انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه

انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه

انجمن بین المللی برای مطالعه اقتصاد بیمه که نام اختصاری آن انجمن جنوا است در ۱۹۷۳ به منظور تشویق پژوهش های اقتصادی در حوزه ریسک و بیمه بنیانگذاری شد.
این انجمن تحت نظارت یک کمیته بنیان گذاری شد که اولین بار در ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۱ در پاریس گردهم آمدند.
اعضای انجمن جنوا در ابتدا ۲۰ نفر از ۸ کشور اروپایی بودند. در فوریه ۲۰۰۲ اعضای آن به ۷۸ عضو رسید که از ۱۵ کشور اروپایی، ۴ عضو از امریکای   شمالی و جنوبی، ۱ عضو از آسیا، ۱ عضو در اقیانوسیه و ۱ عضو از افریقا می باشند.
این انجمن هر ساله جوایزی را به تحقیقات برتر دانشگاهی که در خصوص ریسک و اقتصاد بیمه می باشد اهدا می کند. موضوعات مدنظر این انجمن در حوزه اقتصاد بیمه شامل اطلاعات ناقص، بیمه و مدیریت ریسک، اقتصاد بهداشت و درمان، تنظیم و مقررات توانگری مالی در بازارهای بیمه می باشد. این انجمن هم چنین به پایان نامه هایی که در خصوص ریسک و اقتصاد بیمه باشد، کمک مالی می کند.