بیمه دام

خرید آنلاین بیمه
بیمه دام

به دلیل نیاز مبرمی که دامداران جهت پوشش بیمه های دام دارند، در کشورهای اروپایی، بعضی از اتحادیه ها وام هایی به کشاورزان جهت تأمین، اعطا می کردند و از طرف دیگر بانکدارانی که اقدام به اعطای وام کرده بودند، درصدد تأمین و پوششی جهت حفظ سرمایه های خود بودند، زیرا در بعضی از سالها بروز امراض مسری دهان و پا در بین دام ها، سرمایه های وام دهندگان را به خطر انداخت و موجب ضررهای هنگفتی به آنها گردید. به همین سبب وجود چنین پوشش بیمه ای می تواند برای جبران خسارات مذکور مفید واقع شود. در بیمه دام، احشام و حیوانات در مقابل مرگ ناشی از حادثه، مرض و یا حوادث ناشی از حمل و نقل و عدم النفع ناشی از امراض دهان و پا بیمه می شوند. این نوع بیمه نامه معمولا برای حیواناتی مثل اسب، گاو و گوسفند صادر می شود و برای امراضی مانند سیاه زخم، دهان و پا، بیمه نامه جداگانه و پوششی مجزا صادر می شود.

پوششهای بیمه دام: پوششهای بیمه ای که در محدوده جغرافیایی مندرج در بیمه نامه به بیمه گذار ارائه شده و در تعهد بیمه گر برای جبران خسارت قرار دارد که شامل مرگ ناشی از امراض طبیعی، بیماری، نقص و حوادث می باشد. به طور کلی بیمه نامه های دام، احشام را در مقابل مرگ ناشی از امراض، جراحت های ناشی از حوادث، آتش سوزی، صاعقه، طوفان و یا در حال حمل پوشش می دهد.
موارد خارج از تعهد بیمه گر: موارد خارج از تعهد بیمه گر عبارتند از:

– خسارات از کارافتادگی دام و یا غیر قابل مفید بودن. برای کار و هدفی که نگهداری می شده است.

– خسارات ناشی از اعمال جراحی، تلقیح و مایه کوبی مگر این که این موارد به منظور جلوگیری از مرض و یا بیماری های ناشی از حادثه انجام پذیرد.

– خسارات ناشی از غفلت بیمه گذار و کارکنان وی در حفظ و نگهداری یا اعمال عمدی که منجر به جراحت و یا مسمومیت احشام گردد.

– خسارات ناشی از هر گونه حمل و نقل دریایی احشام به غیر از حمل از طریق راه های مجاز آبی داخلی.

– خسارات ناشی از جنگ.

– خسارات ناشی از جنگ داخلی، شورش، آشوب، اغتشاش و بلوا.