بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش

موضوع بیمه نامه پــول موجود در صنــدوق و پول در گردش و شامل اسکناس ، سکه و مسکوکات گرانبها، چک های بانکی و تمبرهای مالیـاتی است .

برای خرید آنلاین بیمه نامه پول در صندوق و پول در گردش کلیک کنید

پوشش های بیمه نامه پول در گردش

۱- جبران خسارت ناشی از خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه
۲- سرقت شامل مسلحانـــه و غیر مسلحانــه توأم با جبر و عنف که در حین نقل و انتقال پول حادث شود.

پوشش های بیمه نامه پول در صندوق

۱- خسارات ناشی از سرقت با شکست حرز و یا اقدام به سرقت با شکست حرز مربوط به پول موجود در خزانه و صندوق یا صندوقهایی که مشخصات آنها در بیمه نامه اعلام شده است
۲- خسارت های مربوط به اقدام به سرقت