39 1 - بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تورهای گردشگری

بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تورهای گردشگری

بیمه نامه مسئولیت مدنی مجریان اردو و تورهای گردشگری در قبال شرکت کنندگان

مخاطیبن این بیمه نامه کلیه آژانس های مسافرتی می باشند که مالکیت تورها زیارتی و سیاحتی را به عهده دارند.

تعهدات بیمه نامه
۱- جبران خسارت فوت
۲- جبران خسارت نقض عضو
۳- جبران هزینه های پزشکی