بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

موضوع بیمه نامه پــول موجود در صنــدوق و پول در گردش و شامل اسکناس ، سکه و مسکوکات گرانبها، چک های بانکی و تمبرهای ماليـاتی است .

پول در صندوق و گردش 300x300 - بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

برای خرید آنلاین بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش کلیک کنید

پوشش های بيمه نامه پول در گردش

1- جبران خسارت ناشی از خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه
2- سرقت شامل مسلحانـــه و غير مسلحانــه توأم با جبر و عنف که در حين نقل و انتقال پول حادث شود.

پوشش های بيمه نامه پول در صندوق

1- خسارات ناشی از سرقت با شکست حرز و یا اقدام به سرقت با شکست حرز مربوط به پول موجود در خزانه و صندوق يا صندوقهايی که مشخصات آنها در بيمه نامه اعلام شده است
2- خسارت های مربوط به اقدام به سرقت