نمایندگی فروش بیمه های زندگی

مطابق با ماده 7 آیین نامه شماره 96 بیمه مرکزی (نمایندگی فروش بیمه های زندگی) که اعلام می دارد: موسسه بیمه مجاز است آموزش، هدایت و کنترل نمایندگان فروش موضوع این آیین نامه را به نماینده بیمه موضوع آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (شماره 75) واگذار نماید و با موافقت مدیریت محترم بیمه های عمر انفرادی و تایید نهایی مدیر عامل محترم شرکت بیمه پارسیان، شرکت نمایندگی بیمه گسترش فروش فردا،  جذب، آموزش و هدایت متقاضیان فعالیت با آیین نامه مذکور را از مورخ آبان 1398 آغاز نمود.متقاضیان می توانند جزئیات و شرایط را از از طریق لینک زیر بررسی و ثبت نام غیر حضوری نمایند