آمار حوادث ناشی از کار ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار)

آمار حوادث ناشی از کار ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(اداره کل بازرسی کار)

به استناد بند ه ماده ۹۶ قانون کار، اداره کل بازرسی کار نسبت به بررسی، تحلیل و انتشار آمار حوادث ناشی از کار اقدام می نماید. حادثه ناشی از کار در چارچوب تعاریف مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) در خصومی حادثه دیدگان مشمول قانون کار و بر حسب شکایت حادثه دیده یا اولیاء دم و ارجاع از سوی مقام قضایی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط بازرسان کار سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و ثبت می گردد

 

آمار حوادث ناشی از کار

 

جدول ۱- رقم مطلق حوادث ناشی از کار بدون لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

جدول ۲- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار با لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

نمودار۱- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

آمار حوادث ناشی از کار منجر به فوت

 

جدول ۳- رقم مطلق حوادث ناشی از کار منجر به فوت بدون لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

جدول ۴- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار منجر به فوت با لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶

 

 

نمودار ۲- ضریب شیوع حوادث ناشی از کار منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر طی سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶