بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث خانواده

بیمه حوادث خانوار، یکی از انواع بیمه های حوادث گروهی است. از آنجا که اعضاء هر خانواده در معرض خطرات مختلفی قرار دارند که پیامد آنها می تواند فوت، جرح، نقص عضو، از کارافتادگی دائم یا موقت باشد. لذا سرپرست خانواده می تواند با پرداخت حق بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج از کشور بیمه نماید. سرپرست خانواده می تواند همسر، فرزندان، پدر و مادر خود و پدر و مادر همسر خود را تحت تکفل داشته باشد. خطرات تحت پوشش این بیمه نامه مشابه بیمه حوادث انفرادی و گروهی است. این بیمه نامه سه نوع پوشش دارد که شامل فوت در اثر حادثه، نقص عضو کلی در اثر حادثه و نقص عضو جزئی در اثر حادثه می باشد. همچنین با توافق طرفین امکان افزودن یک پوشش اضافی تحت عنوان هزینه های پزشکی وجود دارد. هزینه های پزشکی مشمول این بیمه نامه عبارت از هزینه هایی است که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه ، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می شود.

در این بیمه نامه تعهدات بیمه گر شامل فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه گذار می باشد. ضمنا در صورت تعهد پرداخت غرامت روزانه از کار افتادگی موقت در قرارداد بیمه حوادث جمعی غرامت مربوطه به بیمه شده پرداخت خواهد شد. هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارتست از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.