منشور اخلاق حرفه ای صنعت بیمه در کشور ایران

منشور اخلاق حرفه ای صنعت بیمه در کشور ایران

منشور اخلاق حرفه ای صنعت بیمه  کشور ما در سال ۱۳۸۷ توسط شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران تهیه و به تصویب رسید و تمامی مدیران عامل شرکت های بیمه دولتی و خصوصی به عنوان اعضای سندیکای بیمه گران ایران را متعهد به رعایت این اصول اخلاقی نموده است. طبق اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه، کلیه فعالان صنعت بیمه به اصول اخلاقی زیر متعهد، هستند.

الف) پایبندی به مقررات و تعهدات

١- احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آنها؛

۲- برخورد با همکاران و واسطه هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند؛

۳- عدم چشم پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هر گونه فساد؛

۴- پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛

۵- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد بیمه آمده است؛

۶- رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری، به ویژه در تعیین نرخ و شرایط؛

ب) عدالت و انصاف

۱- تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط ؛

۲- رفتار منصفانه با مشتریان و طرف های  تجاری در همه جوانب؛

۳- پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیر صادقانه؛

۴- تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تأثیر از رقبا؛

ج) شفانیت و صداقت

۱- صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش های فریب دهنده، پنهان کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛

۲- خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی؛

۳- انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی های حرفه ای خود به صورت واقعی؛

۴- اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات مؤثر در ادای تعهدات؛

۵- توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت های دریافت خسارت؛

۶- برقراری روابط شفاف با مشتری به گونه ای که امکان هیچ نوع سوء استفاده نباشد؛

د) حفظ کرامت انسانی

١- خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرفهای تجاری؛

۲- انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشاء و پرداخت های غیرموجه مبرا

می باشند؛

٣- محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همکاران و رقباء؛

ه) رعایت حقوق اجتماعی

۱- احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛

۲- احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛

۳- سلوک و عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکردها را نقد می کنند؛

۴- مقابله با پولشویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد؛

۵- پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛

۶- همکاری با سازمانهای مردم نهاد (NGO) و حمایت از آن دسته از تدابیرعمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شد؛

۷- پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛

۸- احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان؛

باتوجه به ماهیت کار بیمه ای، جلب اعتماد مردم ضامن بقای یک شرکت بیمه و سودآوری آن در بلندمدت است، اعتماد چیزی است که در طول زمان و به تدریج بین افراد شکل می گیرد و در این میان، واسطه ها نقش عمده ای در ایجاد یا تخریب این اعتماد دارند. در نتیجه، باید از لحاظ توانایی های حرفه ای و رعایت هنجارها غربال شده و به دقت انتخاب شوند و دائما تحت نظارت و بازآموزی قرار گیرند. در فضایی که شرکتهای بیمه پایبندی لازم را به ارزش های اخلاقی نشان ندهند، قوانین موجود قادر به تنظیم قواعد بازی نخواهد بود و همه متضرر خواهند شد. در حقیقت، مردم با مشاهده این گونه رفتارها، اعتماد خود را نسبت به صداقت بیمه گران از دست داده و گرفتن خسارت به هر شیوه ممکن را حق خود خواهند دانست.