هادى صیادى

رشد و توسعه صنعت بیمه اى کشور مدیون تلاش گسترده مدیران و متخصصانى است که دانش ، تخصص و عمر گرانبهاى خود را سرمایه اى در راستاى ارائه طرحهاى نوین ، گسترش فرهنگ بیمه اى و ارتقاء خدمت رسانى مطلوب براى مردمان عزیز کشورمان نموده اند.
امید انکه در راه اعتلاى صنعت بیمه کشور بیش از پیش موفق و مؤید باشید.