهد بیمه گر در مورد غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثرظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه شده گردد.  بیمه گر پس از انقضاء ، مدت یاد هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نامه نخواهد داشت.
 1. بیمه گر درصورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که از کارافتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد .
 2. تعهد بیمه گر در خصوص غرامت روزانه عمومی از ششمین روز از کارافتادکی موقت شروع و حداکثر به مدت یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت .
 3. چنانچه از کار افتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد تعهد از چهارمین روز از کارافتادگی شروع و حداکثر به مدت همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت .

بیمه شده هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش نمی باشد .

سایر شرایط

مجموعه حوادثی که ظرف مدت هغت روز متوالی اتفاق می افتد یک خطر محسوب می گردد .

تعریف: بیمه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان بیمه نامه حوادث

 1. از کارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روحی بیمه شده است که در اثر تحقق خطرموضوع بیمه به تشخیص پزشک ، بیمه شده  را از انجام وظایف شغلی باز می دارد .
 1. غرامت روزانه بستری شدن بیمه شده در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده دربیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد

تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان

 1. تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه بستری در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت بیمه نامهتحقق یافته و حداکثر ظرف مدت یک سالی از تاریخ موقوع حادثه منجر به از کارافتادگی موقت بیمه گر گردد . بیمه گرپس از انقضا مدت یاد شده هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت غرامت موضوع این بیمه نامه نخواهد داشت .
 1. تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت 90 روز ادامه خواهد یافتبیمه شده هنگام رانندگی در صورت نداشتن گواهینامه مجاز و معتبر تحت پوشش نمی باشد .

خطرات بیمه شده

تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد:

الف- غرق شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار یا مواد خورنده مانند اسید.

ب- ابتلا به هاری، کزاز و سیاه زخم.

ج- دفاع مشروع بیمه شده.

د- اقدام به نجات اشخاص و اموال خطر.

تغییرخطر

هرگاه در جریان مدت بیمه، در شغل یا فعالیت های دیگر بیمه شده تغییری حاصل شود، بیمه شده یا بیمه گذار موظفند بیمه گر را از تغییرات حاصل، حداکثر ظرف مدت ده روز آگاه سازند.

در صورت تغییر خطر، بیمه گر حق بیمه متناسب برای مدت باقیمانده پیشنهاد می نماید. در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه تعدیل شده توافق نمایند هر یک از طرفین حداکثر ظرف مدت ده روز می توانند بیمه نامه را فسخ نمایند.

اصل حسن نیت

بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند .

اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدآ از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمدآ بر خلاف واقع اظهار بنمایند ، بیمه نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده و یا بر خلاف واقع اظهار شده ، هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

استثنائات

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است .

الف – خود کشی و یا اقدام به آن .

ب- صدمات بدنی که بیمه شده عمدآ موجب آن می شود .

ج- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .

د- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن

ه- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده

و- انواع بیماری

ز- ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .

ح- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصرآ متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینغع در سرمایه بیمه خواهد شد .

ط- حوادث ناشی از رانندگی توسط شخص بیمه شده در صورتیکه بیمه شد. دارای گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده نباشد .

خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است .

الف – جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ،کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی

ب- زمین لرزه ، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای

ج – ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، سوارکای ، قایقرانی ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای )، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ( به استثنا، هلیکوپتر نظامی )، غواصی ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور هدایت موتور سیکلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اکتشافی ، غیر تجاری

حوادث دفترچه ای

حوادث دفترچه ای جهت تسهیل در امر صدور و بازاریابی به صورت دفترچه های سه برگی با سرمایه های 50.000.000 ، 70.000.000 ، 100.000.000 ریال با حق بیمه های ثابت چاپ گردیده اند تا به راحتی در دسترس مشتریان قرارگیرد .بیمه  نامه های دفترچه ای می بایست در پایان روز در اختیار واحد مدور مربوطه قرار گیرد تا ثبت سیستم شود.

در حوادث دفترچه ای اگر شغل بیمه شده دارای طبقه خطر ١ ، ٢ یا ٣ باشد ،آنگاه طبقه خطر شغلی باید حوادث دفترچه ای یک  انتخاب شود.و در صورتیکه طبقه خطر ۴ و ۵ باشد حوادث دفترچه ای دو انتخاب میگردد. لازم به ذکر است که در هنگام ورود اطلاعات ،با ورود نام شغل بیمه شده ، طبقه خطر شغلی مناسب به صورت اتوماتیک انتخاب میگردد .

 

 

برای خرید آنلاین بیمه حوادث کلیک کنید