بیمه پارسیان

بیمه پارسیان

باراتری در بیمه باربری

باراتری در بیمه باربری

از جمله خطرهای بیمه پذیر در بیمه های باربری است. هر نوع خطا و تخطی فرمانده یا خدمه کشتی (عمدی یا بر اثر غفلت و بی احتیاطی) است که به کشتی یا کالا، یا هر دو زیان می رساند. خطای فرمانده یا کارکنان کشتی هنگامی باراتری به شمار می رود که برای ادای وظایف مربوطه از آنها صادر شود. بنابراین هرگاه در انجام اموری که به دریانوردی و کشتیرانی مربوط نمی شود مرتکب خطا شوند، خطای آنها بیمه گر باراتری را متعهد نمی کند. کارکنان کشتی شامل خدمه دریایی (افرادی که روی کشتی در دریا کار می کنند می شود؛ از این رو، کسانی که در استخدام مالک کشتی هستند و در خشکی کار می کنند جزو کارکنان کشتی به شمار نمی آیند و در نتیجه خطای آنها باراتری محسوب نمی شود.

بیمه های مسئولیت مدنی عمومی

بیمه های مسئولیت مدنی عمومی

 

براساس ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی به واسطه بی احتیاطی بی مبالاتی، عدم مهارت کافی باعث فوت، نقص عضو و یا خسارات مالی به شخص دیگر گردد، محکوم به جبران خسارت خواهد بود. بر همین اساس در مواردی که امکان اسیب رساندن به اشخاص ثالث (به غیر از کارکنان و افراد مرتبط با حرفه یا فعالیت کارفرما) در حین انجام کار وجود داشته باشد بیمه مسئولیت مدنی عمومی این خسارات را جبران خواهد نمود.

به عبارت دیگر خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می گردد و به موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می شوند را مسئولیت مدنی عمومی می نامند.

در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان همان طور که اشاره شد، افرادی که دچار زیان و خسارت قرار می گرفتند از نظر بیمه گران کاملا مشخص بودند و کارفرما دقیقا می دانست چه فرد یا افرادی یا در چه محل آنان را بیمه خواهد داد و یا در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان یا پیراپزشکان که در قسمت های بعدی بیشتر از آن صحبت خواهد شد، تمامی بیمارانی که به پزشک مورد بیمه (بیمه گذار) مراجعه نموده اند و دچار آسیب جانی شده اند آشکار و مشخص می باشد. ولی در هنگام کار و فعالیت روزمره ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی به فرد یا افرادی از جامعه خساراتی وارد نمایند که شاید آنان را تاکنون ندیده و یا درباره آنان حتی یک بار هم نشنیده باشند. در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی افرادی که فعالیت آنها در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و یا مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان قرار نمی گیرند و مطابق قوانین عمومی کشور به خصوص قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و تعریف کلی ماده یک آن تحت پوشش قرار می گیرند. از انواع این بیمه نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود اما باید به خاطر داشت این نوع بیمه انواع بسیار گسترده ای دارد و این صرفا چند نمونه آن است:

 

مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ ها در قبال مراجعین و اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی نصابان تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

مسئولیت مدنی مدیران سالن ها و مجموعه های ورزشی

مسئولیت مدنی مسئولین فنی کلینیک ها و بیمارستانها

مسئولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و اماکن اقامتی

مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو

مسئولیت جامع شهرداری

سایر

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت در بیمه آتش سوزی می شود

 

در موارد زیر بیمه گر می تواند پرداخت خسارت مربوط به بیمه آتش سوزی را رد کند یا آن را به نسبت درجه و تقصیر ذوی الحقوق، اعم از بیمه گذار یا قائم مقام او، کاهش دهد.
١. هرگاه حادثه بر اثر تقصیر ذوی الحقوق، اعم از بیمه گذار یا قائم مقام او، روی داده باشد.
۲. هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل نکرده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید.
در این ماده دو نکته قابل بررسی است:
الف) شناخت ذوی الحقوق و به عبارت دیگر اینکه چه اشخاصی می توانند در بیمه ذوی الحقوقی شناخته شوند.
در این مورد ذوی الحقوق در اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر شناخته می شوند:
ذوی الحقوق اشخاص حقیقی عبارت اند از: بیمه گذار، ذی نفع، مرتهن و شریک یا شرکای بیمه گذار (به نسبت سهم شان در رابطه با موضوع و مورد بیمه..
ذوی الحقوق اشخاص حقوقی عبارت اند از: اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل بازرس و همچنین شرکا و سهامداران به نسبت سهم شان در رابطه با موضوع و مورد بیمه؛ بنابراین همسر و فرزندان و اعضای خانواده، هریک از نامبردگان که هیچ گونه سهمی در مالکیت مورد بیمه با اداره مؤسسه حقوقی نداشته باشند ذوی الحقوق تلقی نمی شوند و خسارت (باتوجه به رعایت شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه) قابل رسیدگی و تسویه خواهد بود.
قابل ذکر است: طبق اصل جانشینی، بیمه گر می تواند پس از تسویه خسارت نسبت به پیگیری مقصر با مقصران حادثه جهت مطالبه خسارت اقدام کند.
ب) عدم رعایت ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه نامه
در این ماده وظایف بیمه گذار در بروز خسارت در رابطه با اقداماتی که باید انجام شود، در ۵ بند آمده است.
از این رو، چنانچه بیمه گذار به موجب بندهای ۳ و ۴ جهت جلوگیری از توسعه خسارت اقدامات لازم را به عمل نیاورد یا بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی دهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال کند، (مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد)، باتوجه به بندهای الف و ب، بیمه گر بنا به تشخیص می تواند خسارت را رد کند یا به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق آن را کاهش دهد.

خطرات آتش سوزی

خطرات آتش سوزی

عواملی که به هر نحو در ایجاد خسارت ناشی از آتش سوزی سهیم باشند، خطرات حریق نامیده می شوند. اگر آتش سوزی اتفاق نیفتد، خسارتی هم وارد نخواهد شد. از همین رو در بیشتر موارد، شروع آتش سوزی علت اصلی ایجاد خسارت نیست، بلکه تجمع و پیوستگی عوامل تشدیدکننده خطر است که ایجاد خسارت می کند. تأثیر این عوامل بر میزان خسارت آن چنان زیاد است که اگر از میان برداشته شوند، دامنه حریق کوچک و کم می شود. در آن صورت یا خسارتی وارد نمی شود یا خسارت وارده بسیار کم خواهد بود. پیشگیری از مهم ترین عوامل در این زمینه است. البته اگرچه با پیشگیری احتمال تحقق خطر کم می شود، ولی به هر حال به طور کلی منتفی نمی شود. به همین دلیل است که بیمه مفهوم پیدا می کند.