منشور اخلاقی بیمه پارسیان

منشور اخلاقی بیمه پارسیان

پايبندي به مقررات و تعهدات

1 – احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم‌تلاش براي بي‌اثر كردن آنها،

2 – برخورد با همكاران و واسطه‌هايي كه از طرق غيراخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي‌پردازند؛

3 – عدم‌چشم‌پوشي نسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هرگونه فساد؛

4 – پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان؛

5 – پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛

6 – رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروزي از اصول بيمه‌گري، به‌ويژه در تعيين نرخ و شرايط

عدالت و انصاف

7 – تعيين دستمزد همكاران به‌صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط؛

8 – رفتار منصفانه با مشتريان و طرف‌هاي تجاري در همه جوانب؛

9 – پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غيراخلاقي و غيرصادقانه؛

10 – تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني، معقول، منصفانه و در خور شرايط بيمه بدون تاثير از رقبا؛

شفافيت و صداقت

11 – صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارش‌هاي فريب‌دهنده، پنهان‌كاري و حذف هدفمند برخي از اطلاعات؛

12 – خودداري از ارائه اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع‌رساني؛

13 – انتشار مستمر اطلاعات دقيق مالي و ويژگي‌هاي حرفه‌اي خود به صورت واقعي؛

14 – اطلاع‌رساني به موقع به بيمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات؛

15 – توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديت‌هاي دريافت خسارت؛

16 – برقراري روابط شفاف با مشتري به‌گونه‌اي كه امكان هيچ نوع سوء‌استفاده نباشد؛

حفظ كرامت انساني

17 – خودداري از تقديم و دريافت مسرفانه هديه و برگزاري بيش از حد برنامه‌هاي سرگرمي و تفريحي براي طرف‌هاي تجاري؛

18 – انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه‌اي متعهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشا و پرداخت‌هاي غيرموجه مبرا مي‌باشند؛

19 – محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان؛ همكاران ورقبا؛

رعايت حقوق اجتماعي

20 – احترام به منزلت و حقوق انساني و شهروندي افراد و پاسداري از آن؛

21 – احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتريان؛

22 – سلوك و عدم‌كينه‌توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي‌گويند و عملكردها را نقد مي‌كنند؛

23 – مقابله با پولشويي و هر گونه‌ فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه‌هاي سازمان‌يافته باشد؛

24 – پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار؛

25 – همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO ) و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي‌‌شد؛

26 – پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز؛ 27 – احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان.