بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

در قبال فراگیران و اشخاص ثالث

موضوع بیمه نامه

جبران خسارت‌هاي جاني و هزینه های پزشکی احتمالي ناشی از مسئولیت مدیران مراکز آموزشی براي افراد در مراكز آموزشي

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی1 300x300 - بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

 

موضع بیمه عبارت است از :

بيمه مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال فراگيرندگان و اشخاص ثالث، بدين معنا كه چنان چه در نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه گذار خسارت جاني به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه گذار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته شود بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار طبق شرايط و مفاد بيمه نامه، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

موارد زیر در محاسبه حق بیمه و صحت بیمه نامه حائز اهمیت می باشد:

1- حق بیمه بر مبنای تعداد صندلی های مرکز آموزشی محاسبه می گردد

2- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷی از زد و خورد (ﻧﺰاع و درﮔﻴﺮي) اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ

3- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻨﺒﻴﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺳﺖ

4- ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﺧل ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

5- ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺒﻲ دﻳﮕﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

6- تورهای یک روزه با پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه توسط بیمه گذار تحت پوشش قرار میگیرد در صورتی که بیمه گذار قبل از حرکت نام شرکت کنندگان و زمان و مکان تور را کتبا به بیمه گر اعلام نموده باشد تا نسبت به صدور الحاقیه اقدام نماید

شرکت خدمات بیمه ای گسترش فروش فردا با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری و تلفیق متخصصان فن آوری اطلاعات در کنار تجربه و تخصص کارشناسان مجرب صنعت بیمه ، موفق به راه اندازی سامانه خرید آنلاین بیمه مسئولیت پارسیان شده است و امکان سفارش انواع خدمات بیمه بصورت آنلاین را فراهم نموده است و تلاش دارد تا به هدف اصلی خود که جلب رضایت تمامی مشتریان و بیمه گذاران محترم می باشد نائل گردد و در امر پاسخ گویی نیاز بازار صنعت بیمه ای کشور تمامی تلاش خود را نموده است.

جهت ثبت خرید بیمه مسئولیت پارسیان در سایت این شرکت به آدرس www.gostareshins.com اقدام نمایید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پس از بررسی و کارشناسی، با شما تماس خواهند گرفت. پس از آن بیمه نامه بوسیله همکاران این شرکت بصورت رایگان و با هماهنگی قبلی تقدیم شما خواهد شد.

 

 

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی کلیک کنید